Tři kopečky na Apetit pikniku

Tři kopeč­ky se popr­vé před­sta­ví šir­ší veřej­nos­ti na Ape­tit pik­ni­ku, akci, kte­rou pořá­dá časo­pis Ape­tit. Jde o dru­hý roč­ník moc pří­jem­né udá­los­ti, kte­rá spo­ju­je dob­ré domá­cí jíd­lo, pří­jem­nou živou muzi­ku, pova­lo­vá­ní na dece a hry pro děti. Loni — ač byl říjen, poča­sí uká­za­lo nebý­va­le vlíd­nou tvář a na pik­ni­ku vznik­la doko­na­lá ilu­ze léta. Tak dou­fá­me, že letos nevznik­ne doko­na­lá ilu­ze pod­zi­mu.

A to i pro­to, že Tři kopeč­ky — tedy já za pomo­ci mého skvě­lé­ho muže Pav­la — vyrá­bí zmrz­li­nu o sto šest. Zmrz­li­no­vý stroj jede na plné obrát­ky a pro­na­ja­tý skla­do­va­cí mra­zák tesk­ně hučí jak Nia­gá­ra nejen do noci, ale furt :). Z led­ni­ce na mě vypa­dá­va­jí lit­ro­vé láhve čer­stvé sme­ta­ny a žlout­ky letí do zmrz­li­no­va­če po pla­tech. Nej­rad­ši bych udě­la­la celou plejá­du pří­chu­tí (i pro­to, že sekat po desá­té čoko­lá­do­vou mě moc neba­ví), ale nako­nec jsem nazna­la, že nemá cenu udě­lat dva­cet pří­chu­tí po dese­ti kelím­cích a pak už jen ozna­mo­vat, co všech­no už není.

Napíšu tedy radě­ji, co chys­tám — i když dokud nebu­de všech­na zmrz­li­na tuhá ležet na polič­ce v mraz­nič­ce, je mož­né, že dojde ke změ­nám — zále­ží totiž i na to, zda se dosta­nu k dob­ré­mu, zra­lé­mu ovo­ci,  jaké jsem si vysni­la. Tři kopeč­ky totiž nabíd­nou přes­ně tako­vou zmrz­li­nu, jakou si dělám pro sebe nebo pro přá­te­le. Mlé­ko, sme­ta­na, žlout­ky, pří­pad­ně čoko­lá­da vanil­ka, káva — to jsou ingre­di­en­ce do sme­ta­no­vých. Ovo­ce, cukr, voda — a v pří­pa­dě okur­ko­vé gin — nic víc není pro sor­be­ty tře­ba.

Zmrz­li­no­vé hodi­ny uka­zu­jí za deset minut dva­náct! (Ape­tit pik­nik je za dveř­mi!)

Zmrz­li­na bude k dostá­ní již v před­při­pra­ve­ných kelím­kách — por­cích cca o obje­mu dvou kopeč­ků. Proč nedě­lám rov­nou kopeč­ky? Jed­nak pro­to, že nevlast­ním „kopeč­ko­va­cí“ vit­rí­nu se spod­ním chla­ze­ním. Za dru­hé věřím, že předba­le­né por­ce mají vyš­ší hygi­e­nic­ký stan­dard.  Jak to všech­no bude vypa­dat si může­te před­sta­vit pod­le násle­du­jí­cích foto­gra­fií.  A chys­ta­né dru­hy? Pro milov­ní­ky jem­ných sme­ta­no­vých hut­ná čoko­lá­do­vá, aro­ma­tic­ká kávo­vá, slad­kost výbě­ro­vé bílé čoko­lá­dy dopl­ní pikant­ní mučen­ka. Pře­kva­pi­vě lahod­ná je kom­bi­ce máty a sme­ta­ny..

Zda-li svěd­čí chlad třeš­ním, půjde zjis­tit z třeš­ňo­vé­ho sor­be­tu (snad ho nezka­zím, je to trou­fa­lé, ale hod­lám ho letos zku­sit popr­vé.) Zato jaho­do­vý, to už je kla­si­ka. Něco vymys­lím s mali­na­mi — ješ­tě nemám přes­ně jas­no co. A pro dospě­lé osvě­žu­jí­cí kom­bi­na­ce máta-okur­ka- gin.

Přijď­te se podí­vat. 23.6., Kar­lín­ské náměs­tí. Podrob­né info o akci zde.

 

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené a jeho autorem je zmrzlinarka. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.

