Jen růžová to může být!

Pro­zpě­vu­ju si prů­běž­ně, zatím­co zmrz­li­no­vý stroj míchá něž­ně růžo­vou rebar­bo­ro­vou nebo divo­ce růžo­vou jaho­do­vou. Pozd­ní jaro/brzké léto je pros­tě ve zna­me­ní růžo­vé.

V malém for­má­tu to prý vypa­dá jako kaše a párek..ale já dou­fám, že ne!

Udě­lat sor­bet je asi ta nej­jed­no­duš­ší věc na svě­tě. Sta­čí dodr­žet správ­ný poměr ovo­ce, cuk­ru a vody a máte to v kap­se. Jis­tý zádrhel tu je  — sor­bet je ze své vod­na­té pod­sta­ty mno­hem krys­ta­lič­těj­ší než sme­ta­no­vé zmrz­li­ny, kde se tuk mlé­ka a vaječ­né­ho žlout­ku sta­rá nejen o roz­ši­řu­jí­cí se linii pasu, ale také o jem­nost a kré­mo­vi­tost.  Pro­to mi sor­be­ty při­pra­vi­ly lecja­ké zkla­má­ní. Tedy dokud nepři­šel on! Nejen osvěd­če­ný recept, kte­rý mě nau­čil, že cukr je pěk­ně tře­ba nejdřív ve vodě za tep­la roz­pus­tit, ale pře­de­vším nový zmrz­li­no­vač. Je to ital­ský ele­gán, pěk­ně celo­ne­re­zo­vý suve­rén, kte­rý aro­gant­ně zacpe člo­vě­ku celou kuchyň. Je to ale stej­nou měrou i dříč hor­nic­ké­ho natu­re­lu, kte­rý míchá a míchá a nestě­žu­je si, že je směs málo nachla­ze­ná a že se po jed­né dáv­ce musí vyčer­pa­ný ulo­žit k celo­den­ní­mu spán­ku v mra­zá­ku. Jeho před­chůd­ce všech­ny tyhle nedu­hy měl a zejmé­na při sor­be­tech funěl náma­hou a moto­rek kví­lel tam, kde můj Lello Mussa Pola jen pře­de.

 

Pro úspěch hlad­ké­ho sor­be­tu je  výkon moto­ru a chla­ze­ní dost zásad­ní. Na dru­hou stra­nu, vyni­ka­jí­cí ovoc­nou chuť poří­dí­te i hrub­ší struk­tu­ře navzdo­ry, nebo směs jed­no­du­še vlij­te do for­mič­ky na nanu­ky. Pak se obe­jde­te bez zmrz­li­no­va­če úpl­ně.

Jaho­do­vý sor­bet

450 gra­mů jahod

375 ml cuk­ro­vé­ho syru­pu

šťá­va ze dvou cit­ro­nů

Je to až dětin­sky jed­no­du­ché — jaho­dy se omy­jí, zba­ví šťo­pek, nakra­jí na kous­ky. Spo­leč­ně s cuk­ro­vým syru­pem se roz­mi­xu­jí chuť se ladí cit­ro­nem — bacha, nemě­lo by to být moc slad­ké, cit­ron chuť jahod nako­nec vypích­ne. Osvě­ži­vá je i lime­ta, kte­rou jsem pou­ži­la pár­krát mís­to cit­ro­nu. Pro­ti pře­mrz­nu­tí je mož­né zabo­jo­vat lží­cí či dvě­ma něja­ké­ho chu­ťo­vě neut­rál­ní­ho alko­ho­lu, tře­ba vod­ky. Kon­zis­ten­ci lze pod­po­řit také našle­ha­ným bíl­kem — já ho ale do sor­be­tů nepři­dá­vám — ne snad z hrů­zy z tepel­ně neo­pra­co­va­ných vajec (to je asi důvod, proč se bíl­ky v této podo­bě nezje­vu­jí v ame­ric­kých kuchař­kách, aby jejich auto­ři nemoh­li být nař­če­ni z šíře­ní nákaz ) ale pros­tě pro­to, že tex­tu­ta z pro­fi zmrz­li­no­va­če (byť je urče­ný jen pro malé pro­vo­zy) je dob­rá sama o sobě a bíl­ko­vou ber­lič­ku nepo­tře­bu­je.

Jo a vlast­ně ješ­tě ten cuk­ro­vý syrup. Tady je postup tak­též zce­la pri­mi­tiv­ní — cukr se jed­no­du­še odmě­ří a zali­je hor­kou vodou a dá se vychlad­nout, něja­ké postup­né míchá­ní a roze­hří­vá­ní na pla­me­ni je úpl­ně zby­teč­né, jen se ztrá­cí objem teku­ti­ny.  Počí­tej­te s tím, že poměr je jed­no­du­še vět­ši­nou jed­na ku jed­né, ale výsled­né slad­ké vodič­ky je vždyc­ky o něco míň. Pokud vyrá­bí­te 375 ml vody na 375 gr cuk­ru, vznik­ne cca 600 ml. Z toho tepr­ve odměř­te daných 375 ml do sor­be­tu. Syrup je mož­né při­pra­vit klid­ně z kila cuk­ru, v led­ni­ci vydr­ží zakry­tý doce­la dlou­ho a pak může­te sor­be­to­vat až do ale­lu­já. A udě­lat si třeba..nachové plach­ty.

Pros­tě něž­ná je noc.

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené a jeho autorem je zmrzlinarka. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.

11 komentářů u „Jen růžová to může být!

 1. Pek­ny vecer :o)
  Nara­zi­la som na tuto stran­ku a vybor­ne cita­nie, uz sa tesim na dal­sie recep­ty!
  Mam otaz­ku k tomu pris­tro­ju na zmrz­li­nu, aky objem sa da vyro­bit? Musi sa dat chla­dit do mraz­nic­ky pred pou­zi­tim?

