Zmrzlina z Turnerovy chaty (Vydra a vydra v ceně)

Když jsem psa­la člá­nek o zmrz­li­ně do domov­ské­ho lis­tu a dosta­la jsem za úkol taky dopo­ru­čit něja­kou dobrou zmrz­li­nu, lehce se mi oro­si­lo čelo.  Samo­zřej­most je odkaz na Tuch­lo­vi­ce, tam u nás byd­lí zmrz­li­no­vý bůh, Ange­la­to, Dre­am and Cre­am, to jsou jis­to­ty. Jen­že co dál, zejmé­na v regi­o­nech?

Prav­da je tako­vá, že dob­ré zmrz­li­ny je ukrut­ně málo. Na zmrz­li­ně se lehce nebo­hat­ne, je s ní prá­ce a za krkem vám stá­le sedí hygi­e­na s pře­svěd­če­ním, že straš­ně riz­ko­vé je už míchá­ní vody a práš­ku, natož něco tak trou­fa­lé­ho jako setká­ní mlé­ka, ovo­ce a žlout­ků. Tak­že kaž­dý, kdo se aspoň sna­ží, to je záblesk nadě­je. Při brouz­dá­ní jsem nara­zi­la na zmrz­li­nu na Tur­ne­ro­vě cha­tě, kte­rá pod­le výrob­ce vzni­ká jen z mlé­ka, cuk­ru a škro­bu, aby pak byla na mís­tě pří­mo před oči­ma zákaz­ní­ka smí­še­na se šumav­ským ovo­cem. Tak jsem to risk­la, dala jí do člán­ku a vzá­pě­tí se jela podí­vat, zda jsem si neu­říz­la kšan­du.

Ano, zmrz­li­na v suve­ný­rech…

Na Tur­ne­ro­vu cha­tu se vydej­te nejen kvů­li zmrz­li­ně. Ces­ta od Antý­glu je jako mlat, uje­de i kočá­rek a ujde snad i jed­no­no­hý inva­li­da. Ved­le ces­ty hučí Vydra a vymí­lá do kamen­né­ho moře mísy, kde si obři vaří polív­ku. Děti nalá­ká­te nejen na zmrzku, ale i na živou vydru ve výbě­hu hned u cha­ty (vlast­ně jsou tam hned vydry dvě.) Zmrz­ka se pro­dá­vá spo­lu se suve­ný­ry (zákeř­kost, jis­tě si domů odne­se­te něco z vydří­ho mer­chan­di­sin­gu). V nabíd­ce je sme­ta­no­vá a jogur­to­vá, z ovo­ce si může­te při­mí­chat borův­ky, les­ní směs, jaho­dy a mali­ny. Zku­si­li jsme kom­bi­na­ci smetana/maliny a jogurt/borůvky. Por­ce za 45 kč. Ovo­ce je samo­zřej­mě mra­že­né, ve stro­ji se roz­dr­tí a při­mí­chá ke zmrz­li­ně, čímž z kopeč­ku rázem vznik­ne toče­ná. (Orva­né borův­čí všu­de kolem je asi důka­zem, že už se mra­zí na příští rok.) Chuť ovo­ce ve zmrz­lém sta­vu však není pří­liš inten­ziv­ní a ani ve zmrz­li­ně to není jinak. Je ale klid­ně mož­né, že výro­bu s jiným než mra­že­ným ovo­cem neu­mož­ňu­je něja­ká nor­ma, pro­to­že zamra­že­né ovo­ce je „epi­de­mi­o­lo­gic­ky“ méně rizi­ko­vé. Dal­ší zra­da je, že toče­ním zmrz­li­na vypa­dá úžas­ně boha­tě, ale vevnitř hlu­bo­ké­ho kor­nou­tu zeje ve zmrz­li­no­vé mase solid­ní prů­rva. Ale na dva kopeč­ky zas jed­na por­ce vydá.

Barev­ně jsou k nero­ze­zná­ní a vypa­da­jí boha­tě..

Sme­ta­no­vý základ mi při­šel lahod­něj­ší, vel­mi pří­jem­ný a v chu­ti plný. U jogur­tu mi chy­bě­la typic­ká jogur­to­vá nakys­lost, na jazy­ku zůstá­val leh­ký pocit práš­ko­vi­tos­ti (mož­ná ten škrob, mě se s jogur­to­vou zmrz­li­nou za pou­ži­tí škro­bu sta­lo vlast­ně totéž). Dob­ré byly ale obě – na čes­ký zmrz­li­no­vý úhor nako­nec vel­mi pri­ma.

Tady je aspoň tro­chu vidět „dutá pod­sta­ta“..

A douš­ka navíc: mám pocit, že úpl­ně stej­nou zmrz­li­nu pro­dá­vá stá­nek v Suši­ci, v ulič­ce hned za rohem spo­ři­tel­ny na náměs­tí. Loni jsme tam měli vel­mi obdob­ný „model“, letos se nepo­da­ři­lo hypo­té­zu ově­řit, neboť v době naší zastáv­ky Suši­ci zrov­na omý­val pří­jem­ný pří­va­lo­vý deštík.

 

Příspěvek byl publikován v rubrice zmrzlina na ulici a jeho autorem je zmrzlinarka. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.

3 komentáře u „Zmrzlina z Turnerovy chaty (Vydra a vydra v ceně)

  1. Dob­ry den, k memu nema­le­mu prekva­pe­ni jsem ve Zno­j­me (http://www.angacompany.com/cs/gelateria-znojmo.html) zare­gis­tro­val na ceske pome­ry vel­mi dobrou zmrz­li­nu, kte­re se nemu­zu naba­zit. Netusim jak moc je zmrz­li­na zasa­ze­na neja­ky­mi „pomoc­nic­ky“, ale chu­to­ve je pro­s­te skve­la. Clo­vek si hned vzpo­me­ne na zahra­nic­ni dovo­le­ne.
    Jako orisko­mil si vzdyc­ky vybe­ru, ale musim uznat ze jaho­do­va nebo melou­no­va jsou vitec­ne. Jsem zve­da­vy na Vase pri­pad­ne hod­no­ce­ni 🙂

  2. K vyzkou­še­ní dopo­ru­ču­ji cuk­rár­nu Vene­zia ve Sla­ném a na Klad­ně. Děla­jí dokon­ce i mako­vou a růz­né jiné zají­ma­vos­ti. Výraz­ně nad prů­mě­rem. Díky za recept na kávo­vou, na tu se dlou­ho chys­tám. V Ange­la­tu moje nej­ob­lí­be­něj­ší, tu vaší jsem na Ape­tit pik­ni­ku bohu­žel neo­chut­nal — zlá­ka­la mě okur­ko­vá :-).

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.