Jak si vybrat zmrzlinovač

I když na inter­ne­tu kolu­je řada recep­tů, jak si vyro­bit zmrz­li­nu bez zmrz­li­no­va­če, při­zná­vám, že já pří­sa­hám na tech­ni­ku. Zmrz­li­na bez stro­je je fajn do nanu­ko­vých tvo­ří­tek, ale jinak čím doko­na­lej­ší stroj, tím lep­ší zmrz­li­na. Je jas­né, že tu nej­jem­něj­ší vytvo­ří (s pou­ži­tím dob­ré­ho recep­tu) při­ro­ze­ně pro­fi stroj veli­kos­ti skří­ně s ast­ro­no­mic­kou cenou. Pocho­pi­tel­ně, že po něm tou­žím, ale sny nech­me stra­nou a podí­vej­me se, s čím  je mož­né vyrá­bět zmrz­li­nu doma.

Mra­že­né dezer­ty lid­stvo při­ta­ho­va­ly ode­dáv­na. Revo­luč­ní objev však spo­čí­val v prv­ní mra­zí­cí tech­ni­ce. Totiž ve smí­se­ní ledu se solí. Do kovo­vé nádo­by se vli­je při­pra­ve­ná směs a kon­tej­ner se vlo­ží do dal­ší nádo­by, napl­ně­né solí a ledem. Díky ledu a soli začne směs uvnitř mrz­nout. Jen­že aby z ní nebyl tuhý špa­lek, je tře­ba míchat a seškra­bát mrz­nou­cí povlak ze stěn..Udělat zmrz­li­nu tedy vyža­do­va­lo znač­nou vytr­va­lost a sílu paží, celý pro­ces totiž dlou­ho trvá. Urči­tě zná­te výro­ky, že díky mužům mají ženy prá­ci v domác­nos­ti jed­no­duš­ší, pro­to­že to byli muži, kdo vyna­le­zl prač­ku, žeh­lič­ku a spol. (obslu­hu a lopo­tu ovšem povět­ši­nou necha­li na ženách.) Leč za vyná­le­zem zmrz­li­no­va­če sto­jí žena, jis­tá Ame­ri­čan­ka Nan­cy John­so­no­vá, kte­rá si necha­la v roce 1845 paten­to­vat jed­no­du­še geni­ál­ní zaří­ze­ní. Prin­cip ledu, soli a dvou nádob v sobě zůstal stej­ný, jen do té vněj­ší při­by­la efek­tiv­ní vel­ká mícha­cí stěr­ka a navrch kli­ka. Pořád to byla fuš­ka, ale roz­hod­ně men­ší otra­va a met­la navíc důklad­ně stí­ra­la směs ze stran nádob. Na stej­ném prin­ci­pu se pro­dá­va­jí „nos­tal­gic“ zmrz­li­no­va­če dosud. Na ruč­ní, ale i elek­tric­ký pohon. Konec­kon­ců, exis­tu­je málo typič­těj­ší obrá­zek ame­ric­ké ven­kov­ské idy­ly, než rodin­ka na tera­se své­ho ran­če, stří­da­jí­cí se v míchá­ní domá­cí broskvové…Asi něco jako naše dra­ní peří 🙂

Zmrz­li­no­vač na ruč­ní pohon, k dostá­ní na Ama­zo­nu.

Základ­ní zmrz­li­no­va­če se vlast­ně od té doby moc nezmě­ni­ly. Pořád se vyrá­bí na prin­ci­pu nádo­by a met­ly, co míchá, aby se roz­bí­je­ly ledo­vé krys­ta­ly a do zmrz­li­ny se vešle­há­val potřeb­ný vzduch, jen sůl a led nahra­di­la umě­le vytvo­ře­ná směs, kte­rá se potře­bu­je nachla­dit řád­ně v mra­zá­ku. Ten­to typ zmrz­li­no­va­če se obvykle sklá­dá z něja­ké­ho pod­stav­ce, kde je moto­rek a namra­zo­va­cí nádo­by. Přes­ně tako­vý  (Ari­e­te Disney) jsem až do letoš­ní­ho jara měla. Výho­dy: Zmrz­li­no­vač je sklad­ný. Zmrz­li­na je z něj cel­kem rych­le hoto­vá- asi za cca dva­cet minut. Jde o lev­ný, dostup­ný typ. (poří­dí­te jej kolem tisí­cov­ky).

Tyhle typy dosta­ne i ve ver­zi pro sin­gle domác­nos­ti, a v pas­te­lo­vých bar­vič­kách. Nedo­po­ru­ču­ju vel­kým jed­lí­kům, výmě­nou za sklad­nost vyro­bí tře­ba jen 230 ml. Ale zato rych­le — pod­le výrob­ce mu to trvá 6–12 minut.

Nevý­ho­dy: Namra­zo­va­cí nádo­bu je nut­né mít oprav­du důklad­ně namra­že­nou, potře­bu­je zpra­vi­dla nejmé­ně 12 hodin, ale 24 hodin to jis­tí. Já ji měla v mra­zá­ku pořád. Logic­ky z toho ale vyplý­vá, že nemů­že­te dělat dva dru­hy po sobě a pokud hod­lá­te vyrá­bět vět­ší množ­ství, musí­te důklad­ně plá­no­vat něko­lik dnů dopře­du. Směs je tře­ba do stroj­ku lít oprav­du hod­ně stu­de­nou, já ji nechá­va­la v led­ni­ci přes noc. Zmrz­li­nu  musí­te dát ješ­tě tro­chu ztuh­nout, výkon není tako­vý, aby byla oka­mži­tě k nabí­rá­ní, ale bude pří­jem­ně našle­ha­ná. Mě se v tom­to typu osvěd­či­ly nej­ví­ce sme­ta­no­vé zmrz­li­ny, pří­pad­ně šer­be­ty (tedy ovo­ce, voda plus navíc něja­ký mléč­ný podíl). Sor­be­ty nevy­chá­ze­ly pod­le mých před­stav, zdá­ly se mi pří­liš hrubé.

Ška­re­da Mic­key mě pro­vá­zel věr­ně tři roky a pře­kva­pi­vě vydr­žel i dost výraz­né zatí­že­ní.

Dal­ší mode­ly již pra­cu­jí s vlast­ní chla­dí­cí jed­not­kou. Výho­dy: Zmrz­li­nu můžet vyrá­bět, kdy si vzpo­me­ne­te. Nevý­ho­dy: Poměr­ně znač­ná poři­zo­va­cí cena. Jde o cel­kem vel­ký krám, neho­dí se tedy do malých domác­nos­tí. Taky si dej­te bacha na výkon. U rodi­čů na cha­lu­pě máme ital­ský stro­jek na půl lit­ru, zmrz­li­nu míchá dýcha­vič­ných 40 minut a pořád je dost teku­tá. A mini­a­tur­ní zrov­na také není (ale dob­ře, jde o star­ší typ.) Tyhle pří­stro­je navíc býva­jí doce­la hluč­né. Pokud chce­te vyrá­bět zmrz­li­nu ve vět­ším množ­ství, dobrou vol­bou jsou prý Cui­si­nart a Bau­ma­tic. Ty už mají i (čás­teč­ně) nerez tělo. Osob­ně s nimi zku­še­nost nemám, ale pár přá­tel je s úspě­chem pou­ží­vá. Nevím, zda je to úpl­ně nevý­ho­da, ale někte­ré tyto mode­ly také nema­jí vyjí­ma­tel­nou nádo­bu, což se něko­mu může zdát neprak­tic­ké při čiš­tě­ní pří­stro­je. Mícha­če (met­ly, stěr­ky, jak kdo chce) býva­jí z plas­tu.  Tyto zmrz­li­no­va­če mícha­jí zmrz­li­nu obec­ně déle, vět­ši­nou kolem 4O minut. Cena je kolem čtyř — pěti tisíc korun. Objem bývá maxi­mál­ně do 1,5 lit­ru. Ješ­tě exis­tu­jí zmrz­li­no­va­če jako nástav­ce na kuchyň­ské robo­ty, tady jsem ale pole neo­ra­né a nevím o nich bohu­žel nic..

