Ještě lepší, než jsem doufala čili nanuková premiéra

Kaž­dé­mu, kdo nemá zmrz­li­no­vač, dopo­ru­ču­ju dělat si doma nanu­ky. Tak­že je tře­ba vyta­sit  se z při­zná­ním, že jsem kla­sic­ké nanu­ky děla­la vlast­ně pořád­ně popr­vé. Výsle­dek ovšem před­čil moje oče­ká­vá­ní. Tak­že ten­to­krát koneč­ně pode­pře­no vlast­ní zku­še­nos­tí: dělej­te si doma nanu­ky!

Co se týče kuchyň­ské­ho náči­ní, jsem kla­sic­ký „kře­ček“, co hroz­ně hrád hro­ma­dí růz­né cere­pe­tič­ky, vlast­ně nerad impro­vo­zu­je s nahráž­ka­mi toho správ­né­ho vyba­ve­ní a nej­rad­ši by měl všech­no pěk­ně pro­fe­si­o­nál­ní. Od nanu­ků mě odra­zo­val i fakt, že ty potvo­ry vět­ši­nou nejdou vyn­dat z for­mi­ček. Okur­ko­vo — gino­vý sor­bet jsem jed­nou nastr­ka­la do laci­ných for­mi­ček z domá­cích potřeb na rohu, ty pak na mě vylít­ly při ote­vře­ní dví­řek z mra­zá­ku a laci­ný plast se roz­prs­kl kolem. K naro­ze­ni­nám mě naštěs­tí můj vel­ko­rysý muž obda­řil úžas­nou sadou na nanu­ky. Nanu­ky leží v sili­ko­no­vých for­mách, ze kte­rých jdou snad­no vyloup­nout, v mra­zá­ku nemu­sí stát, čili pěk­ně šet­ří mís­to. A po vyn­dá­ní z for­my jsou pěk­né maca­té jak „pré­mi­o­vé“ Mag­num, žád­ná vyžlát­ka. Navíc jsou k nim parád­ní kla­sic­ká dřív­ka (mě ty plas­to­vá držát­ka tak nějak štvou) a dokon­ce i sto­já­nek odka­pá­vá­ní, to kdy­bych je chtě­la oba­lo­vat v čoko­lá­dě. Pros­tě nád­he­ra.

Původ­ně jsem chtě­la zku­sit nanu­ky z melou­nu, jenž je pro tyto úče­ly ide­ál­ní, ale než jsem se k tomu dosta­la, sezo­na zra­lých, šťav­na­tých melou­nů za bab­ku je pryč. Chyt­la jsem ale posled­ní aro­ma­tic­ké mali­ny a už obstoj­né pome­ran­če — pomerančovo/malinová kom­bi­na­ce pře­ce nemů­že být špat­ná. Pro­to­že nanu­ky pře­ce jas­ně musí být dvou­ba­rev­né! V před­sta­vách jsem si vysni­la nanu­ka krás­ně půl na půl, jen­že při plně­ní for­my mi došlo, že jak­si postrá­dá něja­kou zábra­nu, aby se teku­ti­na neroz­li­la po celém for­mič­ce. Část nanu­ků jsem tedy necha­la odliš­ně barev­né z kaž­dé stra­ny, dru­hou jsem se stůj co stůj roz­hod­la mít pru­ho­va­nou příč­ně. Zábra­nu jsem vyro­bi­la z dce­ři­ny plas­te­lí­ny Pla­y­dou­gh, kte­rá je prý úžas­ně neto­xic­ká a dokon­ce i jed­lá (tedy niko­li jed­lá a výteč­ná, jen rodi­če nemu­sí pani­ka­řit, když si dít­ko ždi­bec str­čí do pusy.)  Bohu­žel také skvě­le zamr­zá do zmrz­li­no­vé hmo­ty, jak jsem záhy zjis­ti­la. No vydlou­ba­la jsem ji ven nako­nec všech­nu, ale ne beze ztrát mali­no­vé­ho pyré.  Tak­že tudy příš­tě ne, ale mar­ně si lámu hla­vu čím for­mič­ku pře­hra­dit — vyžvej­ka­ná žvý­kač­ka taky asi nebu­de ono…:

Plas­te­lí­na ale není to pra­vé..

