Last updated by at .

Vánoční kolekce

Při­znám se: do niče­ho se mi letos nechtě­lo. Ani do cuk­ro­ví. Ale už v lis­to­pa­du, ba už i v říj­nu, se mě kama­rá­di i zná­mí zača­li ptát. Bude letos vánoč­ní kolek­ce? Opo­ví­da­la jsem, že ne, ale myš­len­ka se v hla­vě usa­di­la a odvrá­tit se nedá. Tak tedy. Moje letoš­ní vánoč­ní zmrz­li­na bude tako­vá:

Rum, datle, pekany

Rum datle a pekany

U nás doma se na Váno­ce vždyc­ky kupo­va­la kvan­ta suše­né­ho ovo­ce. Fíky, švest­ky, meruň­ky a dat­le. Dat­le jsem milo­va­la nej­víc. Milu­ju je dodnes. A což tepr­ve když je namo­čí­te do kva­lit­ní­ho třti­no­vé­ho rumu, dodá­te opra­že­né peka­no­vé oře­chy a dola­dí­te sme­ta­nou? Tohle je zmrz­li­na, ktrou si před­sta­vu­ju, jak jím u zapá­le­né­ho krbu, slad­kost z datlí, křupnu­tí z peka­nů, chlad ze zmrz­li­ny a sou­čas­ně tep­lo z rumu a pří­vě­ti­vé svět­lo z ohně… Váno­ce.

Pan Perníček

pernicek

Váno­ce bez per­níč­ků? Nee­xis­tu­je. Sko­ři­ce, anýz, bady­án… nasa­ju vůni koře­ní a vím, že se to zase blí­ží.  Plné ple­chy a pak dlou­hé noč­ní zdo­be­ní. Ane­bo to může být letos jinak. S per­níč­ko­vou zmrz­li­nou. Všech­no dob­ré je v ní. Koře­ní. A med.

Brusinky a pomeranč

Brusinky a pomeranč

Pro ty, co nema­jí rádi sme­ta­no­vou. Suše­né bru­sin­ky všich­ni dob­ře zná­me. Ale co ty čer­stvé? Tak dob­ře, spí­še mra­zem pro­šlé. S pome­ran­čem a kap­kou pome­ran­čo­vé­ho liké­ru.