Vánoční kolekce

Mívá­te po štěd­ro­ve­čer­ní veče­ři dezert? My doma nikdy nemě­li. Ryba se sma­ži­la doce­la poz­dě, tak­že pak honem ke stro­meč­ku, zača­li jsme roz­ba­lo­vat v době, kdy ostat­ní už dáv­no odfu­ko­va­li u tele­vi­zí. Ují­da­lo se cuk­ro­ví, kdo chtěl tak vánoč­ku, někdy býval i štrů­dl. Vytvá­řet ješ­tě dezert, když je kolem tolik slad­kos­tí, to by naše nikdy ani nena­padlo. A mě done­dáv­na taky ne. Dokud jsem loni po veče­ři neser­ví­ro­va­la zmrz­li­nu. Dokon­ce i děti zbrz­di­ly úprk ke stro­meč­ku a zau­ja­tě zabo­ři­ly lží­ce do pohá­rů. S nej­va­nil­ko­va­těj­ší vanil­ko­vou s naklá­da­ný­mi viš­ně­mi a sme­ta­no­vou s kara­me­li­zo­va­ný­mi baná­ny a kusy čoko­lá­dy. A vypa­dá to, že jsem zadě­la­la na tra­di­ci. Napadlo mě, že bych se letos s Vámi moh­la podě­lit. Ten­to­krát tu nebu­de recept, ale zmrz­li­na pří­mo ode mě. A bude super vánoč­ní. Ó ano, i s vůní jeh­li­čí.  Své si najdou milov­ní­ci sme­ta­ny i ti, kdo pre­fe­ru­jí sor­bet. A co tedy chys­tám?

zmrzkaucuketku

Dekon­stru­o­va­ný sva­řák

cervenazmrzka

Kdo má chuť na sva­řák ve vyto­pe­ném bytě? Já tedy jen pár minut poté, co při­jdu vymrz­lá z ven­ku. Ale chuť sva­ře­né­ho vína je skvě­lá a nechci se o ni oši­dit. A teď si před­stav­te sva­řák posta­ve­ný na hla­vu — ve for­mě sor­be­tu, koře­ní a víno hře­je, sou­čas­ně však stu­dí. Neboj­te, nebu­du ho dělat z pato­ků, ale vybí­rat budu plná kva­lit­ní čer­ve­ná vína od čes­kých vina­řů.

čokomata

Voňa­vý pome­ranč (a čoko­lá­da)

Ta nej­jed­no­duš­ší vánoč­ní ozdo­ba na svě­tě, pome­ranč se zapích­nu­tým hře­bíč­kem, se pro­mě­ní v něco rafinovaného..Taky jste ho kaž­dý rok děla­li? Oran­žo­vá kou­le, do kte­ré dět­ské ruce vpi­chu­jí jako ozdo­bu suše­ný kalich s pou­pě­tem hře­bíč­kov­ce kořen­né­ho. A bylo vám líto, že pome­ranč seschne a je po ozdo­bě? A co když si letos dáte čoko­lá­do­vou zmrz­li­nu, kte­rá chut­ná po pome­ran­či a špet­ce čer­stvé­ho hře­bíč­ku. Ne, vět­ší potě­še­ní snad už není.

strudlova

Punč de luxe

Zná­te Glö­gg? Švéd­ský sva­řák, vylep­še­ný rozin­ka­mi a man­dle­mi? Jen­že může chut­nat ješ­tě lépe. Jako pun­čo­vá zmrz­li­na, s rozin­ka­mi pěk­ně nacu­ca­ný­mi voňa­vým alko­ho­lem, man­dle­mi opra­že­ný­mi do křu­pa­va.

jehlici

Vůně jeh­li­čí

Co je pra­vá esen­ce Vánoc? Zázvor a sko­ři­ce z per­níč­ků? Vanil­ka z rohlíč­ků? Pro mě je to vůně stro­meč­ku. Tohle je to, co nikdo neče­ká. Sme­ta­no­vá zmrz­li­na s vůní jeh­li­čí a per­níč­ků. Úžas a pře­kva­pe­ní.

 

 

9 komentářů u „Vánoční kolekce

 1. O zmrz­li­ně z jeh­li­čí (z mla­dých výhon­ků) mi vyprá­vě­la mamin­ka, tak­že se jed­ná o ješ­tě před­vá­leč­nou zále­ži­tost. Ale v posled­ní roky jsem zare­gis­tro­va­la, že se tu a tam, pře­de­vším v zahra­ni­čí, obje­ví.
  Navr­ho­va­ný výběr je fas­ci­nu­jí­cí a pře­ve­li­ce láka­vý. Máte tvo­ři­vou ima­gi­na­ci, pře­ji mno­ho zda­ru!