Na mali­no­vou bázi jsem pou­ži­la (na 12 vel­kých bacu­la­tých nanu­ků):

 • Cca 550 gr malin (pro­pa­sí­ro­va­ných, pár malin jsem si vyn­da­la na ozdo­bu a vho­di­la je pak do pome­ran­čo­vé­ho zákla­du)
 • cukr — dala jsem třit­no­vý, 6 polév­ko­vých, cel­kem vrcho­va­tých lžic
 • cit­ro­no­vá štá­va dle chu­ti na dota­že­ní (aspoň ale lží­ce)

Mali­no­vá štá­va se smí­chá s cuk­rem a cit­ro­no­vou šťá­vou a ide­ál­ně se ješ­tě tyčo­vým mixé­rem pomor­du­je tak, aby se cukr roz­pus­til. Nali­je se do for­mi­ček tak, aby zby­lo mís­to ješ­tě na pome­ran­čo­vou štá­vu a je dob­ré nepl­nit úpl­ně vrcho­va­tě, pro­to­že led potře­bu­je tro­chu expan­do­vat. Mali­no­vý základ dej­te tak na čty­ři hodi­ny do mra­zá­ku.

Na pome­ran­čo­vou:

 • čer­stvou šťá­vu z cca 6 — 8 pome­ran­čů (oko­lo 500 ml)
 • 150 ml stu­de­né­ho cuk­ro­vé­ho siru­pu (poměr vody a cuk­ru je 1:1)
 • 1/8 lžič­ky soli

Jak už čeká­te, všech­no se důklad­ně smí­chá dohro­ma­dy a nali­je se k již zmrz­lým mali­no­vým plo­chám. Ora­žo­vou bar­vu mož­no roz­zá­řit tu a tam mali­nou, ale nepře­há­nět, ať to není moc ledo­va­té. Efekt je spí­še vizu­ál­ní než chu­ťo­vý, zmrz­lé kous­ky ovo­ce jsou v pod­sta­tě jen tako­vé obar­ve­né kos­tič­ky ledu..Pak už sta­čí jen počkat dal­ší čty­ři hodi­ny a všech­ny děti v oko­lí vás  budou upřím­ně milo­vat. Tyhle nanu­ky totiž chut­na­jí váž­ně skvě­lě — a to jsem si mys­le­la, že ledo­vej vodo­vej cuc na klac­ku vlast­ně nemu­sím mít. S mali­na­mi už bude brzy nadob­ro konec, tak dob­ře radím, honem na ně. Až bude dočis­ta po sezó­ně, v duchu si před­sta­vu­ju man­da­rin­ko­vé nanu­ky s pár zrníč­ky gra­ná­to­vé­ho jablka..Nebo man­go­vo koko­so­vé nanu­ky..

U dětí je to jas­ný.

P.S. Něja­kou dobu sle­du­ju tenhle nanu­ko­vý pro­jekt (žel zahra­nič­ní) -je to roz­hod­ně násle­do­vá­ní hod­ný kon­cept a nanu­ky nejsou fakt nic slo­ži­té­ho. Za nej­ob­tíž­něj­ší sou­část pova­žu­ju vymys­let rozum­né trans­port­ní bale­ní, pokud nemá­te samo­zřej­mě doma balí­cí lin­ku 🙂 Kaž­do­pád­ně vyu­ži­tí webu Kickstar­ter pro kuli­nár­ní úče­ly by mě nena­padlo, ale při­zná­vám, že mi od té doby tro­chu vrtá hla­vou, zda něja­kou podob­nou věc nezku­sit pro nápo­moc  pro­fe­si­o­na­li­za­ci Tří kopeč­ků. A kdy­bych měla za rohem tako­vou­hle nanu­kár­nu, taky bych se nezlo­bi­la. Ješ­tě že domá­cí výro­ba je tak snad­ná.

