Last updated by at .

Dynamo.

aneb co jste dýním ješ­tě nepro­ved­li.

dynovynanukuvodni

Dýňo­vý slad­ký chle­bí­ček, koláč, chle­ba, kari, hoř­či­ce, pomazánka..Dýňová sezo­na je v plném prou­du a urči­tě je těž­ké při­jít na to, co jsme dýním ješ­tě neu­dě­la­li. Recept na dýňo­vou zmrz­li­nu tu máte z minu­la, ale ne vždyc­ky má člo­věk chuť patlat se žlout­ky. Tak co tře­ba dýňo­vé nanu­ky? Recept není z mé hla­vy, pře­vza­la jsem ho od nanu­kár­ny People’s Pop. Ale tro­chu jsem ho upra­vi­la — a není to vůbec špat­né. Moje děti je jed­ly dokon­ce i do více než půl­ky! („Mami, to je z man­ga nebo z pome­ran­če? Z dýně. Aha.Tak já už ten nanuk nechci.“) Ale váž­ně — máte-li nazbyt dýňo­vé pyré, nanu­ky jsou supersnad­ná ces­ta, jak ho zužit­ko­vat.

  • 1 malá dýně (cca o váze 2,7 kg nebo 500 ml hoto­vé­ho dýňo­vé­ho pyré, radím vyu­žít něja­kou chut­něj­ší dýni, tře­ba but­ter­nut nebo mušká­to­vou)
  • 60 ml sme­ta­ny ke šle­há­ní
  • 250 ml cuk­ro­vé­ho siru­pu
  • 1/4 lžič­ky čert­svě nastrou­ha­né­ho zázvo­ru
  • 2 hře­bíč­ky
  • 1 bady­án
  • 3 kulič­ky nové­ho koře­ní
  • 1 tobol­ka kar­da­mo­mu
  • 1 vět­ší svi­tek sko­ři­ce roz­lá­ma­ný na kous­ky

Nejdřív je tře­ba při­pra­vit si cuk­ro­vý sirup. Dopo­ru­ču­ji ten­to­krát cukr třti­no­vý — do dýňo­vé­ho nanu­ku je kara­me­lo­vá chuť tma­vé­ho cuk­ru žádou­cí. Dělám v pomě­ru jed­na k jed­né, rych­le při­dám koře­ní, zakry­ju a nechám vychlad­nout. Klid­ně přes noc, do siru­pu jde chuť pře­ce jen poma­le­ji, než tře­ba do tep­lé­ho mlé­ka, tak­že klid­ně nech­te půso­bit přes noc. Kdo chce, koře­ní si ješ­tě před­tím podr­tí. Dýně holt tro­chu při­chu­tit potře­bu­je.

dynovynanuk2

V mezi­ča­se si při­pra­vím dýňo­vé pyré. Dýni neva­řím, ale vždyc­ky vyku­cha­nou bez zrní­ček vrz­nu do trou­by. Jakmi­le je měk­ká, tak ji násled­ně olou­pu a roz­mi­xu­ju, v pří­pa­dě vod­na­těj­ší dýně dám na pár hodin na ced­ník vyka­pat. Smí­chám cuk­ro­vý sirup (pocho­pi­tel­ně sce­ze­ný, ale chu­tí koře­ní nasák­lý)  a pyré, sme­ta­nu ušle­hám a opa­tr­ně vmí­sím do smě­si. Nah­ňá­cám do zmrz­li­no­vých for­mi­ček a dám ztuh­nout.

Tuhle vár­ku jsem vylep­ši­la ješ­tě pole­vou z čoko­lá­dy. Kdo chce mít pole­vu lesklou, s pou­hou roze­hřá­tou čoko­lá­dou (na sním­ku 74%) nevy­sta­čí. Já při­dá­vám lžič­ku či dvě koko­so­vé­ho tuku od fir­my Rapun­zell — ta vyrá­bí koko­so­vý tuk, co nechut­ná po koko­su. Za mě tedy plus — i když je o prý ta méně zdra­vá vari­an­ta, tak­že se do budouc­na chys­tám expe­ri­men­to­vat s čis­tým kaka­o­vým más­lem.

dynovynanuk3