Chceme být profesionály!

Pře­staň už o zmrz­li­ně mlu­vit, rad­ši o ní začni psát! Pora­di­la mi jed­nou kama­rád­ka, (díky Míšo!) když jsme po jed­né vyda­ře­né veče­ři ser­ví­ro­va­li cit­ro­no­vou. A Mar­tin mi hned na mís­tě vymys­lel obchod­ní plán.

Tenhle blog měl vlast­ně nedáv­no prv­ní naro­ze­ni­ny. A já jsem si uvě­do­mi­la, že na něm ale zou­fa­le chy­bí někte­ré zásad­ní infor­ma­ce. A tak si je k výro­čí nadě­lí­me. Tře­ba pro dob­ro nás všech 🙂

trikopeckyvpullitrech

Na Míši­nu radu jsem zača­la o zmrz­li­ně psát. Moc jsem si od toho nesli­bo­va­la, vědouc, že spe­ci­a­li­zo­va­né blo­gy pou­ta­jí při­ro­ze­ně méně čte­ná­řů než blo­gy o vaře­ní či peče­ní obec­ně. Počí­ta­la jsem, že vět­ši­nu času budu psát do zdi. Jen­že ono to tak není. Není za tím ani tak moje schop­nost skvě­le psát, ačko­li jsem původ­ní pro­fe­sí novi­nář­ka, jako spíš to, že naši zmrz­li­nu lze pří­le­ži­tost­ně i ochut­nat. Dělá­me zmrz­li­nu ruč­ně, bez nahrá­žek, bez sta­bi­li­zá­to­rů, bez che­mie – z mlé­ka, žlout­ků, sme­ta­ny, cuk­ru, ovo­ce. A ona je pros­tě – dob­rá. Krát­ce po zalo­že­ní blo­gu jsme vyra­zi­li na Ape­tit pik­nik, kde své zbo­ží nabí­ze­jí ama­térští kuli­ná­ři, vypro­da­li všech­no bleskem a letos si to více­mé­ně zopa­ko­va­li. Dob­ré zmrz­li­ny je u nás pořád nedo­sta­tek. A tak nej­čas­těj­ší otáz­ka, kte­rou slý­chám, je: „Kde se to dá běž­ně kou­pit?“

orechova

Máme spe­ci­ál­ní doho­du s restau­ra­cí Dish. A oslo­vu­jí nás dal­ší. K tomu, abychom zača­li oprav­du vyrá­bět, nám chy­bí jed­na jedi­ná věc. Pro­vo­zov­na, cer­ti­fi­ko­va­ná kuchyň. Vel­ký pro­fi zmrz­li­no­vý stroj. Nechce­me divo­ce růst tím, že se bru­tál­ně zadlu­ží­me, pro­najme­me pro­sto­ry, udě­lá­me sta­veb­ní úpra­vy za stov­ky tisíc, za dal­ší nakou­pí­me stro­je a za zár měsí­ců zkra­chu­je­me, pro­to­že návrat­nost pros­tě nemů­že odpo­ví­dat tak vyso­ké počá­teč­ní inves­ti­ci. Navíc pochy­bu­ji, že by nám ban­ka dala ješ­tě jed­nu hypo­té­ku k té naší na byd­le­ní. Logič­těj­ší mož­nost je růst poma­lu. Najít sub­ná­jem v potra­vi­nář­ském pro­vo­zu, kte­rý vyho­vu­je našim náro­kům či sdí­le­nou kuchyň. Ty náro­ky jsou znač­né – pořád chce­me pra­co­vat s vej­ci, mlé­kem, sme­ta­nou, ovo­cem, oře­chy. Pros­tě dělat zmrz­li­nu, kte­rá neob­sa­hu­je nic než pri­már­ní potra­vi­ny, dokon­ce ani sta­bi­li­zá­to­ry „pří­rod­ní­ho půvo­du“.  Zatím jsme na tako­vé mís­to nena­tre­fi­li. Pro­sím, jest­li o něčem víte, dej­te nám vědět. Nebo snad zná­te něko­ho, kdo by se rád zba­vil zmrz­li­no­vé­ho-gastro vyba­ve­ní? V nepo­sled­ní řadě shá­ní­me tak­též garan­ta, tedy něko­ho, kdo se za nás v pří­pa­dě pro­fi výro­by zaru­čí, neboť výuč­ní list v obo­ru pekař-cuk­rář nevlast­ní ani jeden z nás.