Zmrz­li­no­vač s vlast­ní chla­dí­cí jed­not­kou.

Už jsem pár­krát dosta­la otáz­ku, jaký zmrz­li­no­vač mám já. Vlast­ně jsem pře­sko­či­la jed­nu kate­go­rii, jako když z tra­bi­ho pře­sed­ne­te sice ne vylo­že­ně do limu­zí­ny, ale do oprav­du solid­ní­ho vozu vyš­ší střed­ní kate­go­rie. Můj Lello Mus­so Pola už pat­ří k pro­fi výrob­kům (hodí se pro malé cuk­rá­ny, restau­ra­ce), ale pořád se ješ­tě dá skla­do­vat v bytě. Dokon­ce jde o typ, kte­rý si může­te posta­vit na linku..tedy v pří­pa­dě, že vlast­ní­te kuchyň o roz­lo­ze kuchyň­ské­ho stu­dia a neva­dí vám, že tenhle dro­bek váží 16 kg. Je s to vyro­bit  šest lit­rů za hodi­nu, na svůj výkon je dost tichý, stěr­ku má z kovu a nádo­bu pocho­pi­tel­ně nevy­jí­ma­cí. Čis­tí se však pře­kva­pi­vě snad­no. S časo­va­čem a dvě­ma knof­lí­ky (mra­že­ní, míchá­ní) je blbuvzdor­ný a směs do něj netře­ba lít stu­de­nou. I tak ho šet­řím a hor­kou bych ho nera­da opa­ři­la, ale vlaž­nou zvlád­ne hra­vě. Sor­be­ty dělá jem­né a do 20 minut mívá všech­no hoto­vo. Kon­zis­ten­ce je vyni­ka­jí­cí, dá se hned jakž takž por­co­vat i do kopeč­ků bez vět­ší­ho tuhnu­tí v mra­zá­ku. Jak jste jis­tě pocho­pi­li, své­ho Tali­á­na zva­né­ho něž­ně Lelík, zbož­ňu­ju. Čes­ký dis­tri­bu­tor ho nabí­zí za cenu asi 36 tisíc korun, nicmé­ně dá se sehnat ze zahra­ni­čí lev­ně­ji.  Pro běž­nou domác­nost je beze­spo­ru pří­liš vel­ký a zby­teč­ně dra­hý. Nicmé­ně fir­ma Lello nabí­zí i lev­něj­ší mode­ly pro domá­cí pou­ži­tí — i když lev­něj­ší v tom­to pří­pa­dě stá­le zna­me­ná o polo­vi­nu víc, než sto­jí Cui­si­nart…

Lello Mus­so Pola není zrov­na malý, ale je úžas­ný! Za fot­ku vel­ký díky Yanu Renel­to­vi.

A na závěr jed­na legrác­ka, opět zalo­že­ná na soli a ledu, ide­ál­ní věc na par­ty nebo pik­nik. Do kou­le nali­je­te jed­nou stra­nou zmrz­li­no­vou směs, dru­hou nasy­pe­te hru­bou sůl a led a pak už si může­te ven­ku zahrát tře­ba kužel­ky. Nebo si házet, kou­let, jen na fot­bal se nedo­po­ru­ču­je. Malá demon­stra­ce, co s ním lze dělat, je tře­ba na tomhle pro­pa­gač­ním videu.  Ako­rát při vět­ším počtu lidí počí­tej­te s tím, že kaž­dý tak tak olíz­ne lžič­ku. Nicmé­ně pořád nechá­pu, proč tako­vou věc k nám nikdo nedo­vá­ží (ješ­tě že to — jako obvykle — jis­tí Ama­zon.)

Play and fre­e­ze. Jsem sko­ro v poku­še­ní si poří­dit, jen tak pro legra­ci..

A jaký zmrz­li­no­vač máte vy? Chys­tá­te se něja­ký poří­dit? Budu ráda, když se podě­lí­te o své zku­še­nos­ti.

87 komentářů u „Jak si vybrat zmrzlinovač

 1. Diky moc za infor­mac­ny cla­nok 🙂 Nad zmrz­li­no­va­com roz­myslam uz dlho, hlav­ne po pre­ci­ta­ni zlo­ze­nia zmrz­lin v obcho­de.. Vyze­ra dob­re hlav­ne ta stred­na trie­da, 36 ‚tycek‘ je uz na mna asi moc 🙂

  • Pet­ro, dese­ti­sí­co­vé inves­ti­ce jsou pro občas­né pou­ži­tí holé vyho­ze­ní peněz. Vel­mi dob­ře mi slou­žil laci­ný zmrz­li­no­vač s namra­zo­va­cí nádo­bou, jen to pros­tě bylo tro­chu nepo­ho­dl­né, pro­to­že per­ma­nent­ně zabí­ral mís­to v mra­zá­ku. Pokud chce­te být mar­no­trat­ná a máte na to mís­to, pak vře­le dopo­ru­ču­ju niž­ší mode­ly od fir­my Lello Mus­so, ale i tak je to cca deset tisíc. Ale opět — nevy­pla­tí se, pokud zmrzku dělá­te čty­ři­krát za léto. Ovšem domá­cí zmrz­li­na je nepře­ko­na­tel­ná a k té prů­mys­lo­vé se pak už moc vrá­tit nedá..

   • Mys­lim si tiez, desat­ti­sic do toho roz­hod­ne dat nemo­zem.. ale ‚vypra­cu­ju‘ tie stroj­ky za tisic­ku zmrz­li­nu dosta­toc­ne? Aky je roz­diel s uz spo­mi­na­nym 36 tisi­co­vym?.. 🙂 A napriklad v porov­na­ni so zmrz­li­nou z obcho­du..?

