Last updated by at .

Nachytána na švestkách

Milu­ju léto, ale nikdy jsem nemě­la ráda srpen. Srpen, zejmé­na na svém sklon­ku, je jako neděl­ní odpo­led­ne, ve kte­rém se odrá­ží nad­chá­ze­jí­cí otrav­ný pon­dě­lek. V dobách mého dět­ství naštěs­tí ješ­tě řetěz­ce nestra­ši­ly hned od prv­ní­ho „backtoscho­o­lem“, ale moje kama­rád­ka Han­ka (a naše spo­lu­pro­dej­ky­ně z Ape­tit pik­ni­ků) dostá­va­la ke svým srp­no­vým naro­ze­ni­nám pra­vi­del­ně novou škol­ní aktov­ku. Brr! Zato se zářím jsem už smí­ře­ná a s chu­tí naku­pu­ju suro­vi­ny, kte­ré v srpnu míjím ve sna­ze udr­žet si ješ­tě ilu­zi plno­hod­not­né­ho léta. Tak tře­ba dýně. Nebo švest­ky. (v srpnu jsou to bez­tak všech­no ješ­tě blumo-švest­ky).

svestkova1

Je hod­ně věcí, co se dá udě­lat švestkám. Švest­ko­vé kned­lí­ky, koláč s mákem…a povidla. Povidla jsou hoto­vý zázrak, kte­rý bla­ží ve skle­ni­ci celo­roč­ně. A já tomuhle sor­be­tu říkám v duchu povi­dlo­vý. To pro omam­nou vůni koře­ní a také pro­to, že švest­ky pat­ří mezi ovo­ce, kte­ré dis­po­nu­je hut­nou duži­vou, tak­že i sor­bet bude kré­mo­vý a ne tak vodo­vý jako zmrz­ky zalo­že­né jen na ovoc­né šťá­vě. Udě­lej­te si ho. A obmě­ňuj­te — mís­to rumu sli­vo­vi­ci, mís­to sli­vo­vi­ce ama­ret­to. Expe­ri­men­tuj­te s množ­stvím koře­ní, příš­tě zkus­te zázvor, mák, man­dle, vanil­ku… Zkrát­ka, jak to zpí­vá Ivan Mlá­dek: „Nej­krás­něj­ší obdo­bí je patr­ně pod­zim.“

Na cca 800 ml „povi­dlo­vé­ho“ sor­be­tu si při­prav­te:

  • 700 gra­mů zra­lých šves­tek
  • 150 ml vody
  • 155 gra­mů cuk­ru (klid­ně hně­dý)
  • bady­án, sko­ři­ci, hře­bí­ček vcel­ku (dáv­ko­vá­ní pod­le chu­ti)
  • cit­ro­no­vou šťá­vu
  • dvě lží­ce alko­ho­lu dle vol­by — tma­vý rum (Bož­kov dá typic­ky čes­kou chuť), sli­vo­vi­ci

Švest­ky omyj­te, zbav­te pec­ky a půl­ky vhoď­te do hrn­ce. Při­dej­te vodu a cukr, pro­mí­chej­te a nech­te na mír­ném pla­me­ni vařit, dokud slup­ky nezač­nou pouš­tět šar­la­to­vou šťá­vu a plo­dy úpl­ně nezměk­nou. Při­dej­te koře­ní a nech­te zce­la vychlad­nout, nej­lé­pe přes noc, aby se chu­tě pro­po­ji­ly. Vyn­dej­te koře­ní, roz­mi­xuj­te (šlup­ky odstra­ňo­vat netře­ba) a při­dej­te zvo­le­ný špi­ri­tus. Dej­te mra­zit. Sko­ři­ci i bady­á­nu pro­spě­je, když je dáte do hrn­ce nalá­ma­né, ovšem kous­ky se pak špat­ně vyn­da­va­jí. Já to řeším star­ším čajo­vým sít­kem, nebo čajo­vou pun­čo­chou. Tohle je zmrz­li­na, kte­rá voní. Pros­tě ultra­vi­o­let.

svetskova2