Last updated by at .

Vánoční kolekce

Mívá­te po štěd­ro­ve­čer­ní veče­ři dezert? My doma nikdy nemě­li. Ryba se sma­ži­la doce­la poz­dě, tak­že pak honem ke stro­meč­ku, zača­li jsme roz­ba­lo­vat v době, kdy ostat­ní už dáv­no odfu­ko­va­li u tele­vi­zí. Ují­da­lo se cuk­ro­ví, kdo chtěl tak vánoč­ku, někdy býval i štrů­dl. Vytvá­řet ješ­tě dezert, když je kolem tolik slad­kos­tí, to by naše nikdy ani nena­padlo. A mě done­dáv­na taky ne. Dokud jsem loni po veče­ři neser­ví­ro­va­la zmrz­li­nu. Dokon­ce i děti zbrz­di­ly úprk ke stro­meč­ku a zau­ja­tě zabo­ři­ly lží­ce do pohá­rů. S nej­va­nil­ko­va­těj­ší vanil­ko­vou s naklá­da­ný­mi viš­ně­mi a sme­ta­no­vou s kara­me­li­zo­va­ný­mi baná­ny a kusy čoko­lá­dy. A vypa­dá to, že jsem zadě­la­la na tra­di­ci. Napadlo mě, že bych se letos s Vámi moh­la podě­lit. Ten­to­krát tu nebu­de recept, ale zmrz­li­na pří­mo ode mě. A bude super vánoč­ní. Ó ano, i s vůní jeh­li­čí.  Své si najdou milov­ní­ci sme­ta­ny i ti, kdo pre­fe­ru­jí sor­bet. A co tedy chys­tám?

zmrzkaucuketku

Dekon­stru­o­va­ný sva­řák

cervenazmrzka

Kdo má chuť na sva­řák ve vyto­pe­ném bytě? Já tedy jen pár minut poté, co při­jdu vymrz­lá z ven­ku. Ale chuť sva­ře­né­ho vína je skvě­lá a nechci se o ni oši­dit. A teď si před­stav­te sva­řák posta­ve­ný na hla­vu — ve for­mě sor­be­tu, koře­ní a víno hře­je, sou­čas­ně však stu­dí. Neboj­te, nebu­du ho dělat z pato­ků, ale vybí­rat budu plná kva­lit­ní čer­ve­ná vína od čes­kých vina­řů.

čokomata

Voňa­vý pome­ranč (a čoko­lá­da)

Ta nej­jed­no­duš­ší vánoč­ní ozdo­ba na svě­tě, pome­ranč se zapích­nu­tým hře­bíč­kem, se pro­mě­ní v něco rafinovaného..Taky jste ho kaž­dý rok děla­li? Oran­žo­vá kou­le, do kte­ré dět­ské ruce vpi­chu­jí jako ozdo­bu suše­ný kalich s pou­pě­tem hře­bíč­kov­ce kořen­né­ho. A bylo vám líto, že pome­ranč seschne a je po ozdo­bě? A co když si letos dáte čoko­lá­do­vou zmrz­li­nu, kte­rá chut­ná po pome­ran­či a špet­ce čer­stvé­ho hře­bíč­ku. Ne, vět­ší potě­še­ní snad už není.

strudlova

Punč de luxe

Zná­te Glö­gg? Švéd­ský sva­řák, vylep­še­ný rozin­ka­mi a man­dle­mi? Jen­že může chut­nat ješ­tě lépe. Jako pun­čo­vá zmrz­li­na, s rozin­ka­mi pěk­ně nacu­ca­ný­mi voňa­vým alko­ho­lem, man­dle­mi opra­že­ný­mi do křu­pa­va.

jehlici

Vůně jeh­li­čí

Co je pra­vá esen­ce Vánoc? Zázvor a sko­ři­ce z per­níč­ků? Vanil­ka z rohlíč­ků? Pro mě je to vůně stro­meč­ku. Tohle je to, co nikdo neče­ká. Sme­ta­no­vá zmrz­li­na s vůní jeh­li­čí a per­níč­ků. Úžas a pře­kva­pe­ní.