Ta první

Na svou prv­ní zmrz­li­nu si pama­tu­ju detail­ně.  Nemám na mys­li tu, kte­rou jsem kdy  jed­la (tady se může­me trum­fo­vat nos­tal­gic­ký­mi vzpo­mín­ka­mi na pra­vý polár­káč, sníh, míšu a moro­že­no­je) nebo snad jak jsem se pokou­še­la vyro­bit zmra­že­nou pochout­ku tím, že str­čí­te do mra­zá­ku kelí­mek s jogur­tem a pri­bi­náč­kem a vytáh­ne­te tuhý cylin­dří­ček, kte­rý lze pozřít zase až v momen­tě, kdy se vrá­tí do roz­puš­tě­né­ho sta­vu. Mys­lím tu, kte­rá vylez­la z mého stro­je. Prv­ní­ho zmrz­li­no­vé­ho stro­je, kte­rý jsem dosta­la k naro­ze­ni­nám jed­no­ho par­né­ho léta. Slav­nost­ně jsem ote­vře­la návod ke zmrz­li­no­va­či, našla v něm jakés takés recep­ty, odmě­ři­la suro­vi­ny na vanilkovou..V prů­bě­hu mra­že­ní mě napadlo zmrz­li­nu vylep­šit čoko­lá­dou a tak jsem nastrou­ha­la do hmo­ty čoko­lá­du. Dob­ře si pama­tu­ju zdvo­ři­lé zou­fal­ství, když jsme „to“ s návště­vou jed­li. Výsled­ná směs byla krys­ta­lo­vi­tá, říd­ká, hru­bá, čoko­lá­da jako kámen, respek­ti­ve štěrk, roz­měl­ně­ná na tak titěr­né kous­ky, že se neda­la ani eli­mi­no­vat. Já si navíc tepr­ve  při kon­zu­ma­ci vzpo­mně­la, že bych jako kojí­cí mat­ka asi dva týd­ny staré­ho  novo­ro­ze­ně­te nemě­la jíst aler­gi­zu­jí­cí čoko­lá­du…

Man­go, zele­ný čaj a domá­cí kor­nou­tek.

Moh­lo to skon­čit vše­li­jak. Zmrz­li­no­vač mohl zapa­dat pra­chem v té nej­hlub­ší skříň­ce kuchyň­ské lin­ky, navždy tiše zapo­me­nut. Mís­to toho na úpl­ném dně zásuv­ky skon­či­ly tak­zva­né recep­ty od výrob­ce. U nás je zmrz­li­no­vý pra­věk, ale Ama­zon a jiné zahra­nič­ní obcho­dy s kníž­ka­mi doslo­va pře­té­ka­jí lite­ra­tu­rou, sta­čí se tro­chu zají­mat. Od doby své prv­ní „stra­ča­te­ly“ jsem pro­šla jis­tým nepo­pi­ra­tel­ným vývo­jem. A od té doby neži­ju pod tero­rem zmrz­li­no­vých pochou­tek od Pri­my a dal­ších vyku­ků, kte­ří do zmrz­li­ny nacpou přes­ně to, co jim dovo­lí­me, ale ani pod knu­tou vlast­ních nepo­ve­de­ných pro­duk­tů. Ne snad že by kaž­dý expe­ri­ment kon­čil deli­ka­tes­ním mra­že­ným dezer­tem. Ale zmrz­li­na není žád­ná vyso­ká cuk­ra­ři­na, sta­čí mít pár základ­ních zna­los­tí, osvo­jit si něko­lik doved­nos­tí a garan­tu­ju vám, že v běž­né cuk­rár­ně si už kopeč­ko­vou nedá­te. Tak co, jde­te do toho se mnou?

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené a jeho autorem je zmrzlinarka. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.

7 komentářů u „Ta první

 1. Dob­rý den,
  jaký je váš osob­ní tip na kni­hu pro začí­na­jí­cí­ho domá­cí zmrz­li­ná­ře ? 🙂 Na Ama­zo­nu jsem sice jako doma, ale zatím jsem se sou­stře­di­la na jiný obor :).

 2. Milá Han­ko, kucha­řek a kní­žek o zmrz­li­ně jsou v ang­lič­ti­ně sku­teč­ně mra­ky a já jim vět­ši­nou neo­do­lám, tak­že mám doma pár nepo­u­ži­tel­ných pub­li­ka­cí 🙂 Ale i pár držá­ků. Zále­ží, jak moc se chce­te do zmrz­li­ny pus­tit a kolik chce­te do kuchař­ky inves­to­vat. Doce­la dob­rý star­tér je Ben and Jerry’s kuchař­ka — jen bacha, pou­ží­va­jí se v ní syro­vá vej­ce. Ale zase je to lev­ná pub­li­ka­ce a pokud by vás nako­nec domá­cí výro­ba neba­vi­la, člo­věk tako­vé inves­ti­ce pak méně litu­je. Moje dlou­ho­do­bě nej­ob­lí­be­něj­ší, z níž jsem si osvo­ji­la nej­víc recep­tů, je ale kuchař­ka Davi­da Lebo­vi­t­ze. Postu­py jsou o něco prac­něj­ší, ale výsled­ky zaru­če­né, pří­jem­ně se navíc čte. Urči­tou před­sta­vu zís­ká­te, když zabrou­sí­te na auto­rův blog, pár recep­tů tam má zve­řej­ně­ných. Dobrou inspi­ra­ci (a zadar­mo) zís­ká­te na blo­zích obec­ně — dob­rý je tře­ba Ice cre­am nati­on nebo Sco­op adven­tu­res. Odka­zy na mé oblí­be­né blo­gy se ostat­ně brzy obje­ví i tady.

  • Moc­krát děku­ji! Nako­nec jsem vyzkou­še­la dva recep­ty od Davi­da Lebo­vi­t­ze — cho­co­la­te sher­bet a stra­wber­ry-sour cre­am a obo­je bylo až hříš­ně dob­ré a hlav­ně se to oprav­du poved­lo :). Ben and Jerry’s už mám objed­ná­no, těším se na recept na Chun­ky Mon­key :). Jsem vám vděč­ná, že jsem díky vaší účas­ti na Ape­tit pik­ni­ku obje­vi­la svět domá­cí zmrz­li­ny! 🙂

 3. Dob­rý den,
  potře­bu­ju zjis­tit recept na man­go­vou zmrz­li­nu, zmrz­li­nu s čajem matcha a levan­du­lo­vou (jsou moje nej­ob­lí­be­něj­ší a tak si je chci zku­sit

  Děku­ji pře­dem za odpo­věď

  • Dob­rý den,
   kup­te si aktu­ál­ní červ­no­vý časo­pis Gur­met, na matchu a man­go tam najde­te můj recept. Levan­du­lo­vou pohle­dej­te tady na strán­kách.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.