Pivní zmrzlina

Zmrz­li­nu? Zmrz­li­na je pro děc­ka, to já nejím, jedi­ně že bys­te měli piv­ní..“ Kaž­dý, úpl­ně kaž­dý zmrz­li­nář vám řek­ne, že něco tako­vé­ho od potem zbro­ce­né­ho tatí­ka u své­ho stán­ku už sly­šel. A exis­tu­jí dokon­ce zmrz­li­ná­ři (ehm, tedy jeden zmrz­li­nář), kte­rý piv­ní sor­bet na výslov­né přá­ní i vyro­bí, ačko­li si mys­lí, že je doce­la hnusnej 🙂

Mě osob­ně je před­sta­va zmrz­li­ny z desít­ky Kru­šo­vic nebo Gam­bá­če cel­kem nepří­jem­ná. Pivo mám rad­ši v oro­se­né skle­ni­ci než v kor­nout­ku. Doce­la dob­rá ces­ta je zkom­bi­no­vat něja­ký ovoc­ný bel­gic­ký lam­bic s ovo­cem, ale to se tedy ležá­ko­vé­mu pils­ner sor­be­tu neblí­ží ani náho­dou. Nicmé­ně to nezna­me­ná, že je tře­ba se piv­ní zmrz­li­ny úpl­ně vzdát. A prá­vě pošmour­něj­ší poča­sí je na tenhle typ těž­ších zmrz­lin ide­ál­ní. Zákla­dem je zvo­lit dob­ré pivo. Tedy pivo těž­ší, tmavší kara­me­lo­vé chu­ti. Obvykle se dopo­ru­ču­je pivo typu Stout nebo Por­ter. Typic­kým zástup­cem je Gui­ness, ale hle­dej­te jaký­ko­li plný, sil­ný stout a bude to bez­va. Já na svůj recept pou­ži­la stout znač­ky Pri­má­tor a fun­go­val bez­vad­ně. (v restau­ra­ci Čestr ser­ví­ru­jí tak­též vyni­ka­jí­cí piv­ní zmrz­li­nu a pou­ží­va­jí na ní Master.)Ten Gui­ness za hříš­né pení­ze je lep­ší vypít jen tak!

Jinak bude­te ješ­tě na recept potře­bo­vat slad, kte­rý dá zmrz­li­ně cha­rak­te­ris­tic­kou kara­me­lo­vou, až kávo­vou pří­chuť. Já si ho vozím v kyblí­cích ze sla­dov­ny v Brun­tá­le, ale dá se kou­pit v pro­dej­nách zdra­vé výži­vy jako teku­tý Sla­do­vit nebo Sla­děn­ka (hle­dej­te ječ­men­nou, z pivo­var­ské­ho sla­du, ne rýžo­vou). Samo­zřej­mě může­te zku­sit expe­ri­men­to­vat i s jiný­mi sla­di­dly — kdyžtak se pochlub­te, jak jste dopad­li. Čím víc sla­du (s tím ade­kvát­ně sniž­te v recep­tu cukr) pou­ži­je­te, tím bude zmrz­li­na více kara­me­lo­vá a dost mož­ná vaši stráv­ní­ci hned neu­hod­nou, že mají tu čest s piv­ní. Typic­ká hoř­kost se obje­vu­je spíš jako závě­reč­ný chu­ťo­vý dozvuk.

obrázek(1)

Takhle vypa­da­la zmrz­li­na aran­žo­va­ná pro­fi foto­gra­f­kou Ale­nou Hrb­ko­vou pro Gur­met, jinak jde o cvak z mobil­ní­ho tele­fo­nu.  Lep­ší fot­ku nemám..

Tenhle recept jsem při­pra­vi­la pro květ­no­vé čís­lo časo­pi­su Gur­met po del­ším tes­to­vá­ní a roz­hod­ně nejde o odvo­ze­ni­nu jiných recep­tů, pova­žu­ji ho tedy za své autor­ské dílo a pro­sím všech­ny, kte­ří jej budou sdí­let, aby mé autor­ství respek­to­va­li.

