Můj boj s bílky I : Zmrzlinové kornoutky

Že zdro­je nejsou na svě­tě spra­ved­li­vě roz­dě­le­ny, je jas­ná věc. Typic­kým pří­kla­dem budiž vej­ce. Porov­nej­te si žlout­ky a bíl­ky. Na litr heb­ké, sme­ta­no­vé, kré­mo­vi­té zmrz­li­ny potře­bu­je­te pět až šest žlout­ků. Nebo i víc, zále­ží, jak se chce­te roz­šoup­nout. Na dva ple­chy koko­sek vám sta­čí bíl­ky klid­ně jen dva. Chá­pe­te ten děsi­vý nepo­měr?  Pro­to­že zmrz­li­nu vyrá­bím doce­la ve vel­kém a na žlout­ky pří­sa­hám (pomiň­me pro tuto pří­le­ži­tost, že exis­tu­jí čis­tě sme­ta­no­vé nebo ovoc­né recep­tu­ry) je zřej­mé, že jsem bíl­ky dost zapla­ve­na. Čas od času se poda­ří něko­mu, kdo se chys­tá expe­ri­men­to­vat tře­ba s makron­ka­mi, bíl­ky udat, ale vět­ši­nu času mě sví­rá neru­dov­ská otáz­ka, kam s nimi.

makronky

Makron­ky, čili maca­rons. Mno­ho bíl­ků na makron­ko­vé poku­sy (sko­ro by se chtě­lo říci —  ješ­tě že se tak čas­to nepo­ve­dou 🙂

Roz­hod­la jsem se tedy udě­lat sou­hrn, na co všech­no se bíl­ky dají pou­žít. Tako­vý vol­ný seri­ál — něco z toho se bude týkat zmrz­li­ny, něco mož­ná ne. Vypa­lu­je­me zost­ra. Zmrz­li­no­vý­mi kor­nou­ty.  Jsou prak­tic­ké, pře­nos­né, jed­lé. Prud­ce jed­lé! Jedí  je i chro­nič­tí vyha­zo­va­či, co si mys­lí, že kor­nout­ko­vé těs­to chut­ná jako lepen­ka. Že si s ním nebu­dou zaplá­cá­vat bři­cho a mís­to toho so dají ješ­tě jeden kope­ček (ano, já).

zmrzkarenelt

Zbý­vá odpo­vě­dět na otáz­ku, zda bude­te k výro­bě kor­nou­tů potře­bo­vat spe­ci­ál­ní nástro­je. Ano. Ne. Totiž..Oboje je správ­ně. Pokud chce­te kor­nou­ty jako z obcho­du a pěk­ně se vzo­reč­kem, není jiné ces­ty než si poří­dit spe­ci­ál­ní vaflo­vač na kor­nout­ky. Spo­lu s ním dosta­ne­te i spe­ci­ál­ní kopy­to na tva­ro­vá­ní hor­ké oplat­ky do pří­sluš­né­ho jehla­nu. Kor­nout­ky se ale dají dělat i v trou­bě jako plac­ky a pak je musí­te rych­le vytva­ro­vat — buď opět navi­nout na „kopy­to“ nebo si jinak pohrát s tva­rem (zkou­še­la jsem alter­na­tiv­ní mis­tič­ky tak, že hor­kou pla­cič­ku „nale­pí­te“ na obrá­ce­nou mis­tič­ku nebo šálek — jakmi­le vychlad­ne a ztvrd­ne, sta­čí nádob­ku vyn­dat.) Je ale tře­ba při­znat, že to nevy­pa­dá tak ele­gant­ně jako z vaflo­vé­ho kor­nout­ko­va­če. Ale zas nemá­te v rodi­ně dal­ší krám. Já ten svůj poří­di­la tady a tipu­ju, že v létě se zase obje­ví v nabíd­ce. Jen to kopy­to by moh­lo být tro­chu užší, vzni­ka­jí z něj až moc širo­ké kor­nou­ty.

