Tak napůl…

V posled­ních něko­li­ka týd­nech jsem měla mož­nost ochut­nat zmrz­li­nu od zmrz­li­ná­řů, jenž se chlu­bí vlast­ní­mi recep­tu­ra­mi a tím, že na roz­díl od val­né vět­ši­ny nepráš­ku­jí. Zača­la jsem na ně nará­žet v momen­tě, kdy jsem v jed­nom člán­ku uved­la, že tu sko­ro nikdo tako­vý mimo Hriv­ňá­ko­vých není a najed­nou na mě zača­li vyska­ko­vat jak čer­tí­ci z kra­bič­ky. Dvě zmrz­li­nář­ství se mi poda­ři­lo pro­vě­řit, ale se smí­še­ným výsled­kem a tro­chu roz­po­ru­pl­ný­mi poci­ty.

Sta­no­viš­tě Kuně­tic­ké zmrz­li­ny.

Prv­ní tip nás smě­řo­val pod Kuně­tic­kou horu, přes­ně­ji řeče­no pří­mo do Kuně­tic, kde má stá­nek Kuně­tic­ká zmrz­ka. Pod­le svých strá­nek začí­na­li jako kla­sič­tí práš­ka­ři, ale pak se zača­li zají­mat víc o chuť a nako­nec se vyda­li na kur­zy do Itá­lie. Kuně­tic­ká zmrz­li­na je jen toče­ná a den­ně nabí­zí aspoň dva dru­hy. Vanil­ko­vou a něja­kou ovoc­nou. Ozna­če­ní domá­cí má jen ovoc­ná, sme­ta­no­vá — tedy přes­ně­ji řeče­no vanil­ko­vá — je z při­pra­ve­né­ho zákla­du. Na strán­kách to není zce­la zřej­mé, ale na Face­boo­ku na pří­mý dotaz odpo­vě­dě­li, že na kla­sic­kou výro­bu se žlout­ky a sme­ta­nou nema­jí hygi­e­nic­ké pod­mín­ky.  Tak­že tu dosta­ne­te cosi jako toče­né sor­be­ty, sna­ží se vyku­po­vat míst­ní ovo­ce a fajn je, že na strán­kách zvě­řej­ňu­jí den­ní nabíd­ku. Když jsme je navští­vi­li my, byla k dis­po­zi­ci zrov­na broskvo­vá.

Toče­ná broskvo­vá nej­víc chut­na­la vosám. Mě moc ne.

To není zrov­na leh­ká pří­chuť, brosk­ve jsou méně aro­ma­ric­ké než meruň­ky a ve zmrz­ce býva­jí mdlé.  Ani já nemo­hu říci, že bych byla se svou broskvo­vou vždy spo­ko­je­ná a vět­ší úspěch míva­jí u mých stráv­ní­ků jiné pří­chu­tě.  Bohu­žel recep­tu­ra na broskvo­vou Kuně­tic­ké zmrz­ky asi neby­la zrov­na vyla­dě­ná, zmrz­li­na mi vylo­že­ně nechut­na­la, měla něja­ký div­ný chu­ťo­vý dojezd.  Nicmé­ně z jiných zdro­jů mám refe­ren­ce na dobrou rybí­zo­vou a švest­ko­vou, tak­že jsme moh­li mít jen smůlu. Kuně­tic­ké zmrz­ce dám urči­tě šan­ci, ale za tutov­ku bych ji po této zku­še­nos­ti nepo­va­žo­va­la. Urči­tě si tam nedá­vej­te „domá­cí“ ledo­vou tříšť, to je čis­tá chem­ka. Zku­si­li jsme všech­ny tři co tam měli, a až na man­da­rin­ko­vou (chut­na­la jako džus, pro­dá­va­ný za dob mého dět­ství v jogur­to­vých kelím­cích se sta­ni­o­lo­vým víč­kem a brč­kem, pama­tu­je­te někdo?), jsme je necha­li napo­spas  vosám.

Ledo­vé tříš­tě jen na vlast­ní nebez­pe­čí.

Dru­hý tes­to­va­ný pod­nik, Štáh­li­cho­vo zmrz­li­nář­ství, leží v Kla­to­vech a zno­vu jde výhrad­ně  o sezón­ní zále­ži­tost. Pří­mo na náměs­tí pro­dá­va­jí z his­to­ric­ké­ho auta, upra­ve­né­ho na zmrz­li­no­vý stá­nek. Je to cel­kem milé retro — nicmé­ně zmrz­li­nu vyrá­bě­jí jin­de na pro­vo­zov­ně  a najde­te tu jak kopeč­ko­vou, tak toče­nou. Tes­to­va­li jsme kopeč­ko­vou a zno­vu s roz­po­ru­pl­ný­mi poci­ty.

