Okurka je jen převlečenej meloun!

U kom­bi­na­ce okurka–máta–gin jsem nepo­chy­bo­va­la, že ten, kdo se jí odvá­ží ochut­nat, lito­vat nebu­de. Vždyť okur­ka je jen pře­vle­če­ný meloun a nad melou­no­vým daiqui­ri se taky nikdo neo­šklí­bá.  Když jsem nara­zi­la na recept, kte­rý pou­ží­val okur­ku ve spo­je­ní s bílým vínem,  hned jsem ho muse­la zku­sit a donést pro­tře­lým jazy­kům scu­k­a­řů na jeden sou­kro­mý dýchá­nek na trá­vě ve Stro­mov­ce.  A prá­vě tam se zro­dil nápad, že ješ­tě víc by tomuhle sor­be­tu slu­šel gin. A je to napros­tá prav­da.  Doma jsem pak ubra­la něco cuk­ru z původ­ní­ho recep­tu a při­da­la na alko­ho­lu. Musím říct, že zájem o okur­ko­vou dale­ko před­čil mé oče­ká­vá­ní  a doká­zal, že nad­vlá­da jaho­do­vé, vanil­ko­vé a čoko­lá­do­vé (tři celo­svě­to­vě nej­pro­dá­va­něj­ší dru­hy) nemu­sí být abso­lut­ní. Na Ape­tit pik­ni­ku prá­vě okur­ka trha­la rekor­dy a pokud někdo žado­ní o recept, tak chce „ten okur­ko­vý.“ Když na víkend ohlá­si­li tro­pic­ké tep­lo­ty, bylo jas­né, že okur­ko­vá je ta pra­vá.

Co bys­te měli ale vědět, než se do výro­by pus­tí­te: Kvů­li poměr­ně vel­ké­mu množ­ství alko­ho­lu (jak ví kaž­dý, kdo si scho­vá­vá „pro všech­ny pří­pa­dy“ stej­ně jako já namra­že­nou láhev vod­ky v mra­zá­ku) sor­bet poma­lu mrz­ne a rych­le taje. S pomě­ry se tedy musí opa­tr­ně, jinak z toho zmrz­li­na nikdy nebu­de.

Muž­stvo pru­ho­va­ných čeká na svůj výstup

Na dru­hou stra­nu tahle směs je ide­ál­né i pro ty, kte­ří nevlast­ní zmrz­li­no­vač. Skvě­le z ní půjdou vyro­bit nanu­ky pro dospě­lé (sta­čí směs nalít do for­mi­ček) nebo vytvo­řit ledo­vou tříšť čili gra­ni­tu — směs se nali­je nej­lé­pe do kovo­vé nádo­by a během mra­že­ní se prů­běž­ně roz­ru­šu­je vid­lič­kou tak, aby vznik­ly vel­ké krys­ta­ly. Gra­ni­tu s kli­dem ser­ví­ruj­te s brč­kem ve skle­ni­ci a ujiš­ťu­ju vás, že bude­te hvězdou kaž­dé zahrad­ní slav­nos­ti a po moji­tu nikdo ani nevzdech­ne. Navíc je to -na roz­díl od moji­ta — vel­mi šetr­ná vari­an­ta co do množ­ství alho­ho­lu. Výhod­né pro čis­tou hla­vu, tak pro stav pene­žen­ky. Komu je ginu málo, klid­ně ať tím hoto­vou okur­ko­vou ješ­tě pře­li­je.

Takhle to vypa­dá jako ztě­les­ně­né zdra­ví! (nebo voda z ryb­ní­ka, pod­le úhlu pohle­du.)

Uve­de­né hod­no­ty v recep­tu ber­te spíš ori­en­tač­ně — nemám to ješ­tě všech­no doko­na­le naka­lib­ro­va­né, a alko­hol při­dá­vám spíš pod­le oka. Pro Ape­tit pik­nik jsem navíc okur­ko­vou vyrá­bě­la doslo­va na lit­ry, tak­že men­ší množ­ství se mi teď  odha­du­je tro­chu s obtí­že­mi.