Pro kor­nout­ko­vý tvar je zásad­ní kopy­to nebo ice cre­am cone mold — dá se buď kou­pit samo­stat­ně, nebo nechat vyro­bit tře­ba u řez­bá­ře. Nej­do­sa­ži­tel­něj­ší je samo­vý­ro­ba  — vystřih­nout z tvr­dé­ho papí­ru , svi­nout a násled­ně ješ­tě kom­plet oba­lit alo­ba­lem (ten pak ide­ál­ně lehce potřít más­lem, aby šly kor­nout­ky odle­pit. Pro lep­ší sta­bi­li­tu je dob­ré papí­ro­vé for­mič­ky tro­chu zatí­žit, tře­ba suchý­mi fazo­le­mi nebo rýží.)

kornoutkynastojato

Samot­ný recept na kor­nout­ky je ohrom­ně snad­ný. Sta­čí všech­no smí­chat dohro­ma­dy.  Je tře­ba upo­zor­nit, že motá­ní není pro sla­bé pova­hy. Musí se pra­co­vat za hor­ka, tak­že si při­prav­te azbes­to­vé ruce a tro­chu zruč­nos­ti. Kdo chce, pou­ži­je gumo­vé ruka­vi­ce, ale mě se s nimi špat­ně pra­cu­je. Chce to tro­chu grif, i tak se mi sta­ne, že občas má kor­nou­tek dole malou dír­ku z ne úpl­ně doko­na­lé­ho uza­vře­ní. Ješ­tě štěs­tí, že zmrz­li­nu sním vět­ši­nou rych­le­ji, než vyte­če!

 • cca 2 vel­ké bíl­ky (asi 60 ml)
 • 85 gr mouč­ko­vé­ho cuk­ru
 • 90 gr hlad­ké mou­ky
 • špet­ku soli
 • půl lžič­ky vanil­ko­vé esen­ce
 • 30 gr roz­puš­tě­né­ho más­la

Jed­no­du­še smí­chá­me bíl­ky s cuk­rem, vanil­kou a špet­kou soli. Bíl­ky není tře­ba nijak šle­hat, jen vše pro­mí­chá­me, dokud není hmo­ta aspoň tro­chu homo­gen­ní. Vmí­chej­te část mou­ky a při­dej­te más­lo. Je mož­né, že mou­ky nebu­de potře­ba ani celé množ­ství. Hmo­ta by nemě­la mít ani moc říd­ká, ale ani tuhá. Pros­tě tako­vá, aby se dob­ře nalé­va­la. Pod­le toho dodej­te mou­ku. Tak a teď máte dvě mož­nos­ti. Pokud máte vaflo­vač na kor­nout­ky, těs­to jed­no­du­še nali­je­te do něj, chvil­ku peče­te, vyn­dá­te, nara­zí­te na „kopy­to“ a nechá­te chvil­ku ztvrd­nout. Hoto­vý kor­nou­tek odlo­ží­me na výš­ku do skle­ni­ce, aby zce­la vychla­dl. Skla­du­je­me ve vzdu­cho­těs­né nádo­bě. Vydr­ží doce­la dlou­ho, ale nej­lé­pe kor­nou­ty chut­na­jí čer­stvé, časem vlhnou a ztrá­ce­jí chuť. Ide­ál­ní je sníst je týž den.

kornoutkynalezato

Kdo nemá vaflo­vač, roz­pá­lí trou­bu na cca 175 stup­ňů. Plech si vylo­ží pečí­cím papí­rem a z těs­ta na něj opa­tr­ně roz­le­je kru­hy o prů­mě­ru cca 15 cm. Roz­tí­rat se dají lží­cí, malým váleč­kem nebo kdy­by někdo měl tako­vý ten roz­tí­ra­cí vehe­ment na pala­čin­ky… Zále­ží na trou­bě, ale cca za 15 minut by měly být hoto­vé. Opa­tr­ně nazved­nout něja­kou špachtlí a…pak už zbý­va­jí jen rych­le zato­čit. A pak s nimi zato­čit!

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

zmrzkaucuketkuUrči­tě zku­sím příš­tě dal­ší vari­an­ty — vanil­ku vymě­nit za sko­ři­ci, při­dat pár lžic máku, citró­no­vou kůru nebo kakao..

