Bez bezu jsem bez sebe

beznatabuli

Urči­tě zná­te urban gar­de­ning, měst­ské zahrad­ni­če­ní — tedy sna­hu osá­zet bal­ko­ny, tera­sy a komu­nit­ní zahra­dy vším mož­ným, hlav­ně jed­lým a mít tak tře­ba pár svých jahod, kaž­dou hýč­ka­nou jak na poduš­ce. Urban gar­de­ning nepro­vo­zu­ju, pro­to­že můj sever­ně polo­že­ný bal­kon má kli­ma někde mezi tun­d­rou a taj­gou. Ale pro­vo­zu­ju urban har­ves­ting. Tedy měst­skou skli­zeň. Nekra­du ostat­ním jejich úro­du přes plot, ale češu a sbí­rám to, co je vol­ně dostup­né. Začí­nám fial­ka­mi, pokra­ču­ju pam­pe­liš­ka­mi, lipo­vým kvě­tem a snad se dopra­cu­ju i k moruškám. A trhám bez­o­vý květ — nejen na sirup.

Když goo­glu­je­te „elder­flower ice cre­am“, kaž­dý recept začí­ná slo­vy vez­mě­te bez­o­vý sirup (v ori­gi­ná­lu „cor­dial“). A to je přes­ně to, co jsem udě­lat nechtě­la. Chci bez­o­vý květ čer­s­tvý, ne zmrz­li­nu naře­dit vel­kým množ­stvím vody, kte­rou sirup obsa­hu­je. Inspi­ra­ci jsem nako­nec našla u Maškrt­ni­ce a její­ho bez­in­ko­vé­ho che­e­se­ca­ku. Tam je totiž geni­ál­ní nápad — lou­ho­vá­ní bezu ve sme­ta­ně za stu­de­na. Já to zkou­še­la před­tím sty­lem hokus pokus za tep­la a kvě­ty oka­mži­tě zčer­na­ly a moc to nevo­ně­lo. Tak­že lou­ho­vat zastu­de­na, nej­lé­pe dva i více dnů (můj rekord je asi týden) a pak zkom­bi­no­vat s něčím troš­ku kyse­lým.

beznakrajce1

Tak­že tady máte moji ver­zi bez­in­ko­vé, té nej­lep­ší na svě­tě. Letos jsem ji, mys­lím, opro­ti ver­zi na Ape­tit pik­ni­ku, kde byla loni k mání, ješ­tě vytuni­la.

Na cca 800 ml zmrz­li­ny:

 • nejmé­ně 10 nebo více i vel­kých bez­o­vých kvě­ten­ství dle chu­ti
 • 125 ml mlé­ka (1,5%)
 • 125 ml sme­ta­ny na šle­há­ní
 • 2 žlout­ky
 • 375 ml zaky­sa­né sme­ta­ny (pou­ži­la jsem 18%)
 • cit­ro­no­vá šťá­va dle chu­ti, cca lžič­ka
 • 125 gra­mů cuk­ru

Otrhej­te z bezu kvě­ty a vlož­te je do uza­ví­ra­tel­né nádo­by, zalij­te mlé­kem a sme­ta­nou na šle­há­ní. Kdo chce oplách­ne, kdo neo­pla­chu­je, má více bez­o­vé chu­ti (ale taky pylu, tak­že aler­gi­ci, bacha.) Pro­tře­pej­te, aby se důklad­ně oba­li­ly a nech­te v led­ni­ci nejmé­ně 24 hodin, klid­ně ale dva dny. Čas od času mož­no pro­tře­pat. Bude se zdát, že kvě­ty nasá­ly všech­nu teku­ti­nu a vznik­la podiv­ná kou­le. Nic neva­dí, pak to přes ple­nu nebo jiný had­řík zase všech­no vymač­ká­te.

Máte vymač­ká­no? Zahřej­te šetr­ně směs s cuk­rem, aby se roz­pus­til.  Výsle­dek musí být hor­ký, ale neměl by pří­mo vřít. V mis­ce ved­le si rozšle­hej­te dva žlout­ky, opa­tr­ně na ně  za stá­lé­ho míchá­né nalij­te pra­mén­kem hor­kou směs a vrať­te do hrn­ce. Pro­vař­te, směs musí zhoust­nout. Nalij­te přes sít­ko do čis­té mis­ky, úpl­ně vychlaď­te. Na závěr důklad­ně vmí­chej­te sme­ta­nu a cit­ro­no­vou šťá­vu. Dej­te mra­zit. Chuť bezu je výrazná, zmrz­li­na je pří­jem­ně nakys­lá a na roz­díl od jiných těž­ších sme­ta­no­vek je vylo­že­ně osvě­žu­jí­cí. Tak honem do ní, než vše­chen bez odkve­te!