    • Stroj­ky za cca tisí­cov­ku: nej­líp pod­le mě fun­gu­jí se sme­ta­no­vou zmrz­li­nou. Dosta­teč­ně jí vypra­cu­jí, ale domá­cí zmrz­li­na je vždy teku­těj­ší a rych­le­ji taje než ta z krá­mu (ta je ostat­ně taky hlu­bo­ko­mra­že­ná.) Po udě­lá­ní buď jíst ihned, nebo dát „vytvr­dit“ na 2 hodi­ny do mra­zá­ku — což cel­kem dopo­ru­ču­ju. U ovoc­né mi vadi­la hrub­ší struk­tu­ra, stroj nemá tako­vý výkon na roz­bí­je­ní krys­tal­ků vody. Pokud milu­je­te hlav­ně sor­be­ty, kup­te si radě­ji draž­ší stroj.
     Zmrz­li­na z obcho­du je vždy jiná než domá­cí. Chu­ťo­vě i kon­zis­ten­cí. Kon­zis­ten­cí je samo­zřej­mě „lep­ší“ — jen­že toho se jed­nak dosa­hu­je výko­nem obřích prů­mys­lo­vých mašin, kte­ré do ní vešle­há­va­jí vzduch (je pak nadý­cha­ná, roz­plý­vá se více na jazy­ku, na dru­hou stra­nu u lev­něj­ších typů pros­tě pla­tí­te pře­de­ším za vzduch — tzv. „overrun“ je klid­ně 70% — když ji nechá­te roz­tát, je 3/4 kelím­ku pryč a na dně jen tako­vá pěna) a jed­nak pou­ži­tím růz­ných dal­ších pří­prav­ků — emul­si­fi­ká­to­rů, zhuš­ťo­va­del, umě­lých sla­di­del.. Domá­cí zrmz­li­na je vždy hust­ší, tuž­ší, tro­chu hůře se nabí­rá, po vyn­dá­ní z mra­zá­ku je tře­ba nechat ji i 20 minut povo­lit. Chu­ťo­vě však nemá kon­ku­ren­ci a navíc víte, co jste do ní sku­teč­ně dala..

 2. Také bych se ráda pora­di­la o zmrz­li­no­va­či. Pře­mýš­lím o něm už něja­kou dobu, ale vzhle­dem k tomu, že jsem čer­stvou maji­tel­kou Kit­che­nAi­du, voli­la bych pří­slu­šen­ství prá­vě k němu (http://eshop.vasekuchyne.cz/cs/kitchenaid-misa-na-pripravu-zmrzliny). Bude asi pra­co­vat na podob­ném prin­ci­pu jako ten růžo­vý, že?
  Sklá­ním se před Vaši­mi strán­ka­mi, jsou oprav­du krás­né a s vel­mi zají­ma­vý­mi recep­ty 🙂

  • Děku­ji moc za pochva­lu, strán­ky byly naho­ze­ny rych­le a urči­tě se budou ješ­tě vylep­šo­vat, jak gra­fic­ky, tak dou­fej­me i obsa­ho­vě..
   Pokud máte robo­ta, asi bych kou­pi­la násta­vec k němu, mís­ta v kuchy­ni nikdy není nazbyt. Pod­le popi­su to vypa­dá 100% na nachla­zo­va­cí mis­ku, tedy udě­lat si mís­to v mra­zá­ku. Tou mísou pak bude robot nej­spíš otá­čet a míchat. Je cel­kem vel­ká, zmrz­li­ny se do ní evi­dent­ně vejde dost.

   • Děku­ji za odpo­věď. Když to neklap­ne, budu mít aspoň dal­ší mísu na těs­to 🙂
    Těším se na dal­ší recep­ty!

  • Dob­rý den,
   Kit­chen Aid vlast­ním a s ním i nádo­bu na výro­bu zmrz­li­ny. Nádo­ba má dvo­ji­té dno, v němž je kapa­li­na a před pří­pra­vou zmrz­li­ny se musí nechat 15 (lépe spí­še 24 a více hodin) nachla­dit. Pokud máte malý mra­zák se šuplí­ky (zásuv­ka­mi) dej­te si pozor, aby se do něj nádo­ba vešla. Já jsem muse­la posled­ní nej­vyš­ší šuplík odstra­nit a nádo­bu poklá­dám pří­mo na dno, jinak by se mi do mra­zá­ku nevešla. Zku­si­la jsem vyrá­bět fran­couz­skou vanil­ko­vou zmrz­li­nu z při­lo­že­né­ho manu­á­lu k nádo­bě, dále čoko­lá­do­vou zmrz­li­nu pod­le kni­hy Ive­ty Fabe­šo­vé a višňovou/třešňovou zmrz­li­nu s řec­kým tva­ro­hem a medem pod­le blo­gu mls­né koč­ky. Mí rodi­če mají stej­nou nádo­bu, ale jsou opro­ti mně ve výho­dě, pro­to­že jejich vel­ký skří­ňo­vý mra­zák doká­že nachla­dit nádo­bu lépe, než má led­nič­ka, u níž nejde zvlášť regu­lo­vat tep­lo­tu mra­zá­ku a tak se mi při tes­tech výsled­né zmrz­li­ny zdá, že má zmrz­li­na rodi­čů lep­ší výsled­nou kon­zis­ten­ci a při výro­bě je tuž­ší než ta má. Urči­tě neli­tu­ji, že jsem si nádo­bu poří­di­la, i když je domá­cí zmrz­li­na tro­š­šíč­ku tuž­ší než kupo­va­ná chu­ťo­vě je nepře­ko­na­tel­ná.

   • Díky za radu, Holly! Já mám poměr­ně malý mra­zák, ale neu­stá­le tou­žím po vět­ším 🙂 Tak­že to nej­spíš udě­lám tak, že si kou­pím násta­vec na zmrz­li­nu a mra­zák budu pří­pad­ně kupo­vat pod­le něj. Hlav­ně že vím, že to není krám 🙂 Kou­pi­la jsem si teď tvo­řít­ka na nanu­ky od Tesco­my, a i když se o oprav­do­vé našle­ha­né zmr­li­ně nedá hovo­řit, není již ces­ty zpět 🙂

 3. Dob­rý den, ráda bych o vás napsa­la do dal­ší­ho čís­la naše­ho časo­pi­su, nicmé­ně jsem nikde nena­šla Váš kon­takt, mys­lí­te, že bys­te mi moh­la pro­sím napsat na ten­to mail?
  Děku­ju
  Míša

  • No vidí­te, špat­ně jsem goo­gli­la, hle­da­la jsem ji pod ori­gi­nál­ním názvem „Play and freeze“…Akorát je asi o tři stov­ky draž­ší než Ama­zo­nu 🙂

   • Tak kama­rád si ji zkou­šel objed­nat, nic nema­jí skla­dem, tak­že to jas­ně berou např. z ebay…Kdyby ji náho­dou někdo chtěl, je asi jed­no­duš­ší obrá­tit se pří­mo tam.

 4. Také se podě­lím o zku­še­nost. Mám zmrz­li­no­vač DeLon­ghi (ten jedi­ný domá­cí co děla­jí) a jsem s ním (v rám­ci ceny oko­lo 5t.) spo­ko­je­ný. Před­tím jsem měl kdy­si v kavár­ně pro­fi maši­nu a výsle­dek je cel­kem srov­na­tel­ný. Jedi­ná na co vře­le dopo­ru­ču­ji si dát pozor jsou plas­ti­ko­vé lopat­ky. Prav­dě­po­dob­nost, že je zkři­ví­te je cel­kem vyso­ká (mně se to poved­lo za dva týd­ny) a může­te být pak nemi­le pře­kva­pe­ni, že nepat­ří mezi běž­ně dostup­né pří­slu­šen­ství. V mém kon­krét­ním pří­pa­dě se čeká­ní pro­táh­lo na (ne)sladkých osm měsí­ců. Naštěs­tí jsem objed­nal hned tři 🙂 Kaž­do­pád­ně jest­li do něče­ho příš­tě půjdu tak jedi­ně s nere­zo­vou metlou (ty ovšem býva­jí draž­ší).