mangoskokosem

Nebo kdy­by to tu náho­dou četl něja­ký inves­tor, vypíšu, co se nám za jedi­ný rok exis­ten­ce poda­ři­lo. Nebo­jí­me se o zmrz­li­ně mlu­vit  a sdí­let know-how. Nepo­va­žu­je­me se roz­hod­ně za pro­fe­si­o­ná­ly, máme se pořád hod­ně co učit a tak jsme vděč­ní, že ti, kte­ří to už doká­za­li před námi, nejsou skou­pí na infor­ma­ce. Pro­to­že o zmrz­li­ně mlu­ví­me, oslo­vi­lo nás už doce­la dost médií. Člán­ky o nás najde­te v časo­pi­su Ape­tit, Food, Instinkt, Bel Mon­du, na webu iDNES.cz. Při­pra­vi­la jsem dva­krát recep­ty pro pří­lo­hu OnaD­NES pro Mla­dou fron­tu DNES. Jed­nou mě pozval do své show Hon­za Dědek, dva­krát jsem byla se zmrz­li­nou v Čes­ké tele­vi­zi. Sna­ži­li jsme se neza­há­let i jinak. Poří­di­li jsme nej­pr­ve kva­lit­ní zmrz­li­no­vý stroj, potom také víč­ko­va­cí stroj, tak­že zmrz­li­nu může­me balit do indi­vi­du­ál­ním kelím­ků a zata­vit fólií, tak­že do zmrz­li­ny nemů­že mráz a její hygi­e­nic­ký stan­dard se zvy­šu­je. Když jsme loni při­pra­vo­va­li na Ape­tit pik­nik popr­vé desít­ky lit­rů zmrz­li­ny, bylo to na zhrou­ce­ní. Letos se nám už poda­ři­lo „zra­ci­o­na­li­zo­vat“ výro­bu, jsme lépe zor­ga­ni­zo­va­ní.

Recep­ty, kte­ré pou­ží­vá­me, máme čas­tým opa­ko­vá­ním v paži, víme, se kte­rý­mi suro­vi­na­mi nám to nej­lé­pe vychá­zí. Poma­lu hle­dá­me stá­lé doda­va­te­le. Pořád je co řešit a co se učit (a já se oddá­vám sně­ní o pro­fe­si­o­nál­ním zmrz­li­nář­ském kur­zu na něja­ké kuli­nár­ní ško­le), ale udě­la­li jsme vel­ký krok v před.  Teď už tomu chy­bí – nádech – výdech – vstup na pro­fi půdu.

Pokud nám nějak chce­te pomo­ci, při­spět radou nebo tipem, pro­sím, piš­te nám na katerina@trikopecky.cz

Vaši odda­ní zmrz­li­ná­ři Kate­ři­na a Pavel Kočič­ko­vi.

Výpis člán­ků najde­te zde:

zmín­ka v časo­pi­se Týden

Článek o zmrzlině v Bel Mondu

nezkrá­ce­ný člá­nek z Bel Mon­da z pera Len­ky Požá­ro­vé

Tři kopečky v Instinktu

Článek o foodblogerech v Instinktu

Článek o foodblogerech v Instinktu

Ape­tit – Kuli­nář Ape­tit pik­ni­ku 2013

MF DNES a iDNES.cz –  Nej­lep­ší zmrz­li­na v Pra­ze

Zmrzlinové recepty od tří kopečků v OnaDNES

City­bee – Jak poznat dobrou zmrz­li­nu, Nej­lep­ší zmrz­li­nár­ny

Tři kopečky v časopise FOOD

Sama doma prv­ní část, Sama doma dru­há část

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené a jeho autorem je zmrzlinarka. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.