IMG_7688

(Kdo čte­te němec­ky, tak moje čte­nář­ka Anič­ka vyš­ťá­ra­la ten­to recept — odkaz dávám pro inspi­ra­ci a mož­né srov­ná­ní.  Recept zde zve­řej­ně­ný pova­žu­ji za své autor­ské dílo. )

 

 

 

 

18 komentářů u „Bez bezu jsem bez sebe

 1. No videa, co se člo­věk čte­ním webů nena­u­čí 🙂 Bez­o­vé mlé­ko, ok, siru­pík, jas­ně, kosma­ti­ce či limo­ná­da taky, ale zmrz­ka. Roz­hod­ně sto­jí za vyzkou­še­ní. Ať žijí bez­o­žrou­ti

 2. Kou­pi­la jsem si zmrz­li­no­vač, našla tuhle strán­ku a jsem magor do dělá­ní zmrz­li­ny pro celou rodi­nu 🙂 Bez už se mi luhu­je a ven­ku nám dozrá­vá angrešt.. nemě­la bys­te recept na angrešto­vou zmrz­li­nu? Děku­ji za Vaše recep­ty tady a pře­ji krás­né, zmrz­li­nou „vytu­ně­né“ léto!

 3. Bezy milu­ju a když jsem nara­zi­la na tenhle recept, tak jsem nevá­ha­la. Ješ­tě jsem stih­la posled­ní kvě­ten­ství za naší sto­do­lou. Byla to moje prv­ní domá­cí zmrz­li­na a je výteč­ná. Natr­va­lo zařa­ze­no do port­fo­lia recep­tů, kte­ré v tom krás­ném obdo­bí, kdy bezy kve­tou, musím udě­lat. Děku­ji.

 4. Nasel jsem recept pozde, nezby­va nez rok poc­kat. Nes­lo by to pre­ce jen ze siru­pu? Mam doma­ci, kon­zer­vo­va­ny jen cuk­rem, tak­ze hod­ne sil­ny a hus­ty. Tak jak na to?

  • Jas­ně že jo 🙂 Buď si udě­lej­te sor­bet, tam v zása­dě zbý­vá při­dat tro­chu vody, cuk­ru a cit­ro­no­vou šťá­vu, vět­ši­na recep­tů dělá sor­bet buď se siru­pu nebo dokon­ce limo­ná­dy. Recept tře­ba tady nebo si dej­te si vyhle­dat elder­flower sor­bet http://uktv.co.uk/food/recipe/aid/657057
   Šel by i narou­bo­vat na tu sme­ta­no­vou tak, že část cuk­ru nahra­dí­te siru­pem, zmrz­li­na pak bude dob­ře vláč­ná, ale chuť bezu tro­chu zastře­něj­ší. Pak jen pozor na obsah vody, dáv­ko­vat rozum­ně, aby to neby­lo ledo­va­té.

 5. Mám pro Vás jeden tip. Stej­ně jako, se děla­jí sma­že­né bez­o­vé kvě­ty, u nás na Mora­vě stej­ným způ­so­bem sma­ží­me i Aká­to­vé kvě­ty. Jsou také jed­lé a navíc nád­her­ně voní. Je to, dle mého názo­ru, mno­hem lep­ší, než bez­o­vé kvě­ty.
  Příští rok, bys­te moh­la zku­sit udě­lat zmrz­li­nu z nich, je to oprav­du voňa­vá zále­ži­tost a moh­lo by to být super-extra-spe­ci­ál-neob­vyk­lé-jedi­neč­né. Měj­te se hez­ky

  • Len­ko, to je vyni­ka­jí­cí nápad a urči­tě vyzkou­ším, vůni aká­tů mám moc ráda, voně­la tak uli­ce, kde jsem vyrůs­ta­la. Že jsou jed­lé jsem netu­ši­la. Urči­tě by zmrz­li­na šla pod­trh­nout uži­tím aká­to­vé­ho medu.