  • Při výbě­ru zmrz­li­no­va­če do Tří kopeč­ků jsem chví­li o DeLon­ghi a podob­ných pří­stro­jích uva­žo­val, ale nako­nec mě odra­di­ly prá­vě recen­ze na Ama­zo­nu na téma plas­to­vé lopat­ky. Pro­to jsem se roz­ho­dl pře­sko­čit celou jed­nu kate­go­rii a rov­nou sáh­nout po pří­stro­ji s nere­zo­vý­mi lopat­ka­mi. Pro­to­že mám srov­ná­ní s niž­ší kate­go­rií, musím říct, že se pří­pla­tek navíc vypla­til.

 5. Kou­kám že tato dis­ku­se je už tro­chu star­ší a popi­so­va­né pro­duk­ty tak­též, ale i přes­to se zku­sím zeptat. Chtěl bych něja­ký lev­něj­ší zmrz­li­no­vač, abych mohl hlav­ně prc­kům vyrá­bět zmrz­li­nu. Nara­zil jsem na web, kde mají zmrz­li­no­va­če v ceno­vé, kte­rá mi vyho­vu­je. Chci se tedy zeptat, kte­rý z těch­to výrob­ní­ků zmrz­li­ny na tom­to webu http://www.euronakupy.cz/zmrzlinovace/ bys­te mi mohl někdo dopo­ru­čit? Příp. mátě někdo s něja­kým osob­ní zku­še­nost?

  • Lev­né zmrz­li­no­va­če jsou si vždyc­ky podob­né a pra­cu­jí na totož­ném prin­ci­pu. S tou­to znač­kou nemám kon­krét­ní zku­še­nost, tak­že nevím, zda není nějak poru­cho­vá, ale osob­ně si mys­lím, že je prak­tic­ky jed­no, co v téhle ceno­vé kate­go­rii kou­pí­te. Jde o to, hlav­ně důklad­ně nachla­dit nádo­bu — obyv­kle to bývá mini­mál­ně 8, spí­še 12 hodin, ale úpl­ně nej­lep­ší je mít ji v mra­zá­ku sko­ro pořád. Osob­ně bych voli­la model co nej­jed­no­duš­ší bez dis­ple­je — tako­vý jsem sama měla a slou­žil dob­ře. U těch­to typů vždyc­ky dojde k něko­li­ka věcem — zmrz­li­na bude tro­chu řid­ší a ne tak umí­cha­ná do tuha (nechat dotuh­nout v mra­zá­ku), vždy část lehce při­mrz­ne ke stě­ně — to je ale napros­to nor­mál­ní a chu­ti to roz­hod­ně neu­bí­rá. Domá­cí zmrz­liz­na i bez zmrz­li­no­va­če je mno­hem lep­ší než ta s obcho­du, a i ten nej­hor­ší zmnrz­li­no­vač vám pomů­že k cel­kem dob­ré kon­zis­ten­ci. Pře­ju šťast­nou ruku.

  • Tere­zo, to je od pohle­du takhle těž­ké říct — inten­ziv­ní chla­dí­cí sys­tém jsou slo­va, co moc neříkají..podle veli­kos­ti je jas­né, že bude podob­ný sys­tém, jako jsem psa­la v před­cho­zím komen­tá­ři — tedy namra­zo­va­cí v mra­zá­ku. Všech­ny tyto pří­stro­je jsou si v zása­dě podob­né, poru­cho­vost a spo­leh­li­vost u jed­not­li­vých typů těž­ko hádat. Tro­chu mě zará­ží doba mra­že­ní až 40 minut (s dob­ře namra­že­nou nádo­bou a vyhla­ze­nou smě­sí to bývá i polo­vi­nu času), ale zase je výrob­ník větší..Nejsou na něj někde uži­va­tel­ské recen­ze? U těch­to typů jde také zvá­žit jak kom­fort­ní je obslu­ha — je naho­ře dosta­teč­ně širo­ký otvor pro vli­tí smě­si, jak se směs pak bude vybírat..Ale na to by bylo dob­ré stro­jek vidět nebo někde sehnat uži­va­tes­ké recen­ze. Pokud si ho poří­dí­te, klid­ně sem vlož­te zku­še­nost, urči­tě to dal­ším pomů­že.

 6. Po straš­né zku­še­nos­ti s zmrz­li­nou s výsta­viš­tě v Lísé nad Labem jsem našel tito vel­mi zají­ma­vé strán­ky, díky za ně. A objed­nal zmrz­li­no­vač Unold ICE. Až pří­jde, tak zde rád pore­fe­ru­ju.

  • Děku­ji za pochva­lu a budu se těšit na váš komen­tář, urči­tě dal­ším neroz­hod­nu­tým pomů­že při roz­ho­do­vá­ní, jaký stro­jek kou­pit. Domá­cí zmrz­li­na — a to dokon­ce i ta nepo­ve­dá — bývá mno­hem lep­ší než kupo­va­ná, ta se žel až na vzác­né vyjím­ky nedá váž­ně jíst..

 7. Nalá­ká­ni Vaším blo­gem vybí­rá­me taky zmrz­li­no­vač. Hle­da­li jsme pří­stroj s nere­zo­vým mícha­dlem, a jedi­ný, kte­rý jsme našli, byl Mus­so Lus­si­no 4080. Bohu­žel se pro­dá­vá téměř výhrad­ně přes ama­zon, pro napě­tí 110 V a ame­ric­ké zásuv­ky, ane­bo předra­že­ný z ital­ské­ho e-sho­pu.
  Pro­to bych se chtěl zeptat, přes co jste polo kou­pi­la Vy, jest­li lze srov­ná­vat výkon (roz­bi­tel­nost) pří­stro­jů s plas­to­vým mícha­dlem a nere­zem, a jest­li tomu odpo­ví­dá o tolik vyš­ší cena (Mus­so Lus­si­no sto­jí 2x víc než pří­stro­je stej­né kate­go­rie s plas­tem).
  Děku­ji za odpo­věď.

  • Dob­rý den,
   znač­ka Mus­so je to nej­lep­ší, co si jako ama­tér do domá­cí­ho pou­ži­tí může­te kou­pit. Pocho­pi­tel­ně i Nemox Pro nebo Gela­to Chef, ale ceny jsou dost podob­né jako u Lus­si­na nebo Poly či vyš­ší (u nás ješ­tě nastře­le­né hod­ně vyso­ko) Samo­zřej­mě zále­ží, co od pří­stro­je chce­te. Pokud nechce­te pou­ží­vat zmrz­li­no­vač čas­to a dlou­ho a ne pár­krát za sezo­nu, tak se to nevy­pla­tí a asi inves­tuj­te radě­ji do Cusi­nart ( i když tam prá­vě to plas­to­vé mícha­dlo občas prý zlo­bí..). Z vlast­ní zku­še­nos­tí ale musím říct, že nere­zo­vé mícha­dlo je oprav­du skvě­lé. V pří­pa­dě mého stro­je udě­lá­no tak, že je jen mini­mál­ní šan­ce, aby se coko­li roz­bi­lo, obslu­ha a čis­tě­ní je veli­ce komfortní.Je také vel­mi efek­tiv­ní ve stí­rá­ní zmrz­li­ny, je udě­la­né tak, že do něj nic neza­lé­zá a plí­seň nemá šanci..Celý stroj je vel­mi robust­ní, dob­rý a pro­du­ku­je kon­zis­teč­ně oprav­du dobrou zmrz­li­nu, sme­ta­no­vá je jem­ná a sor­be­ty dost sluš­né. Já jsem kupo­va­la zde, ale mys­lím, že jsme zrov­na měli štěs­tí na něja­ko sle­vu. http://www.italy-outlet.com/shop.php?lang=en&curr=EUR