Štáh­li­cho­vic retro zmrz­li­no­vý vůz.

Ovoc­nou urči­tě děla­jí z ovo­ce, ale je straš­ně málo inten­ziv­ní v chu­ti. Vzpo­mně­la jsem si na oka­mžik, kdy jsem si u Hriv­ňá­ko­vých popr­vé dala čer­ve­ný pome­ranč a dosta­vil se úpl­ný výbuch chu­ti v puse. Štáh­li­cho­vi mají ovo­ce hod­ně tlu­me­né, nevím, zda šet­ří na množ­ství  ovoc­né­ho podí­lu nebo čím to je..Ostružiny jsem v ostru­ži­no­vé ucí­ti­la koneč­ně asi až na tře­tí líz­nu­tí. Nicmé­ně pro­ti pro­duk­ci, co se běž­ně nabí­zí, je to jis­tě krok k lep­ší­mu. Pokud někdo vydr­ží sle­do­vat jejich pro­pa­gač­ní video (bacha, jen pro otr­lé), vidí, že zmrz­li­nář dává do ovoc­ných jen vodu, ovo­ce a kla­sic­ký cukr krys­tal. Nicmé­ně když dojde na sme­ta­no­vé, vidí­te na videu, jak do stro­je lije směs z nálevky a kame­ra nám pak nabí­zí jen pohled na finál­ní úpra­vy (vmí­chá­ní oříš­ků a pod.). Můj instinkt a mls­ný jazyk říká, že sme­ta­no­vou Štáh­li­cho­vi po zce­la pocti­vém způ­so­bu asi vzda­li. Tipo­va­la bych to na mlé­ko a něja­kou pas­tu, ale ově­ře­né to nemám.  Sho­dou okol­nos­tí mě totiž ješ­tě před návště­vou paní Štáh­li­cho­vá kon­tak­to­va­la (za jiné médi­um než Tři kopeč­ky) aby mě upo­zor­ni­la, jaké odpor­nos­ti se nabí­ze­jí zákaz­ní­ků jako toče­ná a posla­la mi slo­že­ní smě­si na toče­nou, kte­rou vyrá­bí fir­ma z Tvr­do­nic. Neby­lo to vskut­ku nic pěk­né­ho, nicmé­ně jsem paní zmrz­li­nář­ku poprosi­la o zod­po­vě­ze­ní otá­zek po půvo­du kla­tov­ských sme­ta­no­vých a odpo­věď jsem nedo­sta­la. Pokud ješ­tě při­jde, tak ji sem dopl­ním a jestli­že se mýlím a Štáh­li­cho­vi vyrá­bí sku­teč­ně bez prů­mys­lo­vých zákla­dů i sme­ta­no­vé, sli­bu­ju, že budu za trest tlouct čelem do sto­lu nebo vrá­tím svůj „degustá­tor­ský“ diplom z Val­tic.  

Ble­dé tvá­ře kla­tov­ských kopeč­ků. Chut­nal nám rybíz, jogurt, ostat­ní nenadchly (pistá­ci­o­vá v mis­tič­ce napra­vo, ved­le ní broskvo­vá, jogur­to­vá). Z dal­ších dru­hů je ješ­tě zpo­dob­ně­na oříš­ko­vá a sme­ta­no­vá s čoko­lá­do­vým mra­mo­ro­vá­ním (ta byla cel­kem ble..)

Chu­ťo­vě bych si na to  tedy moc nevsa­di­la, tipu­ju to spíš na něja­kou směs vyš­ší kva­li­ty, oříš­ko­vá byla doce­la dob­rá. Ruku do ohně dám za pou­ži­tí ne moc dob­ré pas­ty u pistá­ci­o­vé (barva odpo­ví­dá, ale chuť che­mic­ká, s mik­ro­sko­pic­ký­mi sto­pa­mi oříš­ků..), kávo­vou jsme pře­křti­li na lógro­vou. Ale tam za výsle­dek mož­ná moh­lo pou­ži­tí stan­dard­ní kávy. Můj muž  a dru­há ruka Tří kopeč­ků pak doma vyro­bil dvě recep­to­vě iden­tic­ké kávo­vé — jed­nu z výbě­ro­vé Ethi­o­pia Sida­mo, dru­hou z Mary­ly Stan­dard. Pro­past­ný roz­díl, Mary­la na hra­ni­ci poži­va­tel­nos­ti. Kaž­do­pád­ně sku­teč­ně dob­rá kávo­vá stej­ně jako pistá­ci­o­vá je veledra­hý špás na suro­vi­nách — vlast­ně se moc nedi­vím, že se v Kla­to­vech nechce do těch­to dvou suro­vin inves­to­vat maj­lant.

