Ještě jednou o Apetit pikniku… poté

Děku­ji moc­krát všem, kte­ří při­šli na Ape­tit pik­nik, neda­li se odra­dit fron­tou, vím, že někte­ří ji vystá­li dokon­ce dva­krát. Ani neví­te, jak moc mě těší všech­ny pochva­ly, ať již osob­ní pří­mo na mís­tě nebo tře­ba tady na blo­gu nebo na Face­boo­ku. Je nám líto, že se nedo­sta­lo na všech­ny, i když jsme děla­li, co se dalo. Mož­ná všem zkla­ma­ným a otrá­ve­ným pomů­že pocho­pit, když si pře­čtou, co sto­jí za výro­bou zhru­ba pěti set kalíš­ků, kte­ré jsme pro vás zvlád­li při­pra­vit.

Tři kopečky od Cake Days

Fot­ka z blo­gu Cake Days, kde najde­te spous­tu dal­ších úžas­ných sním­ků. FOTO Klá­ra Bern­klau

Zmrz­li­na je urči­tě míň nároč­ná dis­ci­plí­na než dor­ty nebo tva­ro­vá­ní mar­ci­pá­no­vých andíl­ků na cup­ca­kes. Ale bez­prac­ná taky doce­la není. Moc­krát jsem si vzpo­mně­la na pod­le mě nej­lep­ší­ho čes­ké­ho zmrz­li­ná­ře vůbec, pana Dar­ka Hriv­ná­ka z Tuch­lo­vic, kte­rý mi na jed­né sou­kro­mé degusta­ci v jeho zmrz­li­nár­ně řekl: „Vidím, že vás od zmrz­li­ny neod­ra­dím, že jste stej­ný blá­zen jako já. Ale mě nikdo neu­po­zor­nil, že dělat zmrz­li­nu je dři­na..“ Ve vět­ším až vel­kém to totiž cel­kem dři­na je. U nás začí­ná tím, že se do naší mini­ku­chy­ně ve dvou­poko­jo­vém bytě stě­hu­je zpr­vu stroj na zmrz­li­nu, v červ­nu násle­du­je vel­ký půj­če­ný mra­zák. Zhru­ba čtr­náct dnů před pik­ni­kem ho začí­ná­me plnit prv­ní­mi kelím­ky. Ty jsme cel­kem slo­ži­tě shá­ně­li — chce­me bílé bez potis­ku, nako­nec si je nechá­me objed­nat až z Fran­cie spo­lu s dře­vě­ný­mi lžič­ka­mi. Na kaž­dý kelí­mek lepí­me samo­lep­ku s logem a ruč­ně popi­su­je­me pří­chuť. Na víč­ko lepí­me barev­ný pun­tík, abychom ho v mra­zá­ku lehce pozna­li. Všech­no banál­ní úko­ny, ale když je dělá­te pět­setkrát…

Okurková zmrlina s ginem a mátou zákazníky zaujala

Okur­ko­vá zmr­li­na s ginem a mátou zákaz­ní­ky zau­ja­la. FOTO @jirka_skipp

Ješ­tě že mám tak skvě­lé­ho muže, kte­rý nejen že umí obsta­rat všech­ny věci tech­nic­ké­ho rázu, ale ješ­tě mi obě­ta­vě pomá­há plnit kalíš­ky a rych­le kelím­ky pře­mis­ťo­vat do mra­zá­ku — stu­de­né a vlh­ké totiž začí­ná oka­mži­tě na samo­lep­kách dělat var­hán­ky. Obě­ta­vě taky myje po kaž­dé dáv­ce stroj a tuny nádo­bí, co pro­du­ku­ju, jede mi pro koší­ky jahod, zaří­dí bedýn­ku čes­kých třeš­ní, kte­ré v době, kdy je nut­ně potře­bu­ju, pře­chod­ně zmi­ze­ly z trhu..

