Maliny od Paula a farmářská zmrzlina

Star­tu­ju novou rubri­ku, ve kte­ré hod­lám fotit (jen mobi­lem, víc asi nebu­du mít při ruce) zmrz­li­nu, kte­rou ochut­nám na uli­ci. Budu vybí­rat jen to, co mě zaujme, vět­ši­na totiž ani nesto­jí za zmín­ku. Tenhle týden jsem vyzkou­še­la mali­no­vý sor­bet od Pau­la a far­mář­skou zmrz­li­nu.

Paul, jak zná­mo, je pekár­na (či roz­pé­kár­na :), a i když vím, že nejsou tak skvě­lí, jak se tvá­ří, pro někte­ré jejich výrob­ky mám sla­bost. Cro­issan­ty jsou uchá­ze­jí­cí, nej­rad­ši mám ale jejich chle­bo­vé tyč­ky — twis­ty. Nej­lep­ší jsou hor­ké z trou­by.. V létě Paul najel i na zmrz­li­no­vý pro­gram, nabí­zí aktu­ál­ně toče­nou a mali­no­vý sor­bet. Ten je na roz­díl od toče­né pěk­ně v reá­lu vidět na pul­tu a hned mě zau­jal. Je tře­ba vyjas­nit ter­mi­no­lo­gii — nejde o sor­bet, jako spíš o vel­mi deli­kát­ní ledo­vou tříšť — nako­nec se to míchá ve stej­ném zaří­ze­ní, co tříš­tě.  Nedo­sta­ne­te taky ke  kon­zu­ma­ci lžič­ku, nýbrž brč­ko. Vět­ši­na ledo­vých tříští se sklá­dá ze siru­pu a ledu, při­čemž sirup člo­věk hned vysa­je a zby­de mu kelí­mek plný strou­ha­né­ho ledu. Ne tak u Palu­la, jejich mali­náč jsou fakt mali­ny rozšmel­co­va­né s cuk­rem a ledem na jem­no. V sor­be­tu by zrníč­ka nej­spíš vadi­la a nepří­jem­ně by zmrz­la, v tomhle ledo­vém koktej­lu niko­li. Sta­čí malin­ko ubrat na slad­kos­ti (ale to je indi­vu­du­ál­ní chu­ťo­vá zále­ži­tost) a je to cel­kem bom­ba. Malý kelí­mek tuším za 39 Kč, vel­ký o dvac­ku víc.

Dru­há ochut­náv­ka mi při­pra­vi­la zkla­má­ní. Na far­mář­ských trzích se pro­dá­vá „Far­mář­ská zmrz­li­na“. Já na ni nara­zi­la dneska na Jiřá­ku, ale bohu­žel tam nebyl nikdo z výrob­ců a pro­dej byl spo­je­ný se cid­rem. Pán od cid­ru o zmrz­li­ně žel nic nevě­děl. Tedy kro­mě toho, že se vyrá­bí z „mlé­ka ne práš­ku“. Muči­la jsem ho dota­zy, ale dozvě­dě­la jsem se pou­ze to, že „to“ dělá jeden kluk v Suši­ci, měs­teč­ku, kte­ré poměr­ně znám a mám k němu cito­vé vaz­by. A že s výro­bou začal pro pod­nik kucha­ře Ště­pá­na, ano toho, co byl v pořa­du Ano, šéfe a kde se sku­teč­ně vel­mi sluš­ně vaří. Kon­takt ani webov­ky se mi vyhle­dat nepo­da­ři­lo, tak­že pokud o tom někdo něco bliž­ší­ho víte, sem s tím!

Zaba­le­ná, led poma­lu tep­lá na víč­ku.