Maryla..dobře mi radi­la, abych to s ní víc­krát nezkou­šel.“

Kuně­tic­ká zmrz­ka i Štáh­li­cho­vi jsou zkrát­ka pořád na půl ces­ty — nicmé­ně ces­ty správ­ným smě­rem. Pozi­ce 2 AD zmrz­li­ny z Tuch­lo­vic ale zůstá­vá zatím neotře­si­tel­ná. I když..čeká mě ješ­tě výlet do Klad­na a Sta­ré Bolesla­vi, kde se chlu­bí vyni­ka­jí­cí domá­cí zmrz­li­nou. Bylo by skvě­lé, kdy­by šlo o pří­jem­né pře­kva­pe­ní. Pokud někdo máte zku­še­nost s popsa­ný­mi pod­ni­ky, sem s nimi do komen­tá­řů.

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené a jeho autorem je zmrzlinarka. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.

9 komentářů u „Tak napůl…

 1. Nebu­de­te mít náho­dou ces­tu do Opa­vy?:)
  Teď jsem tam byla za kama­rád­kou a pozva­la mě na jejich legen­dár­ní zmrz­li­nu. Mají tam psa­né, že je vyro­be­ná z ovo­ce a ovoc­ných šťáv, byla oprav­du doko­na­lá (nejsem tako­vý expert, ale zml­sa­ná jsem dost), dáva­li obrov­ské kop­ce a ta zmrz­li­na nezvykle rych­le tála. Doce­la by mě zají­mal názor odbor­ní­ka.
  Rybí­zo­vá, borův­ko­vá i čoko­lá­do­vá byla vyni­ka­jí­cí, per­ní­ko­vá tro­chu slad­ší na mě..

   • Kou­kám na to na mapu a je to uli­ce Hrn­číř­ská, ved­le vcho­du 15a (ješ­tě o vchod dál je vel­ká dro­ge­rie)
    Jinak musím pochvá­lit blog! Jsem zmrz­li­no mani­ak a slin­tám si tu do klá­ves­ni­ce. Něja­ký zná­mý, kte­rý mi o něm řekl snad mlu­vil, že zmrz­li­nu nor­mál­ně pro­dá­vá­te. Tak bych se ráda zepta­la, jest­li máte něja­ký krá­mek (snad byla řeč o Nus­lích), nebo ji dělá­te jen pří­le­ži­tost­ně po akcích, pří­pad­ně na objed­náv­ku?
    Nikde jsem tu info nena­šla..

    • Pri­ma, díky za podrob­né info, budu vést v patr­nos­ti a při nej­bliž­ší ces­tě do oko­lí vyzkou­ší­me. Zmrz­li­nu pro­dá­vám jen na objed­náv­ku nebo prá­vě občas nějak na akci, brzo by se tady na blo­gu mělo obje­vit víc (aspoň kon­takt­ní údaje:)..Aktuální nabíd­ka je vždy na face­boo­ko­vé strán­ce Tří kopeč­ků. Zatím je to spíš tak, že zkou­ším růz­né pří­chu­tě a mož­nos­ti — spo­tře­bo­vat všech­ny je však mimo mož­nos­ti běž­né rodi­ny, tak dává­me „pře­byt­ky“ z domu. Ale samo­zřej­mě udě­lám i na spe­ci­ál­ní objed­náv­ku (tře­ba tuhle man­da­rin­ko­vou, chys­tám se na léko­ři­ci, mar­ci­pán) Regu­lér­ní pod­nik je v plá­nu, start opti­mis­tic­ky vidím zatím na příští pozd­ní jaro/léto.

     • Děku­ju moc za info..budu čeká­vat, až se tu obje­ví kon­krét­něj­ší info:)

 2. Dob­rý den, co takhle zajet na toče­nou zmrz­li­nu do Dob­řan u Plz­ně? Zají­mal by nás také váš názor na domá­cí výro­bu.

 3. Byd­lím ve Sto­cho­vě, cca 5 min autem od Tuch­lo­vic. Tuch­lo­vic­ká zmrz­li­na je v oko­lí legen­dár­ní. Není den, kdy­bys­te na ní nestá­li fron­tu 🙂 Moc mi chut­ná jejich tymi­á­no­vá a ovoc­né sor­be­ty 🙂

 4. Dob­rý den,

  vaše zmrz­li­na je vyni­ka­jí­cí. V Pra­ze jsem ochut­na­la málo lep­ších! Ráda bych si jed­nou za čas vyzkou­še­la její výro­bu doma-pora­dí­te pro­sím ingre­di­en­ce a postup na máto­vou či jinou kré­mo­vou? Dá se vaše zmrz­li­na v Pra­ze někde sehnat na ´odnos´ domů (v kelím­cích apod.)? Díky

  Mar­ti­na

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.