Last updated by at .

Řekni to zmrzlinou!

Moc se mi líbil způ­sob, jakým požá­dal svou vyvo­le­nou o ruku jeden mla­dý muž. Jeho pří­tel­ky­ně měla ráda zmrz­li­nu a tak jí objed­nal čty­ři kelím­ky jejích nej­mi­lej­ších pří­chu­tí ze špič­ko­vé zmrz­li­nár­ny. Co kelí­mek, to nápis: Will you mar­ry me? Řek­la ano.

Nena­bá­dá­me vás ke stej­né­mu roman­tic­ké­mu ges­tu, spous­ta lidí navíc svá­tek zami­lo­va­ných nemá z růz­ných důvo­dů ráda a já plně chá­pu proč. Ale vítám kaž­dou pří­le­ži­tost dát si dobrou zmrz­li­nu a tro­chu zaex­pe­ri­men­to­vat tema­tic­ky s chu­tě­mi. Pokud je chce­te zku­sit s námi, může­te vybí­rat z těch­to tří.

Někdo to rád horké

Rozu­měj páli­vé. Čoko­lá­da s chil­li je kla­sic­ká kom­bi­na­ce. Samet, kte­rý štíp­ne.

cokochilli

Kytice růží

Jako když zabo­ří­te nos do růžo­vých pou­pat. Ale ješ­tě lep­ší je zabo­řit chu­ťo­vé pohár­ky. Jem­ná sme­ta­no­vá zmrz­li­na s kap­kou růžo­vé vody a mra­mo­ro­vá­ním z růžo­vých pou­pá­tek.

ruzovazmrzka

Sklenka sektu s malinou

Nebo spíš mali­ny se šumi­vým vínem. Mali­no­vý sor­bet, kte­rém dodá švih ital­ské Pro­sec­co. Pozor, tato zmrz­li­na bude kvů­li obsa­hu alko­ho­lu o něco méně pev­ná než zby­lé.

maliny