Nachytána na švestkách

Milu­ju léto, ale nikdy jsem nemě­la ráda srpen. Srpen, zejmé­na na svém sklon­ku, je jako neděl­ní odpo­led­ne, ve kte­rém se odrá­ží nad­chá­ze­jí­cí otrav­ný pon­dě­lek. V dobách mého dět­ství naštěs­tí ješ­tě řetěz­ce nestra­ši­ly hned od prv­ní­ho „backtoscho­o­lem“, ale moje kama­rád­ka Han­ka (a naše spo­lu­pro­dej­ky­ně z Ape­tit pik­ni­ků) dostá­va­la ke svým srp­no­vým naro­ze­ni­nám pra­vi­del­ně novou škol­ní aktov­ku. Brr! Zato se zářím jsem už smí­ře­ná a s chu­tí naku­pu­ju suro­vi­ny, kte­ré v srpnu míjím ve sna­ze udr­žet si ješ­tě ilu­zi plno­hod­not­né­ho léta. Tak tře­ba dýně. Nebo švest­ky. (v srpnu jsou to bez­tak všech­no ješ­tě blumo-švest­ky).

svestkova1

Je hod­ně věcí, co se dá udě­lat švestkám. Švest­ko­vé kned­lí­ky, koláč s mákem…a povidla. Povidla jsou hoto­vý zázrak, kte­rý bla­ží ve skle­ni­ci celo­roč­ně. A já tomuhle sor­be­tu říkám v duchu povi­dlo­vý. To pro omam­nou vůni koře­ní a také pro­to, že švest­ky pat­ří mezi ovo­ce, kte­ré dis­po­nu­je hut­nou duži­vou, tak­že i sor­bet bude kré­mo­vý a ne tak vodo­vý jako zmrz­ky zalo­že­né jen na ovoc­né šťá­vě. Udě­lej­te si ho. A obmě­ňuj­te — mís­to rumu sli­vo­vi­ci, mís­to sli­vo­vi­ce ama­ret­to. Expe­ri­men­tuj­te s množ­stvím koře­ní, příš­tě zkus­te zázvor, mák, man­dle, vanil­ku… Zkrát­ka, jak to zpí­vá Ivan Mlá­dek: „Nej­krás­něj­ší obdo­bí je patr­ně pod­zim.“

Na cca 800 ml „povi­dlo­vé­ho“ sor­be­tu si při­prav­te:

 • 700 gra­mů zra­lých šves­tek
 • 150 ml vody
 • 155 gra­mů cuk­ru (klid­ně hně­dý)
 • bady­án, sko­ři­ci, hře­bí­ček vcel­ku (dáv­ko­vá­ní pod­le chu­ti)
 • cit­ro­no­vou šťá­vu
 • dvě lží­ce alko­ho­lu dle vol­by — tma­vý rum (Bož­kov dá typic­ky čes­kou chuť), sli­vo­vi­ci

Švest­ky omyj­te, zbav­te pec­ky a půl­ky vhoď­te do hrn­ce. Při­dej­te vodu a cukr, pro­mí­chej­te a nech­te na mír­ném pla­me­ni vařit, dokud slup­ky nezač­nou pouš­tět šar­la­to­vou šťá­vu a plo­dy úpl­ně nezměk­nou. Při­dej­te koře­ní a nech­te zce­la vychlad­nout, nej­lé­pe přes noc, aby se chu­tě pro­po­ji­ly. Vyn­dej­te koře­ní, roz­mi­xuj­te (šlup­ky odstra­ňo­vat netře­ba) a při­dej­te zvo­le­ný špi­ri­tus. Dej­te mra­zit. Sko­ři­ci i bady­á­nu pro­spě­je, když je dáte do hrn­ce nalá­ma­né, ovšem kous­ky se pak špat­ně vyn­da­va­jí. Já to řeším star­ším čajo­vým sít­kem, nebo čajo­vou pun­čo­chou. Tohle je zmrz­li­na, kte­rá voní. Pros­tě ultra­vi­o­let.

svetskova2

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené a jeho autorem je zmrzlinarka. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.

