Kandované fialky

Kdy­by mé dru­hé dítě bylo dce­ra, jme­no­va­la by se Vio­la. A vola­la bych na ní Fialko..Fialky pros­tě zbož­ňu­ju. Loni mi utek­ly, ale letos jsou jich celé lány. A může­te je pou­žít na „bíl­ko­vý“ recept. Bíl­ko­vý píšu s úvo­zov­ka­mi, pro­to­že moc bíl­ků na to nespo­tře­bu­je­te, boha­tě vysta­čí­te s jed­ním.  Zase je to recept sezón­ní, tak­že rych­le na něj, čas mod­rých krá­sek se už krá­tí. Tak­že: nasbí­rej­te fial­ky. Nej­víc voní po ránu a v rám­ci zacho­vá­ní pří­čet­nos­ti radím: vybí­rej­te vel­ké, dob­ře roz­vi­nu­té kvě­ty. Pak si vyhraď­te dosta­tek času, pro­to­že fial­ky by měly být opra­co­vá­ny co nej­rych­le­ji po utrh­nu­tí. Prů­měr­ný kan­do­vač nena­cuk­ru­je více než čty­ři­cet kvě­tů za hodi­nu. To vypa­dá jako ohro­mu­jí­cí počet, ale je to tako­vá malá hro­mád­ka. Ale co by zase člo­věk dělal s více fial­ka­mi, že ano.

fialkynatalírku

Fial­ky máte. Já je neo­mý­vám a radě­ji sbí­rám na čis­tém mís­tě, ale pokud chce­te, může­te omý­vat pomo­cí roz­pra­šo­va­če a nechat opa­tr­ně roz­lo­že­né na papí­ro­vé utěr­ce uschnout. Pak si vem­te ten­ký ště­te­ček, bílek a ten nej­jem­něj­ší cukr kru­pi­ce.  Ušle­hej­te bílek, ne úpl­ně na pev­no, ale aby nebyl vaz­ký a dal se dob­ře roz­tí­rat. Uchop­te fial­ku a potře­te jí ště­teč­kem okvět­ní líst­ky ze všech stran (i zespo­da). Opa­tr­ně otá­čej­te za sto­nek a pro­sy­pá­vej­te cuk­rem ze všech stran, dokud nebu­de mít sou­vis­lou bílou vrst­vič­ku jem­ných krys­tal­ků. Opa­tr­ně nůž­ka­mi odštíp­ně­te sto­nek a odlož­te zaschnout na pečí­cí papír.Po kaž­dých cca 3 — 5 fial­kách je tře­ba umýt ule­pe­né prs­ty a hro­ty nůžek. Vypla­tí se mít po ruce mok­rý had­řík, aby člo­věk pořád nebě­hal ke dře­zu. Machři zvlá­da­jí všech­ny fial­ky s pěk­ně roz­ta­že­ný­mi líst­ky, to se mě zce­la neda­ři­lo, ale jinak jsem s výsled­kem spo­ko­je­ná. Necha­la jsem na ple­chu vol­ně zaschnout při­bliž­ně 36 hodin. Násled­ně ucho­vá­vám ve vzdu­cho­těs­né nádo­bě.

fialkykandované

Může­te zku­sit i alter­na­tiv­ní ver­ze kan­do­vá­ní, napří­klad u Mary­ny je potí­ra­jí v cuk­ro­vém siru­pu a pro­sy­pá­va­jí mouč­ko­vým cuk­rem a násled­ně suší v trou­bě, ale když dva děla­jí jed­no, není to totéž. Mě se to hroz­ně nepo­ved­lo (usu­ši­la jsem fial­ky na škvar­ky) a navíc se mi zdá, že s jem­ným cuk­rem kru­pi­ce vypa­da­jí ele­gant­ně­ji než s cuk­rem mouč­kou, kte­rý dělá troš­ku mapy.

1 komentář u „Kandované fialky

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.