 8. Dob­rý den,
  potře­bo­va­la bych opět pora­dit — čím nabí­rá­te zmrz­li­nu? Máte kopeč­ko­vač, špacht­li nebo něco jiné­ho? A pokud kopeč­ko­vač, tak tako­vý ten jed­no­du­chý (vypouk­lá lží­ce) nebo s tím udě­lát­kem, co to pomů­že vyklo­pit?
  Děku­ji za radu 🙂

 9. Dob­rý den, pro­sím může­te napsat základ­ní recept na zmrz­li­nu, tře­ba vanil­ko­vou. Po pře­čte­ní vašich strá­nek si chci poří­dit kva­lit­něj­ší zmrz­li­no­vač, máte pro­sím tip kde ješ­tě se dá kou­pit ital­ský Mus­so Lus­si­no 4080, nebo podob­ný?
  Děku­ji za odpo­věď
  Moni­ka

  • Posled­ní dva týd­ny jsme nedě­la­li téměř nic jiné­ho, než hle­da­li pro­dej­ce na Mus­so Lus­si­no 4080. V Evro­pě se pod 700 EUR chy­tá­te vel­mi těž­ko. My ho objed­ná­vá­me z USA (pár pro­dej­ců ho má i ve ver­zi 220V — pozor, vět­ši­na jen 110V), žád­ný ho ale nepo­sí­lá do Evro­py. Tak­že to zna­me­ná přes dováž­ko­vou služ­bu *rekla­ma* — např. amhk.cz *konec rekla­my* 🙂 S dopra­vou a clem to pak vyjde cca na 15 tis. Ale chvil­ku si na to počká­te, lodí to sem jde 5 týd­nů…
   V itá­lii na lagondola.it mají jeden s defek­tem (poškrá­ba­ný s pro­máč­kli­nou) se sle­vou, ale ani s tou­to sle­vu to nevy­chá­zí lépe než bez­vad­ný z USA. Je to ale zdlou­ha­věj­ší, nároč­něj­ší a o mno­ho dob­ro­druž­něj­ší…

 10. Dob­ry den, hod­lam si zakou­pit Lello Mus­so Pola, a chtel bych vas poprosit, jest­li mate recept na pocti­vou vanil­ko­vou zmrz­li­nu nej­le­pe z vanil­ko­vy­ch lusku. deku­ji moc Robert

  • Dob­rý den, tím si nejsem jis­tá, toče­ná zmrz­li­na má niž­ší poměr mléč­né­ho tuku a něja­ké sta­bi­li­zá­to­ry potře­bu­je, aby drže­la pohro­ma­dě. Recep­tu­ra je doce­la obtíž­ná na vychy­tá­ní. Typic­ky se při­dá­vá karage­nan, xan­tha­no­vá guma, karo­bo­vá guma (což jsou ale všech­no lát­ky pří­rod­ní­ho půvo­du). Poměr mléč­né­ho tuku by měl být kolem 4%, ostat­ní čás­ti­ce obsa­že­né v mlé­ku (jako pro­tei­ny a při­ro­ze­né cuk­ry) by měly být kolem 11 %. Což je mož­né dosáh­nout při­dá­ním suše­né­ho mlé­ka. Vychy­ta­ný by měl být i poměr cuk­ru, pro­to­že při pří­liš­ném množ­ství by zmrz­li­na nedr­že­la při sobě. Jako emul­si­fi­ká­tor může­te pou­žít vaječ­né žlout­ky (tam vět­ši­na výrob­ců dává mono a digly­ce­ri­dy mast­ných kyse­lin). Tuhle for­mu­li nemám vyzkou­še­nou, ale zdroj je spo­leh­li­vý, tak může­te zku­sit: 91 gra­mů sme­ta­ny (obsah tuku 35%), 702 gra­mů homo­ge­ni­zo­va­né­ho mlé­ka, obsah tuku 4%, 65,6 gra­mů suše­né­ho mlé­ka, odtuč­ně­né­ho, 111 gra­mů cuk­ru, 5 gr xan­tha­no­vé gumy, 5 gr karo­bu a 1 gr karage­na­nu, 8 žlout­ků, vanil­ko­vý extrakt dle chu­ti. Maši­nu na soft ser­ve nemám (ikdyž v domá­cí ver­zi to pro­dá­vá Cui­si­nart 🙂 tak kdy­bys­te zkou­šel, dej­te vědět.

   • Dob­rý den, stu­du­ji si tu vaše strán­ky, hle­dám inspi­ra­ci. Sama mám recep­tu­ru na základ­ní sme­ta­no­vou (vanil­ko­vou, kávo­vou,…) krás­ně vychy­ta­nou bez jaké­ko­liv che­mie. Je same­to­vě heb­ká, bez ledo­vé kru­pič­ky. Občas se však nechám zlá­kat neja­kou novou recep­tu­rou a vět­ši­nou to dopad­ne špat­ně. Všech­ny ty neú­spě­chy mají pod­le mě spo­leč­né­ho jme­no­va­te­le — pří­liš vyso­ký podíl mléč­né­ho tuku. Z mého stro­je (Bra­vo Trit­ti­co) na kon­ci dolu­ji hrud­ko­va­tou, pře­šle­ha­nou hmo­tu neval­né chu­ti. Je mož­né, že Trit­ti­co pros­tě šle­há s pří­liš­ným nasa­ze­ním a že zmí­ně­né recep­tu­ry jsou upra­ve­né pro domá­cí zmrz­li­no­va­ce? Exis­tu­je mís­to, kde hle­dat inspi­ra­ci pro stro­jo­vou „pro­fi“, ale neche­mic­kou výro­bu? Díky za zprá­vu, Kate­ři­na

    • Dob­rý den,
     s prů­mys­lo­vý­mi stro­ji nemám zku­še­nost, ale mys­lím, že je to přes­ně tím, jak píše­te. Jedi­ná šan­ce je, buď se spo­jit s výrob­cem a jejich kuchař­ka­mi a know -how (Ange­lo Gras­so — jeho kni­hu jsem nikdy nemě­la v ruce, ale dost sou­čas­ných zmrz­li­no­vých tech­no­lo­gů na něj pří­sa­há, domní­vám se však, že urči­té slož­ky budou při­dá­ny — eg. locust bean gum a spol) ane­bo si to přes­ně sám spo­čí­tat a vychy­tat podíl tuku a suši­ny. Pro tyto stro­je s vyso­kým nášle­hem mož­ná ani nejsou potře­ba vej­ce. Nezkou­še­la jsem to zjis­tit, ale cosi mi říká, že tyto vědo­mos­ti nikde zdar­ma k mání nebu­dou, já osob­ně si pohrá­vám s myš­len­kou na něja­kou gela­to uni­ver­si­ty, je dost mož­né, že bych za čas moh­la mít podob­ný pro­blém 🙂 Mož­ná jsou ukry­té i v něja­kých pro­fi kuchař­kách, ale to člo­věk těž­ko zjis­tí, pokud mu někdo nepo­ra­dí, v jaké přes­ně je hle­dat. V ide­ál­ní „pro­fe­si­o­nál­ní“ zmrz­li­ně by měl vyba­lan­co­va­ný podíl tuku, cuk­rů a podíl vody a dal­ších látek v mlé­ku (prů­měr­né plno­tuč­né mlé­ko je 87% voda, pak 3,6 mléč­ný tuk, 9% zby­lé čás­ti­ce, tedy non — fat milk solids, neznám přes­ně čes­ký ekvi­va­lent, ale jde o lak­tó­zu, pro­tei­ny, mine­rá­ly, vita­mí­ny.). Pod­le Preti­ho, auto­ra Il gela­to arti­gi­a­na­le ita­li­a­no by měl být ten­to poměr: 14–20% cuk­ru, 6–14 % tuku, 6 — 11% non-fat milk solids. Což člo­vě­ku moc nepo­mů­že, dokud nemá po ruce nejdřív něja­ký návod­ný recept, jak si všech­no spo­čí­tat (tabul­ka na výpo­čet se najít dá, ale..) Já bych urči­tě potře­bo­va­la douč­ko z che­mie 🙂
     Ješ­tě jsem rych­le pro­lét­la Ama­zon a osob­ně mě zau­ja­lo toto: http://www.amazon.co.uk/Gelato-Gourmet-Frozen-Desserts-professional/dp/1409288501/ref=sr_1_26?ie=UTF8&qid=1390767826&sr=8–26&keywords=gelato (mini­mál­ně to není ital­sky, jako vět­ši­na pro­fi knih..)

