Řekla kráva krávě..

já mám ráda mlé­ko v kávě./A ta dru­há řekla­/­Nu-já mám raděj sme­ta­nu.

Já jsem ješ­tě mls­něj­ší než milí pře­žvý­kav­ci z bás­nič­ky Jiří­ho Žáč­ka. Mám ráda v kávě mlé­ko i sme­ta­nu a ide­ál­ní spo­je­ní mlé­ka, kávy a sme­ta­ny nabí­zí kávo­vá zmrz­li­na. Za recept budiž dík Davi­du Lebo­vi­t­zo­vi a jeho skvě­lé kuchař­ce The per­fect sco­op. Na kávo­vou zmrz­li­nu exis­tu­je spous­ta recep­tů a vět­ši­na radí pou­žít čer­s­tvě uva­ře­né espres­so. Pomiň­me, že doma obvykle sku­teč­ně kva­lit­ní espres­so jako od pro­fi baris­ty při­pra­vit nelze. Ale ani s alter­na­tiv­ní pří­pra­vou kávy tře­ba v aero­pres­su nikdy nedo­cí­lí­te té nej­in­ten­ziv­něj­ší kávo­vé chu­ti a vůně zmrz­li­ny. Jed­no­du­še pro­to, že je nut­né do smě­si nalít kávy cel­kem dost. A káva, to je pře­de­vším voda. Nespou­ta­né mole­ku­ly vody se ve zmrz­li­ně cho­va­jí neu­r­va­le, z čehož vzni­ka­jí dlou­hé krys­ta­ly — čili ledo­vé kous­ky, kon­zis­ten­ce navíc postrá­dá sme­ta­no­vou heb­kost.

Trik recep­tu spo­čí­vá v tom, že kávo­vá zrna pře­da­jí chuť sme­ta­ně a mlé­ku. Mléč­né výrob­ky dob­ře chy­ta­jí vůně a pachy, jak si člo­věk všim­ne, když nechá neza­kry­té más­lo v led­nič­ce. V tom­to pří­pa­dě ale tato vlast­nost pra­cu­je pro nás  — sta­čí mlé­ko a sme­ta­nu roze­hřát s kávo­vý­mi zrn­ky a nechat pěk­ně lou­ho­vat. Aspoň hodi­nu — pak zále­ží na tom, co kdo sne­se, ale bacha na postup­né hořk­nu­tí. Není to úpl­ně nej­lev­něj­ší řeše­ní — vypla­tí se pou­žít zrn­ka vyš­ší kva­li­ty a pře­de­vším čer­stvá. Výsle­dek je ale mno­ho­ná­sob­ně lep­ší a chuť kávy inten­ziv­něj­ší, než když se do stro­je lije káva teku­tá. Jo a nezkou­šej­te, že poslé­ze zrn­ka oplách­ne­te a pou­ži­je­te do kávo­va­ru — to nej­lep­ší už ze sebe vyda­la (prak­tic­ky ově­ře­no strýč­ky skrb­lí­ky:)

Inten­ziv­ní kávo­vá (na cca 800 ml zmrz­li­ny — něco mlé­ka zrna nacu­ca­jí a už nevy­da­jí zpět)

375 ml plno­tuč­né­ho mlé­ka

150 gra­mů cuk­ru

125 gra­mů celých kávo­vých zrn

špet­ka soli

375 ml sme­ta­ny ke šle­há­ní

5 žlout­ků

1/2 lžič­ky mle­té kávy (v ori­gi­ná­le je pou­ze 1/4 lžič­ky, ale já dávám víc, původ­ní množ­ství neby­lo sko­ro ani znát.)