 • čer­né pivo typu stout 330 ml
 • sme­ta­na ke šle­há­ní 500 ml
 • mlé­ko 250 ml
 • žlout­ky 5 kusů
 • cukr 130 gra­mů
 • špet­ka soli
 • slad 4 lží­ce

Mlé­ko, polo­vi­nu sme­ta­ny, cukr a sůl zahří­vej­te v kas­t­ro­lu, dokud se cukr neroz­pus­tí. Při­prav­te si dvě vět­ší mis­ky — do prv­ní dej­te žlout­ky a krát­ce je pro­šle­hej­te. Do dru­hé nalij­te zby­tek sme­ta­ny a slad, na vršek mísy polož­te sít­ko.  Jakmi­le je mlé­ko hor­ké, při­lj­te ho opa­tr­ným pra­mín­kem ke žlout­kům a pro­mí­chej­te (ide­ál­ně když zvlád­ne­te sou­čas­ně pro­mí­chá­vat i nalé­vat). Když se směs spo­jí, vrať­te ji do hrn­ce a vař­te na mír­ném pla­me­ni, dokud nezhoust­ne. Je tře­ba ji míchat, nej­lé­pe gumo­vou stěr­kou — směs je hus­tá, když za prs­tem zůsta­ne zře­tel­ná ces­tič­ka.  Pokud pou­ží­vá­te cuk­rář­ský tep­lo­měr, je to asi 82 stup­ňů. Směs pře­lij­te přes sít­ko do dru­hé mísy, do kte­ré jste si odlo­ži­li zby­lou sme­ta­nu a slad. Dej­te chla­dit. Zatím­co se směs chla­dí, udě­lej­te si piv­ní sirup. Pivo nalij­te do hrn­ce (nej­lé­pe se širo­kým dnem) a nech­te redu­ko­vat na mír­ném pla­me­ni, dokud se objem neod­pa­ří o tře­ti­nu a nezhoust­ne. Taky nech­te vychla­dit a pak obě smě­si spoj­te. Dej­te míchat. Množ­ství je zhru­ba na 1 litr. Na zdra­ví!

 

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené a jeho autorem je zmrzlinarka. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.

12 komentářů u „Pivní zmrzlina

 1. Super, jak to půjde vyzkou­ším, jako ostat­ně jsem vyzkou­še­la všech­ny ostat­ní z toho­to oblo­gu. …díky

 2. Tak jsem poří­dil zmrz­li­no­vač (Nemox2000) a sna­žím se pod­le recep­tů. Práš­ko­vé smě­si ( Pre­go) jsou až nepo­ži­va­tel­ně slad­ké. Tak­že zatím nej­lé­pe vyšel čer­ný bez. ale po zamra­že­ní zůstá­vá na dně nádo­by drob­ný nezmra­že­ný zby­tek. Kde dělám chy­bu? Může někdo pora­dit?

  • To je zvlášt­ní, obvykle zmz­li­no­va­če spí­še namra­zí kolem stěn nádo­by, než by nechá­va­ly něco nezmra­ze­né­ho. Asi je tře­ba zku­sit i jiné recep­ty než jen dopo­ru­če­né od výrob­ce, tře­ba to bude tím. Ane­bo někdo, kdo má stej­ný pří­stoj, pora­dí? Já s nemo­xem nemám žád­nou zku­še­nost.

   • Už to je jas­né. Je to hra s časem. Sta­čí na chvil­ku vypnout mra­že­ní a pone­chat míchá­ní, vše se srov­ná. Vysvět­lu­ju si to tím, že když dávám jen malou vár­ku kolem 500ml tak se směs nestih­ne pro­mí­chá­vat a namra­zí se. Máte pros­tě prav­du. Děku­ji za odpo­věď. P.S. vývoj Vašich zmrz­lin se zasta­vil?

 3. Dob­rý den, jaký slad bys­te dopo­ru­či­la? Zada­la jsem man­že­lo­vi za úkol sehnat slad a odpo­věď byla „jaký“, že prý je ho děs­ně dru­hů. Moc děku­ji.

 4. Dob­rý den,
  dovo­lu­ji si Vám podat jed­nu, pod­le mého názo­ru, důle­ži­tou infor­ma­ci. Ono se už málo ví, že v pade­sá­tých až šede­sá­tých letech byli v Pra­ze dva ital­ští zmrz­li­ná­ři. Od té doby jsem lep­ší zmrz­li­nu neměl.