     • Recep­tu­ry od vyrob­ce me neu­spo­ko­ji­ly. Mam zaklad­ni tuto: 360g cuk­ru, 36g hroz­no­ve­ho cuk­ru, 92g suče­né­ho plnot. mle­ka, 1134g plno­tuč­né­ho mlé­ka, 332g sme­ta­ny, 44g žlout­ků. Je skvě­lá. Zkou­ším ji vari­o­vat (pis­ta­ci­o­va, sko­ři­co­vá, kavo­va, z trti­no­ve­ho cuk­ru, jogur­to­va…). Vět­ši­nou to fun­gu­je super. Ale tako­vou tu „echt“ čoko­lá­do­vou jsem ješ­tě netre­ri­la…

     • Řek­la bych, že je to dost podob­ná for­mu­le, jakou pou­ží­va­jí pro­fi zmrz­li­ná­ři včet­ně Ange­la­ta (ti ale mys­lím nema­jí vej­ce, ale urči­tě směs cuk­rů a suše­né mlé­ko). Tedy ne že by někdo něko­ho pus­til do recep­tur, jen hádám. Jste dob­rá, že jste na to tak­to při­šla! Zmrz­li­nu máte k oka­mži­té kon­zu­ma­ci, nebo ji i chví­li skla­du­je­te?

     • čes­ký název těch non fat solids je tukupros­tá suši­na 🙂

     • Omlou­vám se za výpa­dek.. Zmrz­li­na pod­le výše uve­de­né recep­tu­ry jde skla­do­vat bez pro­blé­mů. Při vypus­te­ni ze stro­je ma kon­zis­ten­ci toce­ne zmrz­li­ny. V restau­ra­ci vyzkou­se­no max. tří­den­ní zmra­že­ní (vždyc­ky se sní dřiv), ale v domá­cích pod­mín­kách byla při tes­to­vá­ní kávo­vá i po měsí­ci stej­ně dob­rá. Jen stá­le labo­ru­ji, jak z toho udě­lat dobrou čoko­lá­do­vou. Když je „pořád­ně čoko­lá­do­vá“, tak se začí­ná dro­bit.

 11. Tvrd­nu­tí a dro­bi­vost dělá kaka­o­vé más­lo. Zmrz­li­ná­ři vět­ši­nou čaru­jí pomo­cí smě­sí cuk­rů, v jiných rcep­tech jsem se zase setka­la s tím, že se pou­ží­vá pou­ze kakao (hod­ně kakaa.) Asi by pomohl něja­ké invert­ní cukr (?). V domá­cích recep­tech se nedro­bí, ale nabí­ra­tel­nost je vždyc­ky mizer­ná. Musím u vás někdy ochut­nat, nejen zmrz­li­nu..

  • Jen z kakaa mi to při­jde tako­vé faleš­né… Ješ­tě mam v pla­nu zku­sit glu­ko­zo­vy sirup (ačko­liv ho nemam rada a do recep­tur sko­ro nepo­u­ží­vám). Já vždyc­ky zkou­ším, testuju…a jak po třech poku­sech nepři­jde pozi­tiv­ní výsle­dek, tak se zatáh­nu a nechce se mi ris­ko­vat dal­ší lit­ry mlé­ka a sme­ta­ny vylé­vat do zácho­da…

   • Tvrd­nutí a dro­bi­vost zmrz­li­ny se potla­čí při­dá­ním 1% Karage­nan.

    •Karage­nan je sul­fá­to­vý poly­sa­cha­rid, kte­rý se vysky­tu­je v čer­ve­ných moř­ských řasách. Pou­ží­vá se jako sta­bi­li­zá­tor, zahuš­ťo­va­dlo, želí­ru­jí­cí lát­ka a emul­gá­tor.
    •zís­ká­vá se z čer­ve­ných řas (nej­čas­tě­ji z tzv. Irské­ho mechu) při­dá­vá­ním eta­no­lu, meta­no­lu nebo iso­pro­pa­no­lu nebo půso­be­ním hor­ké zása­di­té vody.
    •karage­nan je hoj­ně vyu­ží­va­nou lát­kou v potra­vi­nář­ství. Sta­bi­li­zu­je mléč­né výrob­ky; např. do čoko­lá­do­vé­ho mlé­ka je při­dá­ván z důvo­du, aby se čoko­lá­da neod­dě­li­la. V pekař­ských výrob­cích zlep­šu­je těs­to a zvět­šu­je objem. V sýrech se pou­ží­vá jako sta­bi­li­zá­tor emul­ze. Jeho schop­nost redu­ko­vat množ­ství vstře­ba­tel­né­ho ole­je se vyu­ží­vá ve sma­že­ných jíd­lech. Dále se pou­ží­vá při tepel­ném zpra­co­vá­ní sme­ta­ny, zmrz­lin, mléč­ných nápo­jů a pudin­ků. Karage­nan může­me nalézt i v potra­vi­nách, kte­ré se pou­ží­va­jí při odtuč­ně­ných kůrách, pro­to­že při poži­tí má schop­nost zvět­šo­vat svůj objem, a tím způ­so­bu­je pocit nasy­ce­ní. Při­dá­vá se také do růz­ných čoko­lá­do­vých výrob­ků, cuk­ro­vi­nek, fran­couz­ských dres­sin­gů, umě­le při­sla­zo­va­ných žele, dže­mů, do neal­ko­ho­lic­kých nápo­jů, siru­pů, polé­vek, záli­vek, sla­né­ho peči­va, ale také do šle­ha­ček ve spre­ji, maso­vých kon­zerv a dět­ské výži­vy. Pro vege­ta­ri­á­ny a vega­ny je to mož­ná alter­na­ti­va k živo­čiš­né žela­ti­ně. Jeho uplat­ně­ní nalez­ne­me i v kos­me­ti­ce jako emul­gá­tor do kré­mů nebo při výro­bě mas­tí bez obsa­hu olejů. V lékař­ství se Irský mech pou­ží­vá jako pro­stře­dek ke zklid­ně­ní kaš­le.