 2. Zále­ží, jaký si poří­dí­te stroj. Uve­de­né množ­ství v recep­tu je na cca jeden litr zmrz­li­ny. Můj zmrz­li­no­vač zvlád­ne najed­nou lit­ry dva, ale už to není pří­stroj vylo­že­ně pro kaž­dou domác­nost, je to už pro­fe­si­o­nál­ní zaří­ze­ní urče­né pro malé pro­vo­zy. Má vlast­ní chla­dí­cí jed­not­ku a zvlád­ne udě­lat i nevy­chla­ze­nou směs, ale jeho nevý­ho­dou je jed­nak dost vyso­ká cena a pak znač­ná veli­kost. Neho­dí se tedy, pokud vyrá­bí­te zmrz­li­nu jen jed­nou za čas. Běž­ná kapa­ci­ta zmrz­li­no­va­čů s namra­zo­va­cí nádo­bou (což je pro­sto­ro­vě nej­prak­tič­těj­ší řeše­ní, ale musí­te chla­dí­cí kon­tej­ner před mra­že­ním nechat odpo­či­nout aspoň 12 hodin, ale spí­še 24 hodin v mra­zá­ku ) je prá­vě jeden litr a směs je tře­ba do něj lít stu­de­nou. Dá se ale nara­zit i půl­li­t­ro­vé pří­stro­je, ba dokon­ce i men­ší (tře­ba jako násta­vec na robot). Pří­stro­je s vlast­ním chla­ze­ním jsou vět­ši­nou také na 500 — 1000 ml.

 3. No, a teď při­chá­zí klí­čo­vá otáz­ka. Co bude dál? Bude­te se se zmrz­li­na­mi obje­vo­vat jen na tako­vých­to akcích? Nebo bude mož­né kou­pit si zmrzlinu/y i někde jinde/nějak jinak? :o) Já bych si pro­sím běha­la pro záso­bič­ky i sou­kro­mě a pra­vi­del­ně. :o) Moc jsem si chtě­la kou­pit od kaž­dé pří­chu­tě jed­nu (děku­ju pře­ve­li­ce za tu mučen­ko­vou pod­pul­tov­ku!), ale bylo mi to blbé vůči ostat­ním, na kte­ré by se pak nedo­sta­lo.

 4. Já jsem na pik­ni­ku neby­la… ale zají­mal by mě moc Váš tip na zmrz­li­no­vač na ten nor­mál­ní rodin­ný pro­voz… jaký jste měla před tímhle ele­gá­nem a jest­li ho dopo­ru­ču­je­te… Děku­ji moc.

  • Pokud dělá­te zmrz­li­nu tře­ba jed­nou týd­ně, dopo­ru­ču­ji něja­ký model s namra­zo­va­cí nádo­bou, kte­rá poj­me litr. Jsou sklad­né (kro­mě tedy mís­ta v mra­zá­ku) a zmrz­li­nu mra­zí rych­le­ji než stro­je s vlast­ním kom­pre­so­rem, ale malým výko­nem. Já jsem měla hroz­ně legrač­ní stroj — Ari­e­te Disney s obráz­ky Mic­key Mou­se :). Dostá­val dost zabrat a vydr­žel tři roky bez poru­chy, poři­zo­va­cí cena byla kolem tisí­co­ko­ru­ny, tak­že za ty pení­ze si své sluš­ně odpra­co­val. Pokud chce­te dělat čas­tě­ji a máte na stroj mís­to a nechce­te se nechat se ome­zo­vat fak­tem, zda máte dosta­teč­ně „namra­že­no“, tak spo­leh­li­vé zprá­vy mám o zmrz­li­no­va­či Bau­ma­tic Gela­to, pár kama­rá­dů ho s úspě­chem pou­ží­vá.

  • Bohu­žel (zatím) nejsme pro­fe­si­o­nál­ní zmrz­li­nár­na, poří­ze­ní vlast­ní výrob­ny je dost náklad­né a na zmrz­li­nu jsou oprav­du přís­né hygi­e­nic­ké před­pi­sy (přís­něj­ší než jin­de), pro­to se málo­kdo do dob­ro­druž­ství s vlast­ní výro­bou od zákla­du pus­tí a vět­ši­na zvo­lí ces­tu před­při­pra­ve­ných nečer­s­tvých pro­duk­tů jako je prášek/pasta smí­cha­ná s vodou nebo mlé­kem. Ofi­ci­ál­ně tedy pro­dá­vat nesmí­me, akce, kte­rou zaští­til Ape­tit, byla v tomhle smě­ru zatím ojedinělá..Ale nesmě­le se rýsu­je jed­na mož­nost na září… A rádi bychom za čas roz­je­li zmrz­li­nár­nu ofi­ci­ál­ně, ale to urči­tě nebu­de toto léto..

   • Moc díky za obě odpo­vě­di a budu se těšit, až někdy budu mít mož­nost vaši zmrz­li­nu ochut­nat 🙂

 5. Dob­rý den, zají­ma­lo by mne, zda v jaho­do­vém sor­be­tu při Vašem postu­pu zůsta­va­jí i semín­ka. Pokud ano, zkou­še­la jste je nějak odstra­nit a pří­pad­ně jak? Děku­ji Olga

  • Ano, zůstá­va­jí, jaho­do­vá semín­ka jsou nato­lik drob­ná, že vět­ši­ně lidí — ani mě ne — neva­dí. Pro vět­ší hlad­kost samo­zřej­mě může­te pro­pa­sí­ro­vat roz­mi­xo­va­nou směs přes vel­mi jem­né sít­ko.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.