No nejsou krás­ně ojí­ně­né?

 

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené a jeho autorem je zmrzlinarka. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.

26 komentářů u „Ještě lepší, než jsem doufala čili nanuková premiéra

 1. No a co pře­hra­du z plas­te­lí­ny při­kry­tou z kri­tic­ké stra­ny potra­vi­nář­skou fólií? To by se teo­re­tic­ky dalo, nebo ne?

 2. Hi Kate­ři­na,
  Your dual-laye­red ice pop­sicles look really nice! It really is dif­ficult to go back to sto­re-bou­ght ice pops when you rea­li­se how easy it is to make your own, super­i­or ones:-) By the way, I really like your web­si­te, althou­gh I must admit that I had to use a lot of Goo­gle transla­te to grasp the con­tent. But I deco­ded enou­gh to be impres­sed, and to wish that I knew Czech better:-D

  • Hej Anders,
   thanks for your kind words. I really like your blog — and I appre­ci­a­te it is in Eng­lish! I like your gre­at ide­as and I am going to recre­a­te some of them soon! Sadly, I am una­ble to wri­te in fore­ign lan­gu­age pro­per­ly so this blog sta­ys in Czech..In my home­land the­re is lot of bad ice cre­am and just a few pro­du­cers who made good and excellent one. I ‚d like let peo­ple know what is the good ice cre­am is. So the­re is basics of ice cre­am science, tech­niques of making, reci­pes, and tas­ting from others ice -cre­am makers…Just obvi­ous stuff 🙂 The pops very gre­at, but I had some dif­ficul­ties with laye­ring, so I used my daughter’s Pla­y­dou­gh 🙂 We have very ripe plums now, so I am going to try your plum -bana­na pop­sicles.

 3. Díky za skvě­lý člá­nek! V nanu­cích „jedu“ už od začát­ku léta. Zají­ma­lo by mě, jak nanu­ky oba­lo­vat v čoko­lá­dě, aby mezi­tím neroz­tá­ly. A bude-li čoko­lá­da netem­pe­ro­va­ná (což je pro­ces, kte­rý jsem ješ­tě úpl­ně nezvlád­la), neu­dě­la­jí se na ní fle­ky? Dob­rá pole­va je to posled­ní, co mým nanu­kům (občas) chy­bí 🙂

  • Při­zná­vám upřím­ně, že jsem to s nanu­ky v čoko­lá­dě ješ­tě nezkou­še­la. Ale z roz­tá­ní bych strach nemě­la: čoko­lá­da by měla mít tep­lo­tu kolem 45 stup­ňů Cel­sia, nanu­ky by měly být maxi­mál­ně zmra­ze­né (t.j. oba­lo­vat oka­mži­tě po vyn­dá­ní z mra­zá­ku). Trik spo­čí­vá v tom, že nanuk do čoko­lá­dy ihned celý pono­ří­te a bles­ko­vě zas vytáh­ne­te. Pokud je čoko­lá­da správ­ně tep­lá a nanuk dost zmra­že­ný, tak mráz z nanu­ku donu­tí čoko­lá­du ztuh­nout, nej­lé­pe ihned. Pak nanuk bez pro­dle­ní vra­zit nasto­ja­to do mra­zá­ku, po úpl­ném ztuhnu­tí se dá zaba­lit do indi­vi­du­ál­ní­ho pyt­lí­ku (já si hod­lám poří­dit tako­vé se zipem.) Urči­tý pro­blém může před­sta­vo­vat níz­ká visko­zi­ta čoko­lá­dy — v prů­mys­lo­vé výro­bě se to dělá tak, že se nanu­ky z výš­ky namá­če­jí do tan­ku s čoko­lá­dou s říze­nou tep­lo­tou, čoko­lá­do­vá hmo­ta je navíc stá­le pro­mí­chá­vá­na (to je taky důle­ži­té, ale nevím, jak toho v domá­cích pod­mín­kách při dvou rukách dosáh­nout 🙂 Navíc neo­ba­lu­jí v čis­té čoko­lá­dě, vět­ši­nou se do ní při­dá­vá tře­ba koko­so­vý tuk, také jde o čoko­lá­du, kte­rá nemá extrém­ní obsah kaka­o­vé­ho más­la, spíš kolem 45%. Mys­lím, že tohle řeší i ty pří­pad­né fle­ky. Mož­ná pro začá­tek zku­sit při­pra­vit směs, jako když chce člo­věk polé­vat dort (tak se pro vět­ší lesk taky dodá­vá něja­ký jiný tuk — ne más­lo — a nebo cuk­ro­vý sirup..) Něja­ký návod na pole­vy jsem našla tře­ba tady: http://blog.florentyna.cz/2008/11/25/cokoladova-poleva/ Snad jsem vám aspoň tro­chu pora­di­la — dej­te vědět, jak to dopadlo!