 2. Děku­ji moc­krát! Že se mla­dé výhon­ky pou­ží­va­jí v kuchy­ni či léči­tel­ství již dlou­ho, jsem již sly­še­la. Láká mě tře­ba sirup, ráda si dávám jeh­lič­na­no­vé limo­ná­dy. V posled­ní době jeh­lič­na­ny frčí v sever­ské kuchy­ni (expe­ri­men­to­val s nimi i pan Cuket­ka). Ovšem prvo­re­pub­li­ko­vá zmrz­li­na z výhon­ků, to je pro mě objev! Já bohu­žel nebu­du moci pou­žít mla­dé výhon­ky, neb ty jsou k mání jen na jaře, ale výsle­dek bude, dou­fám, také vel­mi dob­rý..

 3. Snad Vás potě­ší, že prá­vě díky Vám jsem pře­ko­na­la ostych vstou­pit mezi ZMRZLINÁŘE. Kou­pi­la jsem stroj, vyzkou­še­la ho ješ­tě v Pra­ze a pak odvez­la na Srí Lan­ku. Ovoc­ná tu potře­bu­je polo­vič­ní dáv­ky cuk­ru a je to pros­tě zaru­če­ná mňam­ka. Na dru­hou stra­nu asi ože­lím čoko­lá­do­vé a pod., výcho­zí suro­vi­na je neval­ná a tudíž i výsle­dek. Ale už se těší­me na obje­vo­vá­ní. V nedě­li 15. 12. 2013 v 10:12 (to určil fjú­čr­men :-)) míst­ní­ho času otví­rá­me Seven­th Hea­ven Cafe s domá­cí zmrz­li­nou!
  Moc děku­ju za inspi­ra­ci a pře­ju hod­ně úspě­chů ve vašem koná­ní.
  Mar­ti­na

  • Mar­ti­no, to je skvě­lé, to mě moc těší. Musí­te mít pří­stup k fan­tas­tic­ké­mu ovo­ci, úpl­ně si před­sta­vu­ju ty sor­be­ty! A taky spous­ta koře­ní, kávy, čaje..Ať se Vám a Vaše­mu pod­ni­ku moc daří!

 4. Dob­ry vecer jen bych se chtel zeptat daji se tyto vase navo­dy na zmrz­li­ny pou­zi­vat i jako toce­ne ? Nejsem zastan­cem u toce­ne zmrz­li­ny voda a pra­sek to me nejde pres srst pro­to se sna­zim najit kdeja­ke infor­ma­ce neja­kou knizku a toce­ne zmrz­li­ne s doma­cich suro­vin nikde nic jest­li byjste o necem vede­la byl bych moc rad deku­ji pre­ji pek­ny vecer .

 5. Dob­rý den,

  vytvo­ři­li jsme 1. roč­ník čes­ké národ­ní sou­tě­že FOOD BLOG ROKU 2013 a věří­me, že tato sou­těž nás bude všech­ny moti­vo­vat ješ­tě více k chut­něj­ší­mu vaře­ní, psa­ní a foce­ní.

  Zařa­di­li jsme Váš blog do sezna­mu food blogů.Použili jsme zmen­še­ni­nu vaší foto­gra­fie, název blo­gu a odkaz na vaše strán­ky. Pokud si pře­je­te vyma­zat z toho­to sezna­mu, dej­te nám pro­sím vědět.

  Hod­ně štěs­tí vaše­mu blo­gu!

  Lukáš Berá­nek
  food BLOG roku
  e-mail: foodblogroku@gmail.com

  http://www.foodblogroku.cz
  http://www.facebook.com/foodblogroku

 6. Dob­ry den, chys­ta­te na letos­ni rok opet vanoc­ni kolek­ci zmrz­lin? Pri­pad­ne neme­la bys­te tip na recept na sva­ra­ko­vou zmrz­li­nu? Uz od leta nemys­lim pri pred­sta­ve Vanoc na nic jine­ho ;-D Pro­lis­to­va­la jsem Lebovt­zo­vu kni­hu i blog a bez uspe­chu…

  Diky a hez­ky pred­va­noc­ni cas.

  • Dob­rý den, kolek­ce je, ale je letos jiná, nera­da se opa­ku­ji. Sva­řá­ko­vou jsem tedy nedě­la­la, ale bude patr­ně k ochut­ná­ní v bis­tru Dish na Pra­ze 2. Jinak recep­tů je samo­zřej­mě hod­ně, pohle­dej­te na inter­ne­tu „mulled wine sor­bet“. Já mám recept vlast­ní, tře­ba ho sem někdy vlo­žím.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.