Vyhráli jsme!

Nevím, zda zná­te pri­ma blog Výpeč­ky, kte­rý pro­vo­zu­je Tere­za Berán­ko­vá. Krás­né fot­ky, chut­né recep­ty, žád­né vel­ké řeči oko­lo. Tere­za a její muž Lukáš jsou totiž hlav­ně lidé činu, kte­ří se sna­ží pro­fes­ně pro­po­jit čes­kou blo­go­sfé­ru kolem jíd­la. Jejich nej­vý­raz­něj­ším poči­nem je akce Food­blog roku. Sou­tě­ži­lo se v něko­li­ka kate­go­ri­ích, o kte­rých roz­ho­do­va­la poro­ta, abso­lut­ní­ho vítě­ze urči­la hla­so­vá­ní veřej­nos­ti. Tři kopeč­ky se účas­ni­li obo­jí­ho, v hla­so­vá­ní veřej­nos­ti jsme se nedo­sta­li do prv­ní dva­cít­ky, není divu — v kon­ku­ren­ci s food­blo­gy, kte­ré mají tisí­cihla­vé fanouš­kov­ské základ­ny.

Všichni vítězové pohromadě. Mě najdete v modrých šatech.

Všich­ni vítě­zo­vé pohro­ma­dě. Mě najde­te v mod­rých šatech.

Na vyhla­šo­va­cí večí­rek se mi moc nechtě­lo. Chvil­ku před jeho začát­kem jsem tepr­ve doved­la děti domů z krouž­ků a cíti­la se tak ako­rát na zaleh­nu­tí na pohov­ku. Ze Street Food fes­ti­va­lu jsem si navíc dones­la rýmu jak trám a skře­ho­ta­vý hlas — nehlas. Ale pak pře­moh­la chuť sezná­mit se s nový­mi lid­mi — cvič­ně jsem pro­brouz­da­la všech­ny nomi­no­va­né blo­gy a povět­ši­nou jeden hez­čí až dru­hý. Úžas­né fot­ky, svě­ží nápa­dy — sama bych nevě­dě­la, komu cenu dát. V Tan­čí­čí kuchy­ni s výhle­dem na řeku na nás čeka­ly sofis­ti­ko­va­né jed­no­hub­ky z Labo­ra­to­ria (jak chut­na­ly se neptej­te — mě bohu­žel všech­ny jako „hmo­ta“ — rýma mi sebra­la chuť) plus drin­ky z Ape­ro­lu a Cam­pa­ri. A udě­la­la jsem dob­ře, že jsem jeden do sebe hned u dve­ří hodi­la. Když totiž při­šlo vyhla­šo­vá­ní a došlo na kate­go­rii Peče­ní a dezer­ty, tak se ozva­lo moje jmé­no. No..cítím se tro­chu pro­vi­ni­le, že to zmrz­li­na vyfouk­la všem úžas­ným dor­tům, kolá­čům a jiné­mu peči­vu. Poku­si­la jsem se o doja­tou řeč, ale jen jsem tam něco skří­pa­la zbyt­ky hla­su. Mám ale váž­ně vel­kou radost. Uvi­dí­me, jakou si do budouc­na cena zjed­ná pres­tiž, je to ale vel­mi sym­pa­tic­ká sna­ha všech­ny food­blo­ge­ry moti­vo­vat. Tře­ba já jsem teď hroz­ně moti­vo­va­ná svůj blog neza­ne­dbá­vat a vylep­šit mu gra­fi­ku a vyhle­dá­vá­ní. Fakt!

Nejlepší cena je ta, co se dá sníst a vypít. Hurá!

Nej­lep­ší cena je ta, co se dá sníst a vypít. Hurá!

Na podrob­né výsled­ky jakož­to i ostat­ní pěk­né blo­gy se podí­vej­te sem.

2 komentáře u „Vyhráli jsme!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.