 6. Nezkou­se­la jste z bezu suse­ne­ho? Mam ho jes­te tak pul vel­ke skle­ni­ce, dela­me z nej caj, tak jest­li tre­ba nevi­te… 🙂

 7. Zdra­vim Vas, Vase stran­ky jsou nad­her­ne, zmrz­li­nu milu­ji, i kdyz ji sama nede­lam. Vase vzpo­min­ka na ital­skou zmz­li­nu ve Vodic­ko­ve uli­ci me leda­cos pri­po­me­la, cho­di­va­li jsme do zmrz­li­nar­ny u kina Sve­to­zor, miva­li hlav­ne vyni­ka­ji­ci bana­no­vou, ale taky jed­nou meli svest­ko­vou a v poha­ru se sli­vo­vi­ci to neme­lo chy­bu. Ziji od 1986 v Nemec­ku, cho­di­me u nas do ital­ske zmrz­li­nar­ny, kte­ra je v nasem mes­te uz vice jak 75 let a je to rodin­ny pod­nik, pod­le toho se ke svym zakaz­ni­kum cho­va­ji, hlav­ne ke sta­lym zakaz­ni­kum. Jinak nej­vet­si zazi­tek jsem mela pri navste­ve Flo­ren­cie, tamejsi zmr­li­nar­ny maji tako­vou nabid­ku, ze je clo­vek az zou­fa­ly, kte­rou sor­tu zku­sit. Pre­ji Vam vse dob­re a hod­ne novy­ch dru­hu — zkus­te z cer­stvy­ch fiku, ta je taky vybor­na. Zdra­vim Danie­la

  • Fíko­vou zmrz­li­nu jsme děla­li, ale pokud ji chce­te oprav­du dobrou, tak má jed­nu nevý­ho­du — je pří­šer­ně dra­há. Mini­mál­ně v našich kra­jích, kde jsou fíky poma­lu za dese­ti­ko­ru­nu kus. Vět­ši­na zmrz­li­ná­řů zmrz­li­ny z exo­tic­ké­ho ovo­ce šidí nebo je děla­jí z při­pra­ve­ných past, kte­ré vychá­ze­jí eko­no­mic­ky výhod­ně.

  • Já bych ješ­tě doda­la, že vel­kou roli hra­je vyzrá­lost fíků, což je věc v našich kon­či­nách sko­ro nemož­ná. Vzpo­mí­nám, jak jsme našli jed­nou v Čer­né hoře opuš­tě­ný sad s fíkov­ní­kem, s ovo­cem tak zra­lým, že takřka puka­lo při trhá­ní. Tako­vá zmrzlina/sorbet by byl/a jed­na báseň. Ta z dove­ze­ných fíků vůbec neby­la špat­ná, ale inten­zi­ta chu­tí řádo­vě men­ší. Budu ráda, když mi pro­zra­dí­te, kam to k Ita­lům cho­dí­te, jeden nikdy neví, kdy se zatou­lá do Němec­ka a podob­ný tip by se mohl hodit 🙂

 8. Už něko­lik dní nad­še­ně pro­čí­tám a hltám Váš blog, kte­rý mi odha­lu­je fas­ci­nu­jí­cí svět domá­cí zmrz­li­ny. Mým prv­ním výrob­kem byla tahle bez­in­ko­vá a musím říct, že jsem byla nad­še­ná. Nejen chu­tí, ale i vzhle­dem a kon­zis­ten­cí. Zmrz­li­no­vač se už zřej­mě natr­va­lo zabyd­lel v našem mra­zá­ku a já se chys­tám na dal­ší poku­sy. Díky za úžas­ný blog. Mimo­cho­dem, neu­va­žu­je­te o napsá­ní zmrz­li­no­vé kuchař­ky? Něja­ká čes­ká na trhu roz­hod­ně chy­bí a kdo jiný by ji měl napsat než Vy? :))

  • Děku­ji Tino, za moc milý komen­tář, jste moc las­ka­vá. Urči­tě zkou­šej­te, zmrz­li­ni­vé mož­nos­ti jsou takřka neko­neč­né! O zmrz­li­no­vé kuchař­ce zatím neu­va­žu­ju, na to mám pří­liš málo zna­los­tí a zku­še­nos­tí a také úpl­ně vlast­ních recep­tur, není zrov­na jed­no­du­ché dát dohro­ma­dy pár desí­tek recep­tů, kte­ré nejsou nijak odvo­ze­né 🙂 Kaž­do­pád­ně děku­ji za povzbu­ze­ní, tře­ba na to někdy dojde.

 9. Pingback: Mám vlastní cooking show! | Tři kopečky

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.