7 komentářů u „Chceme být profesionály!

  1. Bohu­žel jsem ješ­tě nemě­la mož­nost vaši zmrz­li­nu ochut­nat, tak­že dou­fám, že se vám vstup mezi pro­fe­si­o­ná­ly pove­de a všich­ni bude­me mít mož­nost si vaši zmrz­li­nu kdy­ko­liv kou­pit. Zatím jsem jen zku­si­la jaho­do­vý sor­bet pod­le vaše­ho recep­tu a je úžas­ný. Moje mam­ka po ochut­ná­ní pro­hlá­si­la, že takhle dobrou zmrz­li­nu pama­tu­je jako dítě. Budu držet pal­ce:)

  2. Milá Kat­ko, Pavle, mys­lím, že co se finan­co­vá­ní týče, Tři kopeč­ky by byly jis­tě hitem na „crowd­fi­nan­cin­go­vých“ ser­ve­rech jako je tře­ba Kickstar­ter. Dokon­ce bych řek­la, že bys­te trh­li čes­ký rekord 😉 Hod­ně úspě­chů,
    Tere­za

    • O crowd­fun­din­gu jsme samo­zřej­mě uva­žo­va­li, ale ješ­tě na něj není čas. Nejdří­ve musí­me mít tu kuchyň 🙂 Ale nebrá­ním se tomu, tře­ba tak časem poří­dit lep­ší gastro vyba­ve­ní nebo mra­zák pro pro­dej na trzích či podob­ně. Uvi­dí­me, zatím to chce pod­nik­nout základ­ní kro­ky.

  3. V Hos­ti­va­ři kou­sek od nás je prázd­ná pro­vo­zov­na po Medov­ní­ku, je to asi rok nebo dva co to opus­ti­li a pře­stě­ho­va­li se jinam. Je to udě­la­né z býva­lé sámoš­ky a před Medov­ní­kem tam byl Hájek, tak­že zmrz­li­nu to už zaži­lo. Je to poměr­ně dost vel­ké, jak to vypa­dá uvnitř netu­ším, ale Medov­ník se tam i pro­dá­val a lidi si pro něj čas­to cho­di­li, udě­lat z čás­ti kavár­nu s vlast­ní­ma zákuska­ma a zmrz­li­nou, byla by to pec­ka, oko­lo nic tako­vý­ho není, když nepo­čí­tám Inter­spar a spol. A z dru­hé ztra­ny najíž­dě­ly auta a roz­vá­že­ly Medov­ník do svě­ta, tak­že i na to je to tam při­pra­ve­né. Ale víc podrob­nos­tí nevím, jen že je to opuš­tě­né a je to ško­da.

    • Pře­čet­la jsem si Váš člá­nek, mys­lím, že jsme na Vyše­hrát­kách měli vaše občer­stve­ní (byl to ten stá­nek, kde si děti moh­ly samy vyro­bit dezert?) Zko­lau­do­va­nou kuchy­ni nemá­me, víme o něko­li­ka tipech, ale za Pra­hou, což pro mě není v tuto chví­li reál­né. Jinak pře­ji hod­ně štěs­tí, je to vel­mi obtíž­né, vět­ši­na maji­te­lů niko­ho dal­ší­ho do pro­sto­ru na své rizi­ko moc nechce a já se ani nedi­vím. Pří­pad­ně selže domlu­va o spo­leč­ném uží­vá­ní pro­stor. Na dru­hou stra­nu se zmrz­li­nou je vět­ší potíž na vyba­ve­ní, tak­že mož­ná bude­te úspěš­něj­ší, pro­to­že nepo­tře­bu­je­te do kuchy­ně tahat vlast­ní pří­stro­je. Já se aktu­ál­ně vra­cím spí­še k myš­len­ce zaří­dit si něco jen pro sebe, což jsou ale zase obří star­tov­ní náklady..Jo, kdy­by tak někdo chtěl v Pra­ze jako pod­ni­ká­ní roz­jet start-upo­vou kuchyň… 🙂

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.