 4. Ježiš ty jsou krás­ný! Já teda dělám nanu­ky fakt z toho, co dům a nad­li­mit­ní výpěst­ky rodi­čů (mých a man­že­lo­vých) daly, napo­sle­dy to byly máto­vo-pome­ran­čo­vé a baná­no­vé se Sal­kem. A fakt je máte krás­ný, a navíc ta pro­fe­si­o­nál­ní sada, tý jo, závi­dím! A díky za název jed­lé plas­te­lí­ny, to musím poří­dit, pro­to­že náš tříel­tý patlal sice už plas­te­lí­nu neo­chut­ná­vá, ale pokout­ně str­ká své výrob­ky mlad­ší­mu za chví­li roč­ní­mu) bráš­ko­vi. Hmm, co se člo­věk nedo­zví na svém oblí­be­ném food­blo­gu 🙂
  A polí­vat čoko­lá­dou je chci taky, leč to bude výzva asi až na příští léto … (pro­to­že škol­ko­vé baci­ly úto­čí).

  • Teď na to kou­kám a tu plas­te­lí­nu píšu blbě — je to Play-Doh a obsa­hu­je pše­ni­ci.. Její výho­da tak je, že se nele­pí ani k prs­teům, ani ke kober­cům a podob­ně. Je však cel­kem dra­há.
   Ta nanu­ko­vá sada je fak pěk­ná, ale zase se blbě děla­jí ty vrst­vy. Nicmé­ně vel­ká výho­da je, že vyloup­ne­te snad­no jen jeden nanuk, není tře­ba roz­mra­zo­vat více. Pěk­né for­mič­ky má i fir­ma Cui­si­pro.
   Jinak moc díky za milý komen­tář a pochva­lu, já se teď chys­tám na švest­ko­vé s baná­nem — prý doce­la bez cuk­ru, jsem zvě­da­vá, jak to bude fun­go­vat. http://www.icecreamnation.org/2012/07/healthy-plum-ice-popsicles/ (i když v ori­gi­ná­le jsou to pod­le mě blumy.)

 5. Vel­mi hez­ky cla­nek, vel­mi rad bych se zeptal jest­li lze vyro­bit v teto sade i zmrz­li­ny neo­voc­ne, tedy neco na sme­ta­no­vem nebo jogur­to­vem zakla­de.

  • Samo­zřej­mě, do nanu­ko­vých for­mi­ček může­te nalít coko­li. Kon­zis­ten­ce vždyc­ky bude tuž­ší, kou­sa­věj­ší, ale to je u nanu­ků cel­kem žádou­cí. Klí­čo­vé je při­dat vždy ješ­tě něja­ké sla­di­dlo — cukr (dob­ře roz­mi­xo­vat) nebo tro­chu medu. Na jogur­to­vé kom­bi­na­ce dávám roz­mi­xo­va­ný banán a půl lžič­ky medu (nebo javo­ro­vé­ho nebo agá­ve siru­pu) na jeden vel­ký nanuk a je to fajn.

