Last updated by at .

Přijďte na Street food festival v Holešovicích!

Když jsem popr­vé sly­še­la o Street food fes­ti­va­lu v Hole­šo­vi­cích, tro­chu jsem nakr­či­la nos. Fes­ti­val pou­lič­ní­ho jíd­la u ruš­né kři­žo­vat­ky, kde není sko­ro zeleň, nelze se posa­dit do stí­nu stro­mu na roz­leh­lý tráv­ník nebo při sklen­ce vína pozo­ro­vat plu­jí­cí řeku? Pak mě ale vybíd­li k účas­ti, pro­čet­la jsem si jejich sta­no­vy i pro­gram a akce se mi zača­la zamlou­vat. Ostat­ně pře­svěč­te se sami. Mís­to Argen­tin­ské sice nebu­de pěší zóna, ale jinak má hole­šo­vic­ký fest moc sym­pa­tic­ký základ i pro­gram a účast­ní se ho řada nad­še­ných ama­té­rů, z nichž vět­ši­na nebu­de při­pra­vo­vat slad­kos­ti (!), ale fakt jíd­la. Zají­ma­vá jíd­la!  Vše dopl­ní peč­li­vě vybra­ný okruh pro­fe­si­o­ná­lů jako je Dish truck, Sushique­en, Ethno­ca­te­ring nebo paš­ti­ky Tomá­še Babin­ce. Dosaď­te si zají­ma­vý edu­ka­tiv­ní pro­gram a už jste lape­ni.  Zamlou­vá se mi char­ti­ta­tiv­ní roz­měr fes­ti­va­lu- deset pro­cent z výděl­ku kaž­dé­ho z účast­ní­ků jde na Kuchař­ky bez domo­va a Food not bombs.

Co může­te čekat od Tří kopeč­ků:

zerollky

Jsme sice zařa­ze­ni v sek­ci pro­fe­si­o­ná­lů (což nám licho­tí, leč nepo­va­žu­je­me se za ně), ale bere­me s sebou jen malý mra­zák, je tedy mož­né, že zmrz­li­na dojde rych­le­ji, než bychom si přá­li. To vám ale chce­me vyna­hra­dit vlíd­ným slo­vem — přijď­te si o zmrz­ce s námi i poklá­bo­sit. Bude­me pro­dá­vat dopo­led­ne od jede­nác­ti hodin a akci chce­me pojmout ne jako zbě­si­lé pro­dá­vá­ní pro­duk­tů, ale jako pří­jem­né setká­ní s milov­ní­ky dob­ré zmrz­li­ny. Ze stej­né­ho důvo­du vyro­bí­me jen čty­ři dru­hy a nehod­lá­me to hrát — vyjma jed­né výjim­ky-  na úpl­né tutov­ky. Před­po­klá­dá­me, že ten kdo dojde do klu­bu Cross, neče­ká na mís­tě zrov­na vanil­ko­vou s jaho­do­vou.

Jas­ná je rebar­bo­ra. Je sko­ro kvě­ten, ale přes­to­že jaro letos star­to­va­lo hod­ně brzy, na domá­cí ovo­ce je ješ­tě čas. Rebar­bo­ra je ale v plné síle. Osob­ně tuhle zele­ni­nu pře­vle­če­nou za ovo­ce milu­ju. Její růžo­vé ston­ky, její jmé­no, kte­ré krás­ně drn­čí, ať už říká­te rebarr­bo­ra nebo rre­veň. Jen ješ­tě nevím, zda jí zkom­bi­nu­ju s jasmí­nem, zázvo­rem, nebo bez­in­ko­vou šťá­vou. Zatím tes­tu­ju doma a nech­te se pře­kva­pit.

rebarborova

Sme­tán­ka lékař­ská, pam­pe­liš­ka, dan­de­li­on, púpa­va, löwenzahn…jak krás­ně libozvuč­né jmé­no má tenhle „ple­vel“,  nepří­tel ang­lic­kých tráv­ní­ků, věr­ný spo­leč­ník dět­ských her..Tohle malé slun­ce už odpo­čí­vá ve skle­nič­kách s pam­pe­liš­ko­vým medem z letoš­ní úro­dy.  A z toho medu udě­lám zmrz­li­nu. Něž­nou a slad­kou jako věnec, co nosí z jara všech­ny malé divo­žen­ky.

pampelišková

Tak odváž­ná, abych děla­la kopři­vo­vou nebo zmrz­li­nu z med­vě­dí­ho česne­ku, tedy ješ­tě nejsem. Ale bazalka, ta k tomu vybí­zí. Je slad­ká, aromatická…zelená! Bazalko­vá zmrz­li­na je pros­tě úžas­ná.