  Jeden měl krá­mek, v Myší díře pod Špej­cha­rem. Ten dru­hý pak v uli­ci, kte­rá ved­la od zastáv­ky tram­va­je do Gre­bov­ky. Tam v těch časech byl napros­to úžas­ný pio­nýr­ský dům. Já tam cho­dil do sym­fo­nic­ké­ho sou­bo­ru hrát na trum­pe­tu. Byl tam obrov­ský pěvec­ký sbor, dechov­ka, taneč­ní sou­bor atd. A všech­ny ty sku­pi­ny měly pří­prav­ky dětí růz­né­ho věku. Ale to dnes již není tak pod­stat­né.

  Ten­to zmrz­li­nář měl man­žel­ku, kte­rá měla obrov­ská ňad­ra. Oprav­du obrov­ská. A my malí sprat­ci jsme mu říká­va­li. My pane Ita­le moc dob­ře víme proč je ta vaše zmrz­li­na tak vyni­ka­jí­cí. Holt kva­lit­ní sme­ta­na je kva­lit­ní sme­ta­na. A ruka­ma jsme všich­ni nazna­čo­va­li ty vel­ké, obrov­ské, bou­le…

  P.S. napadlo Vás někdy vytvo­řit zmrz­li­nu z hub? Měl bych vyni­ka­jí­cí nápad!!!

 5. No piv­ní zmrz­li­na může vyjít i bez piva. Vzal jsem ten nor­mál­ní bale­ný měk­ký tva­roh (ne vanič­ko­vý) a při­dal třti­no­vý cukr. Jen to a chut­na­lo to jak pivo. Dokon­ce to mělo i tako­vou bar­vu díky cuk­ru 🙂

 6. Víc blo­gů, jako je ten Váš! Fan­dím Vám, ale je ško­da, že to tu tro­chu upa­dá v zapo­mně­ní. Ale k věci a prak­tic­ky — piv­ní zmrz­li­nu udě­lá prak­tic­ky kaž­dý zmrz­li­nář, kte­rý se aspoň tro­chu vyzná ve zmrz­li­ně. Pivo obsa­hu­je malé pro­cen­to alko­ho­lu, tak­že není potře­ba recept nijak zvlášť upra­vo­vat (pomě­ry cuk­rů, sušina/voda apod.). Cukr, sůl, vzduch a prá­vě alko­hol je totiž něco, díky čemuž zmrz­li­na neza­tuh­ne na kost­ku ledu. Ško­da tedy oné „skry­té“ pro­pa­ga­ce jed­no­ho výrob­ce, chce to šir­ší roz­hled. 2AD není mým kon­ku­ren­tem, pro­to to nepíšu, jen mám rád objek­ti­vi­tu 🙂

  • Dob­rý den, ano, urči­tě, při dob­ré recep­tu­ře jde coko­li a trik s alko­ho­lem dob­ře znám a vyu­ží­vám hlav­ně do sor­be­tů. Já bych si tedy ležá­ko­vou neda­la, ale kaž­dé­mu, co jeho jest 🙂 Pana Hriv­ňá­ka si vel­mi važím, byl prv­ní, kdo tady dělal kva­lit­ní zmrz­li­nu a ochot­ně sdí­lel know — how, to by nemě­lo zůstat opo­me­nu­to. Je skvě­lé, že zmrz­li­no­vá scé­na jde za pso­led­ní roky tak dopře­du, že výrob­ců je tu dale­ko víc a kaž­dý si může zvo­lit pod­le své chu­ti a sty­lu.

 7. Dob­rý den, mohu se zeptat na něja­ký kon­takt na Vás? Oprav­du s nad­še­ním jsem vzy­kou­še­la někte­ré z Vašich recep­tů a násled­ně zce­la pře­sta­la kupo­vat zmrz­li­ny. Meruň­ko­vá, čoko­lá­do­vá, okur­ko­vá — ty nám asi chut­na­ly nej­víc. Ráda bych se Vás zepta­la na mož­nost pří­le­ži­tost­né­ho nebp pra­vi­del­něj­ší­ho náku­pu Vámi vyro­be­né zmrz­li­ny do čoko­lá­dov­ny, kte­rou plá­nu­ji otevřít. Chci nabí­zet kva­lit­ní pro­duk­ty a Vaše zmrz­li­na by se mi k nim moc líbi­la… Děku­ji pře­dem za odpo­věď a pře­ji hez­ký den.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.