12 komentářů u „Nachytána na švestkách

 1. Tak to by mne nikdy nena­padlo ze by se ze sves­tek dala ude­lat zmrz­li­na ale jak tady ctu tak se asi da ude­lat ze vse­ho mozneho.Urcite si tady tu vyzkousim az tady budou svest­ky ‚vypa­da vel­mi chut­ne. Me moc chut­na dyno­va

 2. Vypa­dá fan­tas­tic­ky! Sak­ra a já už se teď k pěk­ným tuzem­ským švestkám nedo­sta­nu, pro­to­že jsou všech­ny do jed­né nalo­že­ny v sudu. Proč jen proč jsem si muse­la tenhle úžas­ný recept pře­číst až tak poz­dě! A jinak to mám s kon­cem srp­na úpl­ně stej­ně, taj­ně si pořád při­vo­lá­vám léto a dýně nesmí do mé kuchy­ně až do nástu­pu prv­ních noč­ních mra­zí­ků.

 3. Vyze­rá to úžas­ne, tiež ale nevi­em kde už teraz vez­mem sliv­ky, kaž­do­pád­ne, mys­lím, že keď­že som ten­to blog našla až vďaka anke­te blo­ger­ka roka, zmrz­li­na odte­raz nebu­de čis­to let­ná zále­ži­tosť 🙂 To čo robí­te je super a ja Vás už teraz zbož­ňu­jem a Vaše rady, recep­ty a cel­ko­vo Vás budem šíriť kade pojdem 🙂 Dúfam, že sa Vám nie­čo podarí otvo­riť, ak nie, tak moja fir­ma raz bude taká veľ­ka, že si budem môcť dovo­liť zastre­šiť Vás 😀 Uvi­dí­me, veľa šťas­tia pra­jem 🙂

 4. Dob­rý den,

  jsem na to straš­ně zvě­da­vá, prá­vě mě to pro­bublá­vá na spo­rá­ku. Cit­ro­no­vou šťá­vu tam dává­te kdy? Asi ji při­dám po zchlad­nu­tí. Ješ­tě tak kdy­by tam bylo tro­chu kan­do­va­né kůry. Zdra­vím Tere­zie

 5. Dnes koneč­ně chut­nám a je to vyni­ka­jí­cí!!! Jen jedi­nou věc jsem udě­la­la jinak, vytáh­la koře­ní dří­ve, asi po 2 hodi­nách. A jsem tomu ráda, mám radě­ji jem­něj­ší chu­tě. Při roz­lé­vá­ní do mis­ti­ček jsem ješ­tě část dosla­di­la sed­mi­k­rás­ko­vým medem. Díky moc za recept!!! Tere­zie

  • Tere­zie, urči­tě — vypla­tí se směs „moni­to­ro­vat“ a a prů­běž­ně ochut­ná­vat tak, aby si kaž­dý upra­vil sílu koře­ně­nos­ti dle své chu­ti. Díky sil­něj­ší­mu vli­vu koře­ní víc při­po­mí­ná povidla, s men­ším podí­lem urči­tě chut­ná zase švest­ko­vě­ji.

 6. Skvě­lé, díky za tip! Příš­tě musím dát méně cuk­ru, měla jsem švest­ky hod­ně slad­ké… Ale už se po sor­be­tu zapráši­lo a recept s odka­zem na Vás sdí­lím na svých strán­kách. Mlask 🙂

 7. Dob­rý deň, chce­la by som sa spý­tať, mys­lí­te že by šla zmrz­li­na uro­biť aj s medom? A dali by sa sliv­ky nahra­diť aj iným ovo­cím, naprí­klad hruš­ka­mi, ale­bo aj mra­ze­ným ovo­cím? Aj keď tam by asi boli pome­ry suro­vín iné. Ďaku­jem aj za odpo­ve­de, aj inšpi­rá­ciu, máte úžast­ný blog 🙂 .

  • Dob­rý den,
   zmrz­li­na by urči­tě s medem udě­lat šla, samo­zřej­mě i s hruš­ka­mi. Co se medu týče, počí­tej­te jed­nak s tím, že zmrz­li­na bude teku­těj­ší (což není na ško­du, lépe se nabí­rá) a bude taky po medu chut­nat. S zmra­ze­ným ovo­cem zále­ží na dru­hu, hod­ně vod­na­té bych nedo­po­ru­čo­va­la, ale tře­ba zmra­ze­né mali­ny nebo ostru­ži­ny fun­gu­jí vel­mi dob­ře (ale jaho­dy moc dob­ře ne 🙂

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.