Na nece­lý litr bude­te potře­bo­vat:

 • Cca čty­ři střed­ně vel­ké pev­né okur­ky
 • šťá­vu ze dvou cit­ro­nů
 • něko­lik ston­ků máty

zhru­ba 170 — 180 gr cuk­ru, méně bych roz­hod­ně nezkou­še­la, pro­to­že nedo­sta­tek cuk­ru v kom­bi­na­ci s alko­ho­lem může zapří­či­nit vznik slad­ké okur­ko­vé ledo­vé polév­ky, ale zmrz­ka z toho nebu­de. Kdo radě­ji slad­ší, klid­ně nechť dá 200 gr.

něko­lik lžic vel­mi kva­lit­ní­ho ginu (tady nešet­řit! Já pou­ží­vám Bom­bay Saphir) — ale ne více než vel­ký panák — opět radím, vychy­tej­te si sami. Směs kaž­do­pád­ně musí po jalov­ci pří­jem­ně vonět.

Směs v pro­ce­su míchá­ní ode mě dosta­la pře­zdív­ku ropu­ší kůže.

Nyní budou ve výho­dě maji­te­lé mašin, kte­ré vět­ši­nu času pří­šer­ně pře­ká­že­jí na lin­ce a pou­ží­va­jí se tak jed­nou roč­ně při nad­úro­dě jablek. Ano, odšťav­ňo­va­če. Důle­ži­té je totiž pou­žít z okur­ky jen štá­vu a dřeň nechat stra­nou. Kdo nevlast­ní odšťav­ňo­vač, pou­ži­je tro­chu prac­něj­ší tech­ni­ku. Okur­ky se oloupou (to i v prv­ním pří­pa­dě), nakrá­jí, roz­mi­xu­jí tyčá­kem a pak se z nich pře­ce­dí jen šťá­va — samo­zřej­mě pokud tedy zrov­na netou­ží­te po zmrz­lém okur­ko­vém salá­tě. Duži­na totiž dává zmrz­li­ně nepří­jem­ně mouč­ný pocit v puse. Tím máte sko­ro hovo­to. Do  šťá­vy při­sy­pe­te cukr a mixu­je­te tak dlou­ho, dokud se neroz­pus­tí. Dochu­tí­te cit­ro­nem, alho­ko­lem a ginem. Lís­teč­ky máty nase­kej­te na drob­no a oka­mži­tě, než sta­čí zhěd­nout při­dej­te do smě­si. Množ­ství máty je opět závis­lé na osob­ních pre­fe­ren­cích. A šup s tím do stro­je, for­mi­ček, nebo jen mra­zá­ku. Dej­te vědět, jak se poved­la, pře­de­vším vítám expe­ri­men­tá­ro­ry s množ­stvím ginu — samot­nou mě zají­má ta ten­ká hra­ni­ce mezi zmrz­li­nou a namra­že­ným okur­ko­vým koktej­lem 🙂

Výsle­dek však nako­nec nejen dob­ře vypa­dá, ale hlav­ně chut­ná. Těs­ně po domí­chá­ní je ješ­tě hod­ně svět­lá, ale v mra­zá­ku opět více zeze­le­ná. 

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené a jeho autorem je zmrzlinarka. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.

15 komentářů u „Okurka je jen převlečenej meloun!

 1. Ula­la! To jsem ráda, že si ji budu moct udě­lat i doma :). Na Ape­tit pik­ni­ku jsem k vám šla už s jas­nou vol­bou Okur­ko­vé zmrz­li­ny s ginem. Bála jsem se, aby na mě ješ­tě zby­la, pro­to­že jsem před pik­ni­kem růz­ně po jiných strán­kách čet­la, jak se všich­ni na tu okur­ko­vou těší :). Naštěs­tí jsem ji ulo­vi­la a sme­kám klo­bouk. Moc dob­rá!

 2. Já se nemoh­la dočkat recep­tu, tak jsem si ho vymys­le­la — nej­pr­ve ve for­mě ledo­vých kos­tech při­dá­va­ných do vody a poslé­ze i jako řek­ně­me vloč­ko­va­tou zmrz­li­nu. Po ruce jsem nemě­la ani odšťav­ňo­vač, ani mixér, tak­že jsem okur­ku pěk­ně růčo nastrou­ha­la a mač­ka­la a mač­ka­la, dokud kapa­la okur­ko­vá šťá­va. Chuť byla hod­ně podob­ná vaší zmrz­li­ně (ale byla bez ginu, gin jsem si dala jen do limo­ná­dy) a moc nám chut­na­la.
  Ale kdy­bych u vás zmrzku neo­chut­na­la, nepus­ti­la bych se do expe­ri­men­tů. Tak­že díky!