Ohřej­te spo­leč­ně mlé­ko, cukr, sůl a 125 ml sme­ta­ny, při­dej­te kávo­vá zrna. Jakmi­le je směs tep­lá a cukr roz­puš­tě­ný, sun­dej­te z ohně, zakryj­te a nech­te aspoň hodi­nu lou­ho­vat při poko­jo­vé tep­lo­tě.  Pokud po hodi­ně zved­ne­te poklič­ku a cítí­te omam­nou vůni kávy, zno­vu směs ohřej­te. Nalij­te zby­tek šle­hač­ky (250 ml) do vět­ší mísy. V men­ší mis­ce si zamí­chej­te 5 žlout­ků. Jakmi­le jsou žlout­ky spo­je­né, nalij­te do nich pozvol­na hor­kou mléč­no — kávo­vou směs, zamí­chej­te. Pak vrať­te teku­ti­nu (stá­le se zrníč­ky) zpát­ky do hrn­ce, ve kte­rém jste nechá­va­li směs před­tím luho­vat a na mír­ném ohni za stá­lé­ho míchá­ní vař­te do zhoust­nu­tí. Exakt­ní typy pou­ži­jí tep­lo­měr — za hra­ni­cí 85 stup­ňů Cel­sia ris­ku­je­te zdrc­lá vajíč­ka. Bez tep­lo­mě­ru je nej­jed­no­duš­ší pro­vést test pomo­cí sili­ko­no­vé stěr­ky, kte­rá je na míchá­ní smě­si ostat­ně nej­vhod­něj­ší. Pokud směs houst­ne a pokrý­vá zad­ní stra­nu stěr­ky tak, že v ní zůsta­ne ces­tič­ka po vašem prs­tu, je hoto­vo. Opa­tr­ně nalij­te pas­te­ri­zo­va­nou a zhoustlou směs přes ced­ník (ten zachy­tí jak zrn­ka, tak even­tu­ál­ní kous­ky tuhých žlout­ků) ke zby­lé sme­ta­ně do mísy a dej­te vychla­dit. Na závěr při­syp­te pro lep­ší tex­tu­ru i vzhled troš­ku čer­s­tvě mle­té kávy a nalij­te do zmrz­li­no­va­če.

Mimo­cho­dem, tuhle kávo­vou milu­jí i lidé, co jinak kávu nemu­sí. Hoř­kost je pří­jem­ně kávo­vá, nepřesla­ze­ná, ale dosta­teč­ně slad­ká na to, abych od zmrz­ky muse­la svou tří­le­tou dce­ru vylo­že­ně odhá­nět. Fot­ky pochá­ze­jí z pří­pra­vy kávo­vé na Ape­tit pik­nik  — ostat­ně tam pat­ři­la k oblí­be­ným dru­hům.

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené se štítky , a jeho autorem je zmrzlinarka. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.

5 komentářů u „Řekla kráva krávě..

 1. Záhad­ný zby­tek sme­ta­ny.
  V recep­tu je 375ml sme­ta­ny. 250ml jde do prv­ní vár­ky. Pak je uve­de­no dal­ších 250ml(!) nalít někam do vět­ší mísy a tím její učin­ko­vá­ní kon­čí. Co se děje se sme­ta­nou ve vel­ké míse? 🙂

  • Ten zby­tek sme­ta­ny tam je! „Opa­trně nalij­te pas­te­ri­zo­va­nou a zhoustlou směs přes ced­ník (ten zachy­tí jak zrn­ka, tak even­tu­ální kous­ky tuhých žlout­ků) ke zby­lé sme­taně a dej­te vychla­dit.“ Ale ješ­tě to zpřes­ním, že to má být do té mísy, kam jsme si sme­ta­nu dali stra­nou. Směs tak jed­nak tro­chu zchlad­ne, navíc je lep­ší celou dáv­ku sme­ta­ny nepře­vá­řet. Prav­da, to dáv­ko­vá­ní je poně­kud blbě. Popr­vé má být údaj 125 ml — upra­vu­ju v recep­tu a dík za upo­zor­ně­ní.

 2. Dob­rý den,
  chtě­la bych se pora­dit jest­li si tuto zmrz­li­nu můžu udě­lat i bez zmrz­li­no­va­če?
  Děku­ji

 3. Mě by to také zají­ma­lo. Nemá­me zmrz­li­no­vač. Je nut­né zmrz­li­nu z mra­zá­ku po hodi­ně vyn­da­vat a pro­mí­chá­vat? Děku­ji! Emma

  • Pokud chce­te hlad­kou zmrz­li­nu, tak ano — dopo­ru­ču­ju pro­mí­chá­vat tak zhru­ba tři­krát po cca 40 minu­tách, ide­ál­ně tyčo­vým mixé­rem. Ta náma­ha se cel­kem vypla­tí, pro­to­že dosta­ne­te oprav­du jem­nou zmrz­li­nu. Jed­no­duš­ší je vydat se ces­tou něja­ké­ho semif­red­da, to pro­mí­chá­vat nepo­tře­bu­je, ale dáva­jí se tam syro­vá vej­ce. To pak vypa­dá nějak tak­to: http://www.bbcgoodfood.com/recipes/13389/coffee-semifreddo

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.