Last updated by at .

Jeni’s má potíže

Může­te hádat, jaké strán­ky sle­du­ji na Face­boo­ku a jaké účty na Instagra­mu. Jas­ně že zmrz­li­no­vé. Kochám se nápa­dy jiných zmrz­li­ná­řů a žas­nu nad tím, jaké ovo­ce je v Kali­for­nii tře­ba v břez­nu k dostá­ní. Vět­ši­na těch účtů je pře­hlíd­kou vlast­ních úspě­chů. Pro­to jsem nevě­ři­la svým očím, když na svých strán­kách zmrz­li­nár­na Jeni’s vyhlá­si­la dočas­né zasta­ve­ní pro­de­je a uza­vře­ní obcho­dů.

combo_jenissplendid_1

Jeni’s Splen­did ice cre­am je dnes už vel­mi respek­to­va­ný řete­zec Jeni Brit­ton Baue­ro­vé, kte­rá začí­na­la se zmrz­li­nou jakou mla­dá hol­ka dočis­ta na kole­ně. Svůj prv­ní byz­nys po pár letech zavře­la,  aby se vrá­ti­la v mno­hem vět­ším les­ku.  V mezi­ča­se stu­do­va­la mlé­ká­ren­ství a che­mii, aby zmrz­li­nu nedě­la­la jen intu­i­tiv­ně, ale se sku­teč­nou sumou vědo­mos­tí. U Jeni si dneska sami zpra­co­vá­va­jí mlé­ko a sme­ta­nu (včet­ně homo­ge­ni­za­ce) a vyvi­nu­li vlast­ní sys­tém, kte­rý vede k pou­ži­tí heb­ké zmrz­li­ny bez pou­ži­tí vajec nebo suše­né­ho mlé­ka. Jeni­ny pří­chu­tě jsou vyhlá­še­né a dost pře­kva­pi­vé — co takhle tře­ba heř­má­nek a char­don­nay, kari, kori­an­dr a mali­ny, zmrz­li­ny s oli­va­mi nebo kan­do­va­ným fenyklem.

Jen­že po letech spo­ko­je­né­ho pro­vo­zu a tisí­cích děkov­ných dopi­sů se sta­lo něco, co je  noč­ní můrou kaž­dé­ho zmrz­li­ná­ře. Hygi­e­na v jed­nom ze vzor­ků obje­vi­la lis­te­rii. A teď nastá­vá ukáz­ko­vé cho­vá­ní, jak tako­vou situ­a­ci zvlád­nout. U Jeni’s neml­ži­li, bylo jim jas­né, že to může být jejich abso­lut­ní konec, ačko­li si nikdo na žád­né obtí­že po kon­zu­ma­ci jejich pro­duk­tů nestě­žo­val. Hned při­zna­li bar­vu, sami zákaz­ní­kům vypsa­li, co lis­te­rie může způ­so­bit, bez vyzvá­ní zavře­li všech­ny své pro­dej­ny, stáh­li bale­né zmrz­li­ny z obcho­dů a zákaz­ní­ky vyzva­li ke zni­če­ní domá­cích zásob a vrá­ti­li všem, kdo si požá­da­li, pení­ze. Cel­kem zlik­vi­do­va­li 265 tun zmrz­li­ny. A pus­ti­li se důklad­ně do hle­dá­ní zdro­je náka­zy, o kaž­dém kro­ku infor­mo­va­li. Celá tahle „legra­ce“ stá­la Jeni’s nejmé­ně dva mili­o­ny dola­rů. Lis­te­ria se nako­nec obje­vi­la v jed­né plnič­ce kelím­ků, kte­ré šly na pul­ty obcho­dů. Jeni při­zva­la odbor­ní­ky na hygi­e­nu a kom­plet­ně pře­dě­la­li kuchy­ni. Ovo­ce a zele­ni­na se nyní zpra­co­vá­va­jí ve zce­la oddě­le­ných pro­sto­rách, růz­né pra­cov­ní zóny jsou vyzna­če­ny barev­ně, aby se pře­de­šlo kří­žo­vé kon­ta­mi­na­ci, ces­ty mezi úse­ky jsou postři­ko­vá­ny anti­bak­te­ri­ál­ní pěnou, stej­ně jako podráž­ky bot zaměst­nan­ců, kelím­ky jez­dí na doprav­ním pásu..Dále si naor­di­no­va­li pra­vi­del­né stě­ry a tes­to­vá­ní kaž­dé hoto­vé dáv­ky na lis­te­rii. Muse­jí to být obří per­ma­nent­ní nákla­dy navíc, ale jeden lap­sus na zni­če­ní pověs­ti úpl­ně sta­čí. (Ostat­ně u nás všich­ni pode­zí­ra­jí zmrz­li­nu ze sal­mo­ne­ly na zákla­dě jed­né afé­ry z 80. let s kach­ní­mi vej­ci, při­tom dnes hro­zí více z majoné­zo­vých salá­tů, ale rov­ni­ci zmrz­li­na — sal­mo­ne­la si pama­tu­je­me od té doby všich­ni. Upda­te — nej­hor­ším aktu­ál­ním zdro­jem je kuře­cí maso z nedo­sta­teč­ně kon­t­ro­lo­va­ných cho­vů).

Produkty ze zmrzlinárny Jeni's  - fotky vypůjčeny ze stránek find eat and drink.

Pro­duk­ty ze zmrz­li­nár­ny Jeni’s — fot­ky vypůj­če­ny ze strá­nek find eat drink, stej­ně jako hor­ní foto­gra­fie.

Po všem tomhle si člo­věk pře­stá­vá mys­let, že čes­ký hygi­e­nic­ký stan­dard je zby­teč­ná buze­ra­ce, včet­ně těch mno­ha sta­veb­ně oddě­le­ných pro­stor, co dělí pro­vo­zov­ny na hnus­né kamr­lí­ky. (byť tedy jde to i jinak, ale v men­ších pro­vo­zech a o tom zas tře­ba někdy jin­dy).

Jo, příští pátek Jeni’s koneč­ně ote­ví­rá, a to s vel­kou poko­rou. Přes­to­že zákaz­ní­ci jejich ote­vře­né cho­vá­ní oce­ni­li a slí­bi­li, že pokud to bude nut­né, budou pla­tit plnou cenu i prázd­né kor­nout­ky, jen aby pomoh­li Jeni’s zase na nohy. Kaž­do­pád­ně — vel­mi pouč­ný pří­běh, může se to stát kaž­dé­mu.

Zdro­je ku člán­ku najde­te zde.