Last updated by at .

Pivní zmrzlina

Zmrz­li­nu? Zmrz­li­na je pro děc­ka, to já nejím, jedi­ně že bys­te měli piv­ní..“ Kaž­dý, úpl­ně kaž­dý zmrz­li­nář vám řek­ne, že něco tako­vé­ho od potem zbro­ce­né­ho tatí­ka u své­ho stán­ku už sly­šel. A exis­tu­jí dokon­ce zmrz­li­ná­ři (ehm, tedy jeden zmrz­li­nář), kte­rý piv­ní sor­bet na výslov­né přá­ní i vyro­bí, ačko­li si mys­lí, že je doce­la hnusnej 🙂

Mě osob­ně je před­sta­va zmrz­li­ny z desít­ky Kru­šo­vic nebo Gam­bá­če cel­kem nepří­jem­ná. Pivo mám rad­ši v oro­se­né skle­ni­ci než v kor­nout­ku. Doce­la dob­rá ces­ta je zkom­bi­no­vat něja­ký ovoc­ný bel­gic­ký lam­bic s ovo­cem, ale to se tedy ležá­ko­vé­mu pils­ner sor­be­tu neblí­ží ani náho­dou. Nicmé­ně to nezna­me­ná, že je tře­ba se piv­ní zmrz­li­ny úpl­ně vzdát. A prá­vě pošmour­něj­ší poča­sí je na tenhle typ těž­ších zmrz­lin ide­ál­ní. Zákla­dem je zvo­lit dob­ré pivo. Tedy pivo těž­ší, tmavší kara­me­lo­vé chu­ti. Obvykle se dopo­ru­ču­je pivo typu Stout nebo Por­ter. Typic­kým zástup­cem je Gui­ness, ale hle­dej­te jaký­ko­li plný, sil­ný stout a bude to bez­va. Já na svůj recept pou­ži­la stout znač­ky Pri­má­tor a fun­go­val bez­vad­ně. (v restau­ra­ci Čestr ser­ví­ru­jí tak­též vyni­ka­jí­cí piv­ní zmrz­li­nu a pou­ží­va­jí na ní Master.)Ten Gui­ness za hříš­né pení­ze je lep­ší vypít jen tak!

Jinak bude­te ješ­tě na recept potře­bo­vat slad, kte­rý dá zmrz­li­ně cha­rak­te­ris­tic­kou kara­me­lo­vou, až kávo­vou pří­chuť. Já si ho vozím v kyblí­cích ze sla­dov­ny v Brun­tá­le, ale dá se kou­pit v pro­dej­nách zdra­vé výži­vy jako teku­tý Sla­do­vit nebo Sla­děn­ka (hle­dej­te ječ­men­nou, z pivo­var­ské­ho sla­du, ne rýžo­vou). Samo­zřej­mě může­te zku­sit expe­ri­men­to­vat i s jiný­mi sla­di­dly — kdyžtak se pochlub­te, jak jste dopad­li. Čím víc sla­du (s tím ade­kvát­ně sniž­te v recep­tu cukr) pou­ži­je­te, tím bude zmrz­li­na více kara­me­lo­vá a dost mož­ná vaši stráv­ní­ci hned neu­hod­nou, že mají tu čest s piv­ní. Typic­ká hoř­kost se obje­vu­je spíš jako závě­reč­ný chu­ťo­vý dozvuk.

obrázek(1)

Takhle vypa­da­la zmrz­li­na aran­žo­va­ná pro­fi foto­gra­f­kou Ale­nou Hrb­ko­vou pro Gur­met, jinak jde o cvak z mobil­ní­ho tele­fo­nu.  Lep­ší fot­ku nemám..

Tenhle recept jsem při­pra­vi­la pro květ­no­vé čís­lo časo­pi­su Gur­met po del­ším tes­to­vá­ní a roz­hod­ně nejde o odvo­ze­ni­nu jiných recep­tů, pova­žu­ji ho tedy za své autor­ské dílo a pro­sím všech­ny, kte­ří jej budou sdí­let, aby mé autor­ství respek­to­va­li.

  • čer­né pivo typu stout 330 ml
  • sme­ta­na ke šle­há­ní 500 ml
  • mlé­ko 250 ml
  • žlout­ky 5 kusů
  • cukr 130 gra­mů
  • špet­ka soli
  • slad 4 lží­ce

Mlé­ko, polo­vi­nu sme­ta­ny, cukr a sůl zahří­vej­te v kas­t­ro­lu, dokud se cukr neroz­pus­tí. Při­prav­te si dvě vět­ší mis­ky — do prv­ní dej­te žlout­ky a krát­ce je pro­šle­hej­te. Do dru­hé nalij­te zby­tek sme­ta­ny a slad, na vršek mísy polož­te sít­ko.  Jakmi­le je mlé­ko hor­ké, při­lj­te ho opa­tr­ným pra­mín­kem ke žlout­kům a pro­mí­chej­te (ide­ál­ně když zvlád­ne­te sou­čas­ně pro­mí­chá­vat i nalé­vat). Když se směs spo­jí, vrať­te ji do hrn­ce a vař­te na mír­ném pla­me­ni, dokud nezhoust­ne. Je tře­ba ji míchat, nej­lé­pe gumo­vou stěr­kou — směs je hus­tá, když za prs­tem zůsta­ne zře­tel­ná ces­tič­ka.  Pokud pou­ží­vá­te cuk­rář­ský tep­lo­měr, je to asi 82 stup­ňů. Směs pře­lij­te přes sít­ko do dru­hé mísy, do kte­ré jste si odlo­ži­li zby­lou sme­ta­nu a slad. Dej­te chla­dit. Zatím­co se směs chla­dí, udě­lej­te si piv­ní sirup. Pivo nalij­te do hrn­ce (nej­lé­pe se širo­kým dnem) a nech­te redu­ko­vat na mír­ném pla­me­ni, dokud se objem neod­pa­ří o tře­ti­nu a nezhoust­ne. Taky nech­te vychla­dit a pak obě smě­si spoj­te. Dej­te míchat. Množ­ství je zhru­ba na 1 litr. Na zdra­ví!