 12. Uva­žu­ji o poří­ze­ní stej­né­ho zmrz­li­no­va­če jaký pou­ží­vá­te Vy (zas tak moc vel­ký výběr v této tří­dě není) a chtěl bych se Vás zeptat jakou hmot­nost suro­vin zvlád­ne reál­ně zpra­co­vat. Výrob­ce uvá­dí 1,5kg, ale tyto úda­je býva­jí čas­to pod­hod­no­ce­né. Dru­hou vari­an­tou je pak Nemox 1700, ale ten dekla­ru­je jen 1,1kg (a vypa­dá „plas­ti­ko­vě“). Díky za radu.

  • Dob­rý den, nevím, zda vám odpo­vídm úpl­ně ade­kvát­ně, pro­to­že jsem si teku­ti­ny, co liju do stro­je ješ­tě nikdy nezvá­ži­la, ale stroj hlad­ce umí­chá cca 1,8 lit­ru. Dají se umí­chat i dva, ale to už vylé­zá směs sko­ro ven.

 13. Dob­rý den, kou­pi­la jsem si nedáv­no pří­stroj na výro­bu domá­ce zmrz­li­ny typ: Ari­e­te 635. Dala jsem nádo­bu do mra­žá­ku na cca 18 hodin a směs do led­nič­ky. Ale směs mi neztuh­la na tolik aby jsem udě­lal krásnej kope­ček do kor­nout­ku. Co jsem udě­la­la špat­ně? Pou­ži­la jsem recept: cukr sva­ře­ný s mlí­kem a čoko­lá­dou, pak jsem při­da­la vyšle­ha­nou sme­ta­nu. Moc Vám děku­ji pře­dem za radu.

  • Dob­rý den, z abso­lut­ně žád­né­ho zmrz­li­no­vé­ho stro­je nevy­jde zmrz­li­na tak tuhá, aby se z ní daly ihned dělat úhled­né kopeč­ky. Je běž­né, že se podo­bá spí­še točené.Je tře­ba ji nechat ješ­tě 2 -4 hodi­ny zatuh­nout v mra­zá­ku, pokud z ní chce­te dělat „kulič­ky“. Pokud neztuh­la po poby­tu v mra­zá­ku, pak je něco špat­ně v recep­tu.

  • Ješ­tě k Ari­e­te — nech­te ho namra­zit 24 hodin, i když návod uvá­dí méně. V čer­ven­ci vyde podrob­ný test zmrz­li­no­va­čů v Dtes­tu — včet­ně Ari­e­te a žád­ný z těch, co měli namra­zo­va­cí nádo­bu nepra­co­val ade­kvát­ně pokud neby­lo namra­že­no 24h…

 14. Dob­rý den, také uva­žu­ji nad zmrz­li­no­va­čem SATURN ST-FP8521, kte­rý zde již někdo zmi­ňo­val. Pro­dej­ce uvá­dí, že má vlast­ní chla­dí­cí sys­tém, tak­že nádo­ba by se nemu­se­la dávat do mra­žá­ků. Nevím, zda se tomu dá věřit. Našla jsem jen jed­nu recen­zi a v ní ho chvá­lí.

  Nemá­te jej pro­sím někdo?

  http://www.levneelektro.cz/default.asp?fc=6&idp=805938&po=2#zl1

 15. Zdra­vím, Taky uva­žu­ji o zmrz­li­no­va­či. A napadla mě geni­ál­ní myš­len­ka.
  Proč pros­tě nestr­čí­te ten mixér do mra­zá­ku a nene­chá­te ho tam těch 20 minut běžet?
  Nebo by sta­či­lo sehnat někde sta­rou led­nič­ku s mra­zá­kem, vyn­dat kom­pre­sor a tru­bič­ky omo­tat kolem hli­ní­ko­vé mísy u mixé­ru. Kaž­do­pád­ně tu prv­ní vari­an­tu zku­sím až mi pří­jde Vanil­ko­vý Mixar.

  • A počí­tal jste s tím, že ten pří­stroj v cho­du vydá­vá tep­lo a ne úpl­ně malé? 🙂 Taky mi není jas­né, jak bys­te to řešil s pří­vod­ní šňůrou. kaž­do­pád­ně až to zku­sí­te, napiš­tě, jak to dopadlo.

 16. No nako­nec z toho asi upl­ně sejde. Pro­to­že když si spo­čí­tám že mixar 2kg sto­jí cca 350Kč, z toho udě­lám 4litry zmrz­li­ny, což je 87Kč za litr a v obcho­dech se lit­ro­vá vanič­ka už hoto­vé a chu­to­vě dale­ko zají­ma­věj­ší zmrz­li­ny dá kou­pit ješ­tě za méně a bez prá­ce, tak jsem se slzou v oku usou­dil že mi to za tu prá­ci nesto­jí. 🙁

  • Nebláz­ně­te s mixa­rem a udě­lej­te si zmrz­li­nu vlast­ní. Nebu­de sice úpl­ně super lev­ná, ale pokud si vybe­re­te něja­ký lev­něj­ší druh aka kara­mel ne zrov­na pistá­cie, za 87 pod litr se dosta­ne­te snad­no 🙂 Zmrz­li­no­vač nepo­tře­bu­je­te — může­te dát do nádo­by v mra­zá­ku a směs pra­vi­del­ně „roz­hra­bá­vat“ tře­ba tyčo­vým mixé­rem, po dobu 3 hodin kaž­dým cca 20 minut. Urči­tě bude lep­ší než kupo­va­ná a navíc vaše :D!

 17. Ahoj všich­ni zmrz­li­ná­ři, stá­le zde pro­bí­ha­jí dis­ku­ze na téma„stroj“ — zmrz­li­no­vý stroj. Mys­lím si — nechci niko­ho ura­zit — že vět­ši­na z nás si chce udě­lat dobrou vlast­ní zmrz­li­nu doma, ne ve vel­kém množ­ství a ne kaž­dý den. Při­pa­dá mi, že pva­žu­je­te „zmrz­li­no­vý stroj“ za jakési magic­ké zaklí­nadlo, do kte­ré­ho se to všech­no pros­tě dá a „ono“ to má vyro­bit výbor­nou zmrz­li­nu, na kte­rou jsme zvyklí např. v Itá­lii. A ono to tak není — tech­nic­ké pro­blémy atd. A při tom — zrz­li­nář­ka vám to opa­ku­je doko­la jas­ně — je tře­ba MRAZÁK./mrazicí stroj v mra­zá­ku mě fakt pobavil!/ Tak­že mís­to shá­ně­ní stro­jů a plýtvá­ní časem- dneš­ní výrob­ci vám vyro­bí stroj na coko­liv — jste moh­li mít už dáv­no doma spous­ty zmrz­li­ny vyro­be­né posled­ním popi­so­va­ným způ­so­bem. Musí se tomu věno­vat čas — ale mezi kou­ká­ním na bed­nu nebo do PC máte za večer hoto­vo. Já takhle vyrá­bím těs­to­vi­ny, peču chle­ba atd. Je potře­ba jen ji roz­vrh­nout čas a zby­teč­ně ho neztrá­cet. Pře­ji mno­ho úspě­chů a vel­mi bych oce­ni­la , kdy­by zmrz­li­nář­ka nebo někdo podob­ný sem dal dob­rý a přes­ný recept na základ­ní zmrz­li­no­vou směs a PŘESNÝ — hlav­ně časo­vě — postup na výro­bu a to bez zmrz­li­no­vé­ho stro­je. Díky. J.