 3. Prá­vě kvů­li šťá­vě z oku­rek jsme si poří­di­li zmi­ňo­va­nou maši­nu, vět­ši­nu času pří­šer­ně pře­ká­že­jí­cí na lin­ce…:) A ejhle — ten náš bohu­žel měl­ní okur­ky tak najem­no, že do šťá­vy jde i část duži­ny!:(
  Ráda bych vědě­la, jest­li je to nešvar všech odšťav­ňo­va­čů, nebo jen toho naše­ho.

  • Můj odšťav­ňo­vač Mor­phy Richards duži­nu nepro­pouš­tí, ale zase odšťav­ňu­je hroz­ně leda­by­le. Duži­na je ješ­tě po odšťav­ně­ní zce­la plná šťá­vy, tak­že jí zavá­žu do plen­ky a ješ­tě řád­ně vyždímám..Ale cel­ko­vě nemo­hu říci, že bych zrov­na ten­to pří­stroj něko­mu dopo­ru­čo­va­la..

 4. Chá­pu to dob­ře, že i do melou­no­vé zmrz­li­ny se dává pou­ze šťá­va, niko­li duži­na? A jaké dal­ší ovo­ce (popří­pa­dě zele­ni­na) je lep­ší bez duži­ny? Děku­ji za radu. Dají se sehnat i něja­ké čes­ké recep­ty?

  • Do melou­no­vé zmrz­li­ny duži­nu nor­mál­ně dávám — jen šťá­va by byla pla­ná, žád­ný nepří­jem­ný efekt to nemá. Mož­ná je to „drh­nu­tí“ spe­ci­fic­ké jen pro okur­ku. Obec­ně fil­tru­ji tuž­ší slup­ky, tuhá vlá­ka (meruňky,hrušky) semín­ka (ostru­ži­ny). Jako šťá­vu pou­ží­vám citru­sy, ale tam se část duži­ny vždy dosta­ne a neva­dí. Co se čes­kých recep­tů týče, pokud vím, nic kniž­ní­ho — vyjma kuchař­ky nanu­ků, vyšlé ve Slo­var­tu — nee­xis­tu­je. Leda pohle­dat na růz­ných food blo­zích — je tam toho dost a dost..Bohužel žád­ný uce­le­ný cyk­lus, to najde­te asi jen u mě..:)

   • Děku­ji za odpo­věď. Pta­la jsem se pro­to, že moje melou­no­vá při­po­mí­na­la spí­še ledo­vou tříšť než coko­li jiné­ho… Mám ješ­tě jeden dotaz: vždy, když doma ser­ví­ru­ji zmrz­li­nu, dosta­nu obli­gát­ní otáz­ku: „A mrkvič­ko­vou nemá­te?“ Tajem­ně mlčím a v hla­vě se mi rodí plán. Nicmé­ně bych nera­da, aby to skon­či­lo fiaskem a dokon­če­ním zajíč­ko­vy repli­ky, pro­to pro­sím o radu. Děku­ji moc.

    • Han­ko, mys­lím, že to nebu­de duži­nou. Je to spíš tím, že meloun je sám o sobě hod­ně vod­na­tý a zmrz­li­ny z tak vod­na­té­ho ovo­ce hůře tuh­nou, rych­le tají a roz­pa­da­jí se. Dru­há pří­či­na může být pří­liš­né při­da­né množ­ství cuk­ru — ale to asi nebu­de ten­to pří­pad, pro­to­že meloun je sám o sobě vel­mi slad­ký a neu­mím si moc před­sta­vit, že by jej někdo přesla­dil. V tom­to pří­pa­dě bych si nebá­la zaex­pe­ri­men­to­vat s tro­chou žela­ti­ny nebo aga­ru, pří­pad­ně xan­tha­no­vé gumy (vypa­dá jako prá­šek a mají to ve zdra­vých výži­vách). Pros­tě lát­ky, kte­rá vám pomů­že vodu ve zmrz­li­ně „svá­zat“ — sor­bet pak bude hlad­ší a bude lépe držet pohro­ma­dě. Jen pozor na dáv­ko­vá­ní, pří­liš mno­ho gelu­jí­cích látek může vyro­bit ze zmrz­li­ny taky „gel“. Já občas prá­vě u hod­ně říd­kých zmrz­lin někdy expe­ri­men­tu­ju s aga­rem. Je tře­ba roz­pus­tit jej za tep­la — tedy ode­brat tro­šin­ku šťá­vy, v ní roz­pus­tit agar — cca 2 gra­my a při­lít ke zbyt­ku, důklad­ně roz­mi­xo­vat.
     A co se týče mrkvo­vé — je to jeden z dlu­hů tu na blo­gu, děla­la jsem a na člá­nek se chys­tám, jen času se nedo­stá­vá..