Já zatím sto­jím u plot­ny, ohří­vám mlé­ko, roz­pouš­tím v něm cukr, roz­bí­jím vej­ce, pas­te­ri­zu­ji ruč­ně žlout­ky v mlé­ku, míchám, dokud směs nehoust­ne. Pokud je ve smě­si káva, máta, nebo tře­ba kokos, nechá­vá­te je  v mlé­ce lou­ho­vat, aby suro­vi­na dala mlé­ku chuť — tak­že pra­ží­te kokos, opí­rá­te mátu od pís­ku, sype­te do smě­si a násled­ně cedí­te kávo­vá zrna..S ovoc­ný­mi je tro­chu méně „drbá­ní“ —  i když..Vypeckujeme třeš­ně, odstop­ko­vá­vá­me a krá­jí­me jaho­dy, odšťav­ňu­je­me okur­ky, pasí­ru­je­me zrníč­ka z malin či rybí­zu a vymač­ká­vá­me cit­ron za cit­ro­nem. Někte­ré ovo­ce, tře­ba třeš­ně, je také tře­ba pova­řit, aby se z nich vypa­ři­lo co nej­ví­ce vody, kte­rá jinak dělá ve zmrz­li­ně ty ošk­li­vé ledo­vé krys­tal­ky..

S touhle vší pra­cí začí­ná­me vět­ši­nou kolem desá­té večer — už jsme doma z prá­ce a poda­ři­lo se nám ulo­žit a uspat naši sko­ro tří­le­tou dce­ru. Rozu­měj­te, nepíšu to pro­to, abych si stě­žo­va­la. Všech­no jsem to děla­la ráda a boha­tě se mi vrá­ti­lo ve spo­ko­je­ných lidech, z nichž někte­ří popr­vé zjiš­ťu­jí, jak sku­teč­ně chut­ná zmrz­li­na z čer­s­tvých suro­vin a pra­vé­ho ovo­ce. Sama si tenhle pří­jem­ný šok pama­tu­ju a je úžas­né vidět, jaký úči­nek má domá­cí zmrz­li­na na spo­ko­je­né kon­zu­men­ty.  Beru to i jako dobrou pří­prav­ku na mož­ný pro­fi pro­voz, pro­to­že ono je sku­teč­ně něco jiné­ho, pomaz­lit se takhle s lit­rem zmrz­li­no­vé smě­si a pak jich stej­ným způ­so­bem udě­lat čty­ři desít­ky. Do mra­zá­ku se už ale víc neve­jde a začí­ná se pro­je­vo­vat úna­va. Nevšim­nu si tře­ba, že mi nakys­la sme­ta­na, tak­že uva­řím a zpas­te­ri­zu­ju směs, pro jis­to­tu ji ochut­nám a vzá­pě­tí plo­vou tři lit­ry do výlevky.

Naše ochotná kamarádka Hanka, která se sama nabíla pomoct a můj manžel.

Naše ochot­ná kama­rád­ka Han­ka, bez níž bychom obslu­hu stán­ku nezvlád­li a pra­vá ruka Tří kopeč­ků, můj muž. FOTO @adbar

Proč to tedy vlast­ně všech­no píšu? Tro­chu na omlu­vu, tro­chu na vysvět­le­ní. Kaž­do­pád­ně po Ape­tit pik­ni­ku už mám jas­no: sku­teč­ně vím, že chci dělat zmrz­li­nu, že je to něco, co mě hlu­bo­ce vnitř­ně uspo­ko­ju­je. A za to pat­ří dík vám, kte­ří jste při­šli a moh­li ochut­nat. To že jste stá­li ve fron­tách a na někte­ré se nedo­sta­lo, je na dru­hou stra­nu dob­ré zna­me­ní, že poptáv­ka po dob­rém jíd­le ros­te a tře­ba pod­ní­tí dal­ší a dal­ší výrob­ce, aby se pus­ti­li do pro­fe­si­o­nál­ní výro­by. Bude-li  zase dal­ší Ape­tit pik­nik, je vyso­ce prav­dě­po­dob­né, že Tři kopeč­ky na něm najde­te.