Roi­bos „chai“ aneb čaj nečaj. Kdo nemá rád roi­bos, asi moc neza­le­be­dí. Roi­bos zmrz­li­na má jem­ně kré­mo­vou nao­ran­žo­vě­lou bar­vu a ved­le cha­rak­te­ris­tic­ké chu­tě čaje voní po sko­ři­ci či kar­da­mo­mu.

A něco na závěr. Říkám jí „mon­šerí“, je to tro­chu Fran­couz­ka, pro­to­že část její osob­nos­ti pochá­zí z čoko­lá­dy Varlho­na. Má ráda viš­ně, pije bran­dy a divo­čej­ší tóny její pova­hy pochá­ze­jí ze siru­pu z divo­kých viš­ní, co ros­te u na jed­né zahra­dě v Jese­ní­kách.

12

tresne

Tak, teď si říká­te, že pokud správ­ně počí­tá­te, je tu vypsá­no dru­hů pět. Pro­to­že jsem váha­vá, pořád nevím, zda udě­lám roi­bos nebo bazalku. Může­te mi pomo­ci v roz­hod­nu­tí tře­ba tím, že mi napí­še­te do komen­tá­řů, co bys­te si dali radě­ji.

Tak ahoj  4. květ­na v Hole­šo­vi­cích!

Velikonoční kolekce

velikonocnizmrzka

Tak a je to tu zas. Jak jste pocho­pi­li, svát­ky nám slou­ží k pod­vrat­né­mu šíře­ní zmrz­li­ny! A svát­ky jara, Veli­ko­no­ce, nebu­dou výjim­kou. Kdy­by bylo na mě, byly by zele­né, ale jak se zdá, hráš­ko­vá zmrz­li­na nelá­ká dost odváž­liv­ců a tuzem­ské ovo­ce se zatím scho­vá­vá v kvě­tech na stro­mech. Tak­že budou sme­ta­no­vé, ale v jar­ním ladě­ní. Zde máte naše letoš­ní trio.

Mám vanu plnou fialových fialek…

fialky1

Vanu ne, ale zmrz­li­nu. Popr­vé jsem ji jed­la loni v Bru­se­lu a byla to slast. V té mé najde­te fial­ko­vý cukr, kan­do­va­nou fial­ku a hlav­ně viol­ko­vou chuť! Tro­chu po kvě­tech, tro­chu po bonbó­nech. Kdo letos nešku­bal fial­ky, jako by ani nebyl. Ty moje jsou z Hru­sic a Jese­ní­ků.

Přijde zajíček do cukrárny a ptá se: máte mrkvovou?

mrkvova2

A vy může­te říct — máme zajíč­ku, máme! Tahle zmrz­li­na je nejen že dob­rá, ale dokon­ce i tak tro­chu zdra­vá. Je v ní totiž pře­kva­pi­vě… mrkev! A taky kré­mo­vý sýr, vlast­ně chut­ná tak tro­chu jako karot­ko­vý, sko­ři­cí koře­ně­ný dort. S kan­do­va­nou mrkví navrch k tomu.

Mééé!

kozizmrz

Na sním­ku ješ­tě v tes­to­va­cí fázi s bru­sin­ka­mi, nako­nec vyhrál vari­an­ta višeň.

Buď ho milu­ješ, nebo nená­vi­díš. Kozí čer­s­tvý sýr. Ano, takhle zmrz­li­na svůj původ neza­pře. Její mír­nou štipla­vost zmír­ní omam­ně slad­ká kan­do­va­ná višeň. Pozor, kozí zmrz­li­nu bude­me dodá­vat v men­ším, 340 ml bale­ní. Jed­nak kvů­li vyso­kým vstup­ním nákla­dům, za dru­hé pro­to, že si mys­lí­me, že je to pře­ce jen hod­ně výluč­ná pří­chuť.