7 komentářů u „Tři kopečky na Apetit pikniku

 1. Tak mě už snad sto­ná­sob­ně mrzí, že se na pik­nik nedo­sta­nu :o( dál­ku z mora­vy bych pře­ko­na­la, ale že je v ten stej­ný den u nás rodin­ný hudeb­ní fes­ti­val, kam to táh­ne mé dra­hé a přá­te­le, už bohu­žel ne… Ty peče­né jaho­dy půjdou do sor­be­tu? Asi si ty vaše zmrz­li­ny budu muset doma vyro­bit sama 😉

 2. Peče­né jaho­dy šly nako­nec do zmrz­li­ny, v níž se pou­ží­vá pod­más­lí, sme­ta­na a mlé­ko. V rám­ci expe­ri­men­tu, co bude chu­ťo­vě­nej­lep­ší. Neby­la to špat­ná kom­bi­na­ce, ale dávám osob­ně před­nost ostřej­ší jaho­do­vé chu­ti sor­be­tu. Recep­ty na strán­kách budou postup­ně při­bý­vat — nad domá­cí zrmrz­li­nu není, tak to urči­tě zkus­te 🙂

 3. Moc mě mrzí, že nemůžu při­jít ochut­nat. Nej­rad­ši bych tu dovo­le­nou zru­ši­la, jak to tak čtu :o) Ba ne, to si dělám samo­zřej­mě sran­du. Vlo­ni jsem si také zakou­pi­la zmrz­li­no­vač a zkou­še­la pár pří­chu­tí, ale na tyhle urči­tě nemám. Neda­jí se ochut­nat i někdy jin­dy, než na Ape­tit pik­ni­ku?

 4. Prá­vě jsem se vrá­ti­la za Ape­tit pik­ni­ku — vyzkou­še­li jsme kávo­vou, třeš­ňo­vý sor­bet a wim­ble­don. Muse­la jsem hned napsat, pro­to­že jsem snad nikdy nejed­la lep­ší zmrz­li­nu — oprav­du úžas­né, hlav­ně wim­ble­don mne úpl­ně uchvá­til, s man­že­lem oba milu­je­me jaho­dy a sme­ta­nu, nor­mál­ně kupu­je­me Haagen-dazs a mys­le­la jsem si, jak je skvě­lá. Kam se na vás ale hra­be!!! A bale­ní do kelím­ků byl skvě­lý a prak­tic­ký nápad a mimo to moc pěk­ný. Díky za báječ­ný chu­ťo­vý záži­tek a držím pal­ce v sou­tě­ži o nej kuli­ná­ře!

 5. Prud­ce návy­ko­vá!

  V prv­ním kole: Wim­ble­don a kávo­vá. Po prv­ních lžič­kách se náš slov­ník ome­zil jen na pri­mi­tiv­ní: ty voe… Pak bylo dlou­hé ticho. Uží­va­li jsme si. Jaho­dy se sme­ta­nou mě vrá­ti­li do dět­ství. Tak­to nějak chut­na­lo léto u babič­ky. A kávo­vá?!? Pros­tě KÁVOVÁ. S blí­ží­cím se dnem kelím­ku se poma­lu roz­prou­di­la dis­ku­se nad zážit­kem z této zmrz­li­ny a nemoh­li jsme jinak než zpět do fron­ty.
  Dru­hé kolo: máto­vá vs. čoko­lá­do­vá. Neo­do­la­tel­ná kom­bi­na­ce!
  Závěr: My chce­me ješ­tě!

  Moc Vám děku­je­me za pří­jem­nou obslu­hu, obrov­ský chu­ťo­vý záži­tek a drží­me Vám pal­ce!

 6. Roque a Lid­ko, moc děku­je­me za pochva­lu. Jsem moc ráda, že jste si pochut­na­li a mys­lím, že není vět­ší pochva­ly, než když chu­ťo­vý záži­tek doká­že vrá­tit vzpo­mín­ka­mi do dět­ství… Bude-li to mož­né, rádi se zúčas­tí­me i pod­zim­ní­ho pik­ni­ku (cosi jsem v tom smys­lu zaslech­la, pokud prý rad­ni­ce vyjde vstříc), musím říct, že i pod­zim­ní pale­tu chu­tí jako je dýňo­vá, oře­cho­vé, hruš­ko­vá, švest­ko­vá, rum s rozin­ka­mi, jableč­ná s cide­rem, sko­ři­co­vá a spol. vyrá­bím moc ráda. I když na let­ní ovo­ce nic nemá 🙂 Recept na kávo­vou na blo­gu zve­řej­ním — může­te zku­sit doma, bez zmrz­li­no­va­če sice není tex­tu­ra zmrz­li­ny tak same­to­vá, ale chuť se neztrá­cí. Snad se jed­nou poda­ří rea­li­zo­vat sen o vlast­ní zmrz­li­nár­ně 🙂

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.