Šance pro rybíz!

Chudák rybíz, říkám si vždyc­ky při pohle­du na obsy­pa­né keříč­ky u rodi­čů na zahra­dě. Nejmé­ně polo­vi­na rybí­zo­vých hro­zín­ků zůsta­ne na vět­vič­kách — no aspoň mají ptáč­ci na pod­zim co uzo­bá­vat. Rybí­zo­vých mar­me­lád se totiž nikdy nesní tolik jako mali­no­vých a jaho­do­vých. Borův­ko­vý koláč z ple­chu zmi­zí vždyc­ky rych­le­ji než jeho rybí­zo­vý kole­ga.  A šťá­vu chtě­jí všich­ni stej­ně radě­ji z čer­né­ho.

broskovanalzicce

Rybíz je popel­ka čes­kých zahrá­dek. Chá­pe­me ho jako retro, při­tom v zahra­nič­ních kuchař­kách je čer­ve­ný rybíz pře­kva­pi­vá exo­ti­ka. Kaž­do­pád­ně jde o držák, co plo­dí a plo­dí. Jen­že není slad­ký jako sou­sed­ka mali­na jaho­do­vá ani tak popu­lár­ní jako srst­ka. Anrešt, pocho­pi­tel­ně. Ani já necho­dím na zahra­du uzo­bá­vat rozkoš­nic­ky bobul­ky, nekou­pím si na far­mář­ském trhu vanič­ku a nena­sou­kám jí do sebe pokout­ně už v tram­va­ji. Rybí­zu na chuť se musí při­jít. Ovšem v dezer­tech doká­že být nepře­ko­va­tel­ný. A pěk­ně zahra­je i ve zmrz­li­ně. Mou oblí­be­nou je sme­ta­no­vá s rybí­zem. Jem­ná sme­ta­na vyla­dí šťi­pla­vý rybíz do svě­ží kom­bi­na­ce.  A hit čís­lo dva, bro­s­ko­vo­vá říz­nu­tá rybí­zem. Ješ­tě ji mož­ná stih­ne­te.

broskvenavetvi Broskvo­vá zmrz­li­na, jak už jsem něko­li­krát psa­la, bývá čas­to fád­ní. Omam­né slad­kos­ti brosk­ví či nek­ta­ri­nek chy­bí něja­ký kyse­lej­ší tón. A to je úkol pro rybíz. Na broskvo­vo-rybí­zo­vou si při­prav­te:

  •  Při­bliž­ně kilo brosk­ví nebo nek­ta­ri­nek
  • 160 ml vody
  • 160 gra­mů cuk­ru
  • lží­ci Ama­ret­ta nebo Bar­be­ra (man­dlo­vý likér)
  • cca 200 gr rybí­zu

brokvesmes

Broksve naříz­ně­te do kří­že, spař­te pod vrou­cí vodou a rych­le zchlaď­te. Tak půjdou snad­no olou­pat. Zbav­te je pec­ky a vlož­te do hrn­ce. Při­dej­te vodu, zasyp­te cuk­rem a spo­leč­ně pro­vař­te, dokud brosk­ve zce­la nezměk­nou a cukr se neroz­pus­tí. Deset minut by mělo sta­čit. Nech­te vychlad­nout, roz­mi­xuj­te. Mezi­tím si při­prav­te rybíz. Bobul­ky otrhej­te a zpa­sí­ruj­te na nej­jem­něj­ším sít­ku. Pokud nemá­te pasír­ku, je tře­ba nechat rybíz asi také tro­chu pova­řit, jinak by nešel pořád­ně pro­třít přes síto, ale pokud to jde, pre­fe­ru­ji čer­stvou rybí­zo­vou šťá­vu. Dob­ře zamí­chá­me do broskvo­vé smě­si a chu­ťo­vě vyla­dí­me něja­kým man­dlo­vým liké­rem. Je mož­né při­dat i pár kapek cit­ro­nu, ale rybíz by měl kyse­lost obsta­rat sám.

broskvevmise

(Pořád rybíz ne-e? Nahraď­te ho mali­na­mi, bude to skvě­lé, ale radím vám dob­ře — Dej­te šan­ci rybí­zu!)

6 komentářů u „Šance pro rybíz!

  1. Tak to je recept, kte­rý mi pří­mo hra­je do noty! Tchy­ni prá­vě dor­zváa­jí nád­hr­né brosk­ve a rybí­zu mají na keříč­cích stá­le ješ­tě dost. Tak­že po víked­nu se do téhle dob­ro­ty pus­tím (do té sme­ta­no­vé, i do broskvo­vo-rybí­zo­vé). Chvá­la rybí­zu!

  2. Zdra­víč­ko, jsem váš vel­ký fan­da a kaž­dý člá­nek hltám jako divý 😀 Rybí­zu mám doce­la dost zmra­že­né tak­že bych se do toho i pus­til ale ten­to týden jsem dělal (pokou­šel dělat) Beli­ni sor­bet, tak­že brosk­ve byli, chtěl bych poprosit o ten prv­ní hit — rybí­zo­vá sme­ta­no­vá, pokud už je někde na blo­gu zve­řej­ně­ná tak se omlou­vám, ale nena­šel jsem ji.

    • Při­zná­vám, že jsem to letos nemě­la v úmys­lu, nemám k recep­tu žád­nou fot­ku a scho­vá­va­la jsem si ho na příští léto 🙂 Teď jsem ale nara­zi­la na jeden supersnad­ný rybí­zo­vý recept a může­te ho vyzkou­šet za mě, anž­to já už žádnž rybíz nemám a mra­zák je vynhra­zen vlast­ně jen zmrz­li­ně. Tak­že: 1, 05 kg rybí­zu, 200 ml sme­ta­ny ke šle­há­ní, 200 gr cuk­ru kru­pi­ce, šťá­va z pome­ran­če. Rybíz omýt, otr­hat a roz­ma­ší­ro­vat vid­lič­kou. Při­dat sme­ta­nu a cukr, důklad­ně roz­mi­xo­vat a násled­ně zpa­sí­ro­vat či pro­třít přes síto. Při­dat vydat­ný zástřik z pome­ran­če. Nechat mra­zit. Na roz­díl od mého recep­tu je to real­tiv­ně vel­mi rych­lý postup, urči­tě bych ho zku­si­la 🙂

  3. Pingback: Co připravit z broskví? Výběr receptů z českých blogů - foodnotes

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.