Prý někdy pří­mo kopeč­ku­jí, ale já nara­zi­la pou­ze na mra­zák, v jehož útro­bách se skrý­va­ly plas­to­vé kra­bič­ky s pře­dem při­pra­ve­ný­mi tře­mi kopeč­ky, pod­le výbě­ru zmrz­li­ná­ře. Popis pří­chu­tí byl na dru­hé stra­ně nale­pe­ný oby­čej­nou samo­lep­kou a napsa­ný byl rukou. Plas­to­vá lžič­ka je jed­no­du­še zaklí­ně­na do víč­ka. O hygi­e­ně výro­by něco tuším, ale jak je to s hygi­e­nou pro­de­je nevím. Kaž­do­pád­ně úpl­ně super láka­vá pre­zen­ta­ce to neby­la, ale tím se nedám zasta­ra­šit, konec­kon­ců domá­cí zmrz­ka nemu­sí být vyfin­tě­ná,  hlav­ně když je dob­rá.   Vybra­la jsem kom­bi­na­ci cit­ron-borův­ka-kono­pí, samo­zřej­mě kvů­li posled­ní pří­chu­ti. Cit­ron i borův­ky byly jed­no­znač­ně umě­lé. Cit­ron přesla­ze­ný nesor­be­to­vé­ho typu, borův­ky úpl­ně podiv­né, bez sto­py slu­pi­ček nebo jiné­ho zna­ku, že kolem něja­ké ovo­ce pro­šlo. Navíc tyhle zmrz­li­ny rych­le tály, mno­hem rych­e­ji než jejich kole­gy­ně konop­ná. Moje zmrz­li­ny taky mají poma­lý roz­jezd, čili to cel­kem u konop­né pou­ka­zu­je na „pří­rod­ní“ původ.  Dost mož­ná, že borův­ko­vá a cit­ro­no­vá byly taky z mlé­ka, ale za zby­tek ingre­di­en­cí bych nevsa­di­la ani zlá­ma­nou gre­šli. Konop­ná nao­pak chut­na­la po mlé­ce i po byli­ně (chuť kono­pí nemám úpl­ně „naka­lib­ro­va­nou“), roz­hod­ně pří­rod­ně a zají­ma­vě. Tu jsem dojed­la, zby­tek letěl do koše. Kalí­šek se tře­mi kopeč­ky stál lido­vých 35 Kč, mož­ná, že už to mě mělo varo­vat 🙂

Roz­ba­le­ná a..nedobrá.

Příspěvek byl publikován v rubrice zmrzlina na ulici a jeho autorem je zmrzlinarka. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.

7 komentářů u „Maliny od Paula a farmářská zmrzlina

 1. Já si jich ani nevšimla, a to jsem tam taky dneska byla (vlast­ně jsem si jich tam nevšimla nikdy).. Ale o mě je zná­mo, že jsem sle­pá. Sran­da. Pau­lo­vo peči­vo mě neo­slo­vu­je, twis­ty už vůbec ne (ale měla jsem jen vychlad­lé), maxi­mál­ně ty slad­ké věci si někdy dávám, ale tříšť teda zku­sím.

  • Ta zmrz­li­na je vel­mi nená­pad­ná, jen vel­ký mra­zák a bez pou­ta­če, hned na začát­ku trhů…Všimla jsem si jí spíš náho­dou,..
   Paul není žád­ný zázrak, jejich chle­ba se nedá jíst a já u nich nemám moc ráda ani slad­ké — makron­ky špat­né, dor­tí­ky taky úpl­ně ned­po­ví­da­jí mé před­sta­vě cena/výkon a zby­tek je vlast­ně vět­ši­nou obli­gát­ní lis­to­vé těsto..Na milost jsem vza­la jen ty tyč­ky. Jó, kdy­by tam tak děla­li Tvo­je prec­lí­ky, to by byla jiná!

 2. Nemů­že být z cuk­rár­ny na náměs­tí, napro­ti Muzeu Šuma­vy? Čoko se mys­lím jme­nu­je, loni — mám pocit — tvr­di­li, že zmrzku dělaj svo­ji.

  • Pokud si vzpo­mí­nám, říka­li, že jí dělá někdo v Nýr­sku a vozí jim to. A taky neby­la nic moc — pří­chuť zele­né jabl­ko, já si to pama­tu­ju 🙂

 3. Okur­ko­vá je okur­ko­vá :o))) A u zmi­ňo­va­né­ho Šte­pá­na se už také zhor­ši­li. Proč si pro­bo­ha nikdo nedo­ká­že udr­žet del­ší dobu stej­nou kva­li­tu, zbo­ží a slu­žeb…

  • Na kon­ci srp­na budu zřej­mě poblíž, bude­me muset Ště­pá­na proklepnout…Servis tam byl ale hroz­ný již před rokem. Mimo­cho­dem jsem prá­vě dodě­la­la angrešto­vou a taky není špat­ná.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.