  • Bez duži­ny musí­te dát mno­ho cuk­ru, jinak se vám žád­ná zmrz­li­na ani sor­bet nevy­tvo­ří, je nesmy­sl ji vyha­zo­vat! Zkou­šej­te, expe­ri­men­tuj­te, uvi­dí­te, že to doká­že­te.

 5. Tahle zmrz­ka me nadchla !!! Kou­pi­la jsem zmrz­li­no­vac, okur­ky a vsech­ny ingre­di­en­ce (a hlav­ne presta­la patrat, kam se doma stra­til gin a kou­pi­la novy 🙂 bohu­zel az po roz­ba­le­ni zmrz­li­no­va­ce jsem zjis­ti­la, ze musi byt 24 hod v mra­za­ku, tak jsem pri­da­la gin a led a vyro­bi­la skve­ly koktejl 🙂 dru­ha dav­ka se uz pri­pra­vu­je, tak dou­fam, ze to klap­ne. Jen mi pri­sel ten jeden panak ginu malo, tak uvi­dim, jak to cele dopad­ne 🙂

  • S ginem roz­hod­ně expe­ri­men­tuj­te, já se řídím hlav­ně pod­le toho, že by směs měla po ginu vonět. Ovšem pokud se to pře­že­ne, nikdy to neztuh­ne. Hod­ně štěs­tí, ať se zmrz­li­na pove­de!

 6. Toho cuk­ru méně si tedy mys­lím, pra­ve jsem tu zmrzku dode­la­la, je super, díky za tip „vymac­kat sta­vu přes uter­ku“. Mám v tom 170 g cuk­ru a příš­tě dam tak 120 g

  • Množ­ství cuk­ru je indi­vi­du­ál­ní, ovšem když ho pří­liš sní­ží­te, nedo­sta­ne­te tak hlad­kou kon­zis­ten­ci, mís­to sor­be­tu bude­te mít gra­ni­tu. Cukr je navíc lep­ší dáv­ko­vat pod­le měřá­ku, kaž­dá dáv­ka může být tro­chu jiná.

  • Dob­rý den, kaž­dý ať samo­zřej­mě expe­ri­men­tu­je po libos­ti, od toho recep­ty jsou, aby se upra­vo­va­ly indi­vi­du­ál­ním chu­tím. Máte prav­du, že duži­na dělá ve zmrz­li­ně hod­ně a ze šťáv (to pla­tí i pro pome­ranč) se děla­jí sor­be­ty mno­hem hůře. Osob­ně nemám s tou okur­ko­vou duži­nou dob­ré zku­še­nos­ti, ale kdo ví, tře­ba máte super výkon­ný mixér, kte­rý si s ní pora­dí tak, že není v koneč­ném výsled­ku nepří­jem­ná. Nebo vám to pros­tě tak vyho­vu­je. To je zce­la v pořád­ku. Já jsem smí­ře­ná s tím, že mno­hé zmrz­li­ny jsou spí­še tříš­tě, tře­ba prá­vě okur­ko­vá. V pro­fi výro­bě mají celou řadu pomoc­ní­ků, jak to udě­lat, aby byl výsle­dek hlad­ký a kré­mo­vý, i když jde jen o zmrz­lou vodu. (při­dá­vá­ná vlákni­na, karu­bin, růz­né dru­hy cuk­rů..) Ale ani tak tyhle vodo­vé zmrz­li­ny nepat­ří mezi oblí­ben­ce pro­fe­si­o­ná­lů, zeptej­te se tře­ba v Cré­me de la Cré­me, jak rádi děla­jí pome­ran­čo­vý sor­bet 🙂

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.