 6. Pěk­né. Zrov­na jsem s tím začal expe­ri­men­to­vat a hle­dám inspi­ra­ci na webu, tak­že moc děku­ji.
  Mám for­mič­ky „na sto­já­ka“, tak­že s podél­ný­mi pru­hy nemám pro­blém. Po pono­ře­ní for­mič­ky do tep­lé vody jdou nanu­ky i dob­ře vyn­dat. Jen mám tro­chu potíž s pole­vou. Nedě­lám žád­nou vel­ko­vý­ro­bu, tak­že na pono­ře­ní nemo­hu pomýš­let. K polé­vá­ní je čoko­lá­da na vaře­ní moc hus­tá. Zkou­šel jsem ji rozře­dit más­lem, ale výsle­dek byl i po zmra­že­ní dost měk­ký a ne křu­pa­vý a navíc chu­ťo­vě pře­bí­jel náplň (jinak to tech­nic­ky nebyl pro­blém, ztuh­ne to hned a hoto­vé se dají odklá­dat rov­nou na tácek do mra­zá­ku). Dal­ší vari­an­tou je nejdřív nalít čoko­lá­du do vychla­ze­né for­mič­ky, ihned vylít ven (zůsta­ne povlak), pak napl­nit zmrz­li­no­vou smě­sí a zamra­zit. Ze sto­ja­cí plas­to­vé for­mič­ky to ale nejde rozum­ně dostat.
  Nezná­te recept na pole­vu, kte­rá je dost teku­tá na polé­vá­ní a po zmra­že­ní křu­pa­vá? Tva­ro­ho­vý základ bez pole­vy je pros­tě jen polo­vič­ní.

  • Más­lem bych to nezkou­še­la, lépe to bude fun­go­vat tře­ba s koko­so­vým tukem (mají tře­ba v dro­ge­rii DM) a mož­ná i tro­chou kuku­řič­né­ho syru­pu. Důle­ži­tá je taky čoko­lá­da, pou­ži­la bych něja­kou polo­mléč­nou, tře­ba kolem 40–50% kaka­o­vé­ho más­la. Prů­mys­lo­vé pole­vy taky nejsou čis­tá čoko­lá­da 🙂

   • Díky,
    koneč­ně jsem se dostal k prak­tic­ké zkouš­ce a vyšlo to výbor­ně. V pomě­ru 1:1 (čoko­lá­da s 50% kakaa a koko­so­vý tuk) je to pří­jem­né jak na prá­ci tak na jíd­lo. Malé dáv­ky se dají polé­vat lží­cí a pak vzni­ka­jí na nanu­ku zají­ma­vé vzo­ry. Při­sla­zo­vat to ješ­tě kuku­řič­ným siru­pem mi při­jde zby­teč­né. Pokud to nemá pozi­tiv­ní vliv na kon­zis­ten­ci, tak čoko­lá­da, byť naře­dě­ná koko­so­vým tukem, je slad­ká až až. Mož­ná kdy­by se děla­la pole­va pří­mo z kakaa.

 7. Díky za super člá­nek! Moh­la bych poprosit o tip, kde kou­pit tako­vou for­mu na nanu­ky? Našla jsem podob­nou ze sili­ko­nu, tak pře­mýš­lím, jest­li je to ona nebo ne. Moc děku­ju. A potvr­zu­ju, že nanu­ky z nanu­kár­ny Stic­khou­se jsou fakt dob­ré, dala jsem si mara­ku­ju s čoko­lá­dou a zača­la dou­fat, že někdy ote­vřou poboč­ku v Čechách .)