 

4 komentáře u „Můj boj s bílky I : Zmrzlinové kornoutky

 1. Ješ­tě je dob­ré vyu­žít bíl­ky na laskon­ky např. s oříš­ky a čoko­lá­do­vým kré­mem. Tam se upo­tře­bí bíl­ků cca šest ( váha v recep­tu, Vel­ká domá­cí cuk­rář­ka, je uve­de­na v gra­mech). Peču je muži do prá­ce. Jsou asi prud­ce jed­né, kole­go­vé mého muže si je pra­vi­del­ně vyža­du­jí. °-))

  • Máte prav­du, laskon­ky pod­le Vel­ké domá­cí cuk­rář­ky mám taky úspěš­ně za sebou. A nej­růz­něj­ší typy bezé a bíl­ko­vých chle­bíč­ků, i rolády..na slad­ké peče­ní se bíl­ky dají upo­tře­bit cel­kem úspěš­ně, ale kdo má to slad­ké pořád jíst 🙂 Já extra bíl­ky pašu­ju i do vaječ­né ome­le­ty, nicmé­ně běž­ně mívám vol­ně doma dva tři lit­ry bíl­ků, s tím bych moh­la tak jedi­ně vyrá­bět Šma­kou­na 🙂

 2. Ahoj­ky,
  byd­lim v Nemec­ku a pri jed­nom kur­zu dor­tic­ku jsem zjis­ti­la, ze se tu pro­da­va v lit­ro­vem bale­ni zvlast bilek a zvlast zlou­tek, je to v tetra­pa­ku jako mle­ko a vubec to v porov­na­ni s cer­stvy­mi vajic­ky neni dra­he. Cuk­rar­ny to pou­zi­va­ji /jak jsem z toho vyro­zum­ne­la / kvu­li tomu ze je to pas­te­ri­o­va­ne a tudiz mene rizi­ka sal­mo­ne­ly. Bil­ky jsem si ted­ka kou­pi­la, abych to vyzkou­se­la a je to v podob­nem obcho­de jako je v Cechach Makro, tak se zku­sit zeptat tam, jest­li to tam maji v sor­ti­men­tu. Jinak jsem se chte­la zeptat, jaky mas zmrz­li­no­vac, letos jsem si kou­pi­la od fir­my Unold a behem tyd­ne jsem ho vra­ce­la zpat­ky, pro­to­ze asi po trech hodi­na­ch se tep­lo­ta sni­zi­la, ale porad to bylo teku­te a oni sli­bo­va­li, ze to bude po 30–40 minu­tach. Nevim, jest­li jsem ude­la­la chy­bu a nebo mela masin­ka neja­kou vyrob­ni zava­du.
  Eri­ka

  • S pas­te­ri­zo­va­ným žlout­ky a bíl­ky nemám zku­še­nost, ale je to přes­ně jak píše­te — vět­ši­nou se vyu­ží­va­jí v cuk­rá­ren­ských pro­vo­zech kvů­li vět­ší bez­peč­nos­ti hygi­e­ny. Také tak ele­gant­ně vyře­ší­te pře­by­tek bíl­ků. Jen je tedy v pří­pa­dě zmrz­li­ny pas­te­ru­je­te nadva­krát, zda to dělá něco s chu­tí nedo­ve­du posou­dit. Paste­ro­va­né bíl­ky má i CIPA.
   Se stroj­kem Unold bohu­žel nemám zku­še­nost — vlast­ním zmrz­li­no­vač Lello Musa Pol­la, je to už polo­pro­fe­si­o­nál­ní zaří­ze­ní pro malé pro­vo­zy (poři­zu­jí si ho tře­ba restau­ra­ce). Na běž­nou sezon­ní tvor­bu zmrz­li­ny je ale tro­chu vel­ký a dra­hý. Jinak tuto znač­ku mohu dopo­ruč­ti, hle­da­la bych even­tu­el­ně něja­kou jeno men­ší řadu Lello Lus­si­no tře­ba, ale je nut­né počí­tat s tím, že si člo­věk sáh­ne hlou­bě­ji do kapsy.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.