P.S. Ješ­tě pár osob­ních podě­ko­vá­ní na závěr. Děku­je­me Apeti­tu, že si nás coby zce­la nezná­má a neo­vě­ře­ná jmé­na vybral a že všech­no orga­ni­zač­ně kla­pa­lo. Díky pat­ří naše­mu kama­rá­do­vi Fili­po­vi ze stu­dia Desi­niq, jenž pro nás vytvo­řil báječ­né logo jen za slí­be­ný pří­sun zmrz­li­ny, kte­rou ale dosud nedo­stal. Han­ce, kte­rá má roze­ný obchod­ní talent a v hla­vě kal­ku­lač­ku a bez níž by fron­ta u stán­ku byla zce­la nezvla­da­tel­ná. Navíc nás zachrá­ni­la, když jsme zapo­mně­li donést na stá­nek ubrus! Díky také Chez Lucii za morál­ní pod­po­ru, rudl na stě­ho­vá­ní mra­zá­ku a prů­zkum trhů, kdy mi hlá­si­la, kde mají zrov­na čer­stvé jaho­dy, rybíz a mali­ny. Díky taky ekostat­ku Vlka­neč, kte­rý pro nás zajis­til nesku­teč­né množ­ství 80 kva­lit­ních výbě­ho­vých vají­ček za mimo­řád­ně las­ka­vou cenu. A v nepo­sled­ní řadě taky díky dědeč­ko­vi a babič­ce, kte­ří se na posled­ní týden a den pro­de­je uja­li hlí­dá­ní a uvol­ni­li nám ruce tak všech­no stih­nout a nezhrou­tit se.

Také naši kama­rá­di čas­to vyšli zkrát­ka. FOTO Jakub Matě­jů

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené a jeho autorem je zmrzlinarka. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.

4 komentáře u „Ještě jednou o Apetit pikniku… poté

  1. Jsem vel­ký milov­ník zmrz­li­ny a už kvů­li tvé­mu stán­ku jsem moc smut­ná, že nebyd­lím kou­sek blíž… Kaž­do­pád­ně na tvé strán­ky cho­dím moc ráda a a děku­ji ti za ně! A hlav­ně za tvé recep­ty dělá mě šťast­nou, že až jed­nou budu byd­let ve vlast­ní domác­nos­ti, tak budu mít odkud brát inspi­ra­ci na své vlast­ní výtvo­ry…
    *Nee­xis­tu­je nic lep­ší­ho než kva­lit­ní zmrz­li­na. To nej­lep­ší tkví v kva­lit­ních suro­vi­nách, v neši­ze­ní a v lás­ce jakou pří­pra­vě věnu­je­me…* :o)

  2. Cis­te ze zve­da­vos­ti — pro­cpak kelim­ky z fran­cie? U nas to nema­me? Nebyl by neja­ky tip pro­sim? Zmrzku delam doma taky, ale napad s pred­pri­pra­ve­ny­ma por­ce­ma zni skve­le. Drbat se se susen­ka­ma se mi pokazdy nechce a hodit to jen tak do kyblu je pro­s­te nehezke 🙂

    • Ště­pá­ne, chtě­li jsme čis­tě bílé (ide­ál­ní by byl vlast­ní potisk, ale to se vypla­tí až když kelím­ky počí­tá­te na tisí­ce, ne na kusy) a kupo­di­vu to byl pro­blém. Všu­de se nabí­zel potisk, a nelí­bil se nám. Objed­ná­va­li jsme ale přes čes­kou fir­mu Gastro-oba­ly, jen to pros­tě muse­lo se dovézt z Fran­cie. Bliž­ší zdroj by byl milejší..Místo suše­nek si může­te ale udě­lat domá­cí kor­nou­ty, ty vypa­da­jí zvlášť efekt­ně 🙂

  3. Váš zmrz­li­no­vý pro­jekt se mi vel­mi líbí! 🙂 Za prvé, je veli­ce inspi­ra­tiv­ní vidět, že i v dneš­ní „náhraž­ko­vé rych­lo­do­bě“ se někdo nebo­jí pocti­vých suro­vin a tech­nik výro­by a za dru­hé, je veli­ce sym­pa­tic­ké, že se toho nebo­jí­te a jde­te do toho s ver­vou a s lás­kou! 🙂
    Pro­to bych Vám, pokud se někdy roz­hod­ne­te jít do zmrz­li­no­vé­ho byz­ny­su oprav­du naváž­no, ráda nabíd­la své služ­by web­de­signe­ra a vylep­ši­la nyněj­ší podo­bu blo­gu či vytvo­ři­la zce­la nové strán­ky, aby hez­ky ladi­ly k vel­mi pěk­né­mu logu. To vše samo­zřej­mě gra­tis či za sym­bo­lic­kou ochut­náv­ko­vou por­ci zmrz­li­ny. :))

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.