  • For­ma na nanu­ky je od fir­my Sili­ko­mart, vře­le dopo­ru­ču­ji. Jedi­ná nevý­ho­da je fakt, že je pou­ze leží­cí, tak­že se v ní špat­ně děla­jí vrstve­né nanu­ky. Jinak vyn­da­vá­ní a cel­ko­vá osblu­ha a údrž­ba je ohrom­ná. Nanu­kár­ny se mož­ná časem dočká­me, zdá se mi, že zmrz­li­no­vá revo­lu­ce se k nám už doce­la blí­ží 🙂

   • Aha, tak je to ona! Líbí se mi i ty se svis­lý­mi vroub­ky, ale nena­šla jsem je jako leží­cí for­mu na víc nanu­ků. Taky věřím, že je to na dob­ré ces­tě — jen to chce ješ­tě tro­chu času. Kaž­do­pád­ně úpl­ně v malém s pár nanu­ky den­ně se do toho chce­me pus­tit v kul­tur­ním pro­sto­ru Pra­ha v Brně, tak uvi­dí­me, jak se to bude dařit. Děku­ji za radu a těším se na dal­ší člán­ky!

     • Tak přes­ně tu jsem v mezi­ča­se objed­na­la, nějak už jsem nevy­dr­že­la čekat .) Je super na vrstve­né nanu­ky a teku­těj­ší smě­si — ty mi z leží­cí sili­ko­no­vé pořád vyté­ka­ly, ať jsem děla­la, co jsem děla­la. Ale vyta­ho­vá­ní nanu­ků je urči­tě poho­dl­něj­ší a pří­jem­něj­ší ze Sili­ko­mar­tu, z té sto­ja­cí to chce na del­ší dobu pod proud vody. A pak jsem taky pod­leh­la a kou­pi­la sili­ko­no­vou for­mu, co dělá nanu­ky jako tabul­ku čoko­lá­dy — bála jsem se, že to bude tro­chu na hra­ně kýče, ale musím říct, že mě dost baví a hlav­ně hroz­ně dob­ře mrz­nou. Tak nanu­kům zdar, je to pará­da!

     • Ach, závi­dím, závi­dím! Hor­ší mani­pu­la­ce je vyvá­že­na zase mož­nost­mi pru­ha­tých vrs­tev­ných nanu­ků, po kte­rých mé srd­ce tou­ží 🙂 Kde naku­pu­ješ, Klá­ro? Pokud nechceš sdě­lo­vat zdro­je, pro­sím mě mai­lem 🙂 děku­ju.

     • Začí­ná to být tro­chu mamon, chci vyzkou­šet co nej­víc tva­rů, musím se hlí­dat 🙂 Vroub­ko­va­nou jsem vza­la přes ama­zon, bylo to tu za něco málo přes týden, a ty sili­ko­no­vé zase přes Potře­by pro cuk­rá­ře — začí­na­jí být ale tro­chu vypro­da­ní, čoko­lá­do­vou vel­kou teď nikde nema­jí. Kama­rád archi­tekt se nedáv­no cel­kem nadchnul, že by udě­lal workshop na navr­že­ní co nej­lep­ší nanu­ko­vé for­my na 3D tis­kár­ně — lev­né, aby nevy­té­ka­ly smě­si ven a záro­veň se dob­ře vyta­ho­va­ly nanu­ky a něja­ké spe­ci­ál­ní láka­vé nekýč tva­ry, tak uvi­dí­me, jest­li se vybi­ču­je, kdyžtak pošlu info!

 8. Dob­rý den,
  smím se zeptat, kde se dá tahle krás­ná vel­ká for­ma sehnat? Jedi­né, co jsem našla, je ofi­ci­ál­ní strán­ka Sili­ko­mart, ale tam je nabí­ze­jí jen pro pro­fe­si­o­nál­ní výro­bu (nej­spíš s něja­kou nut­nos­tí vět­ší­ho odbě­ru, nezkou­ma­la jsem to). Dá se to kou­pit i někde v Čechách, nebo jed­no­du­še přes něja­ký e-shop, klid­ně z cizi­ny?

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.