  • Milá Jola­no, já se na to už del­ší čas chys­tám, ráda bych porov­na­la vzor­ky jen z mra­zá­ku a ze stro­je. Postup není nijak nároč­ný, „nároč­né“ je jedi­ně na pro­hra­bá­vá­ní neza­po­me­nout a vyhra­dit si na to pár hodin, kdy je člo­věk — tře­ba večer — doma. Všech­ny recep­tu­ry zde uve­de­né fun­gu­jí na tzv. „still fre­e­zing“ tedy meto­du str­čím to do mra­zá­ku, roz­ru­ším a počkám. Exis­tu­je i pár dal­ších tipů, jak domá­cí zmrz­li­nu bez stro­je vylep­šit a změn­šit tak počet ledo­vých krys­ta­lů, kte­ré stroj cel­kem účin­ně roz­bí­jí. Snad se mi to v blíz­ké době poda­ří sepsat. Ukrut­ně nestí­hám, zmrl­zi­no­vá sezo­na je zkrát­ka tady..

 18. Jinak zají­ma­vá infor­ma­ce: v čer­ven­ci vyjde v Dtes­tu test zmrz­li­no­vých stroj­ků — tak snad zde najde­te i typy, kte­ré vás zají­ma­jí..

 19. Dob­rý den, nejdří­ve díky za skvě­lé strán­ky. Já se, naroz­díl od paní Jola­ny, nadchnu pro kaž­dý stroj co usnad­ní prá­ci a ušet­ří čas. Tak­že jsem si kou­pi­la zmrz­li­no­vač, ten co se musí nádo­ba namra­zit a pokud nás to bude bavit, tak klid­ně zain­ves­tu­ji dál. Zít­ra se chys­tám na prv­ní zmrz­li­nu, už se těší­me. Měla bych tako­vou stu­pid­ní otáz­ku. Čím myje­te namra­zo­va­cí nádo­bu? V návo­du píšou otí­rat vlh­kým had­ří­kem a nepo­u­ží­vat čis­tí­cí pro­střed­ky, můžou nádo­bu poško­dit. Tedy zapatla­nou nádo­bu otí­rat? To snad ne. Tak­že budu mýt kla­sic­ky jarem a oplách­nu. Asi je myš­le­no nepo­u­ží­vat agre­siv­ní čis­tí­cí pro­střed­ky. Kou­pi­la jsem brá­cho­vi taky zmrz­li­no­vač jiné znač­ky a v návo­du to samé. Jak to tedy kdo čis­tí­te?

  • Dob­rý den,
   nádo­bu myji jarem a hou­bič­kou, jem­nou čás­tí. Při­pá­le­ni­ny u zmrz­li­no­va­če nehro­zí :-), tak­že žád­né drh­nu­tí, jen nádo­bu vyplách­nu otřu a šup do mra­zá­ku. Zají­ma­lo by mě, co se píše v mém návo­du, musím se doma podí­vat.

   • Kaž­dá svůh stroj jsem umý­va­la vodou a běž­ným sapo­ná­tem. Dokud jsem měla ari­e­te, kde zmrz­li­na hod­ně při­mr­za­la ke stě­na nádo­by, tak jsem ji seškr­bá­va­la plas­to­vou stěr­kou. Mys­lím, že výrob­ce má na mys­li agre­siv­ní pro­střed­ky a mož­ná se chce vyhnout rekla­ma­cím za poškrá­bá­ní a jiné poni­če­ní (vět­ši­na nádob bude z hli­ní­ku…)

 20. Děku­ji za odpo­vě­di, myju to taky sapo­ná­tem a jem­nou hou­bič­kou. Pro­běh­la pre­mi­é­ra — jaho­do­vá zmrz­li­na a celá rodi­na nad­še­na. Zmrz­li­no­vač mám oby­čej­ný, umí­chal to za pár minut. Už má vyčle­ně­no čest­né mís­to v mra­zá­ku 🙂

 21. Dob­rý den, jsem napros­tý laik, nikdy jsem zmrz­li­nu nedě­la­la, když nepo­čí­tám roz­mi­xo­va­né ovo­ce ve for­mě dře­ní, dáva­né do mra­zá­ku. Ale ráda bych to změ­ni­la a poří­di­la si zmrz­li­no­vač. Jen­že jsem se domní­va­la, že na to není potře­ba mra­zák, že zmrz­li­no­vač dělá zmrz­li­nu sám, až po pře­čte­ní všech infor­ma­cí jsem zjis­ti­la, že to jinak nejde. Může­te mně pora­dit, jak asi je ta nádo­ba vel­ká? Potře­bo­va­la bych co nejmen­ší. Já mám mra­zák prak­tic­ky stá­le plný, vol­ný šuplík nemám nikdy. Tak­že jest­li je to také pro lidi, co mají jen šuplí­ky dole v led­nič­ce. Nemám pro­stor pro skří­ňo­vý nebo pul­to­vý mrazák.A jak dlou­ho pak zmrz­li­na vydr­ží, já si mys­lím, že se musí hned sníst. Nedá nějak obe­jít, např. tím, že směs bych nějak důklad­ně vyšle­ha­la a pak dala jen do vani­ček zmra­zit? Děku­ji. P.S. Čet­la jsem rekla­mu na zmrz­li­no­vač Deli­ma­no, tuším že cca za 800 Kč, tak jest­li je dob­rý. Zas tolik šet­řit nemu­sím, jen mi jde o ten pro­stor v mra­zá­ku na tu nádo­bu.

  • Dob­rý den, jsou dva dru­hy zmrz­li­no­va­čů — jeden z nich má vlast­ní gene­rá­tor, kte­rý sám zmrz­li­nu míchá a chla­dí, není tře­ba žád­nou jeho část dávat do mra­zá­ku. Nevý­ho­da je, že je méně sklad­ný a draž­ší. Dru­há část zmrz­li­no­va­čů počí­tá s tím, že nádo­bu, v níž se zmrz­li­na míchá, umís­tí­te před pou­ži­tím do mra­zá­ku, kde se nejmé­ně 12, ale spí­še 24 hodin nachla­dí. Prá­vě to namra­že­ní pak pomů­že zmrz­li­nu umí­chat. Do běž­né­ho šuplí­ku se asi vět­ši­na vejde, pro­blém mys­lím nastá­vá u těch malič­kých šuplí­ků (spo­je­ní ledničky/mrazáku, kde je hor­ní pro­stor vel­mi níz­ký). Domá­cí zmrz­li­na vydr­ží nejmé­ně měsíc, někde se udá­va­jí 2 — 3 týd­ny — ale pod­le osob­ní zku­še­nos­ti je klid­ně i po 3 měsí­cích dob­rá, pokud ji tedy skla­du­je­te jak se má a nevy­sta­vu­je­te ji tep­lot­ním šokům. Nezka­zí se, může ale nastat posun v kon­zis­ten­ci a chu­ti.
   Pokud chce­te dělat bez zmrz­li­no­va­če, je to mož­né, ale směš pak vyšle­há­vej­te pra­vi­del­ně v prů­bě­hu mra­že­ní — cca kažou půl­ho­di­nu po dobu 4 hodin, pak ji nechá­te zce­la ztuh­nout.
   O zmrz­li­no­va­či deli­ma­no nic netu­ším, do tes­tu DTes­tu mys­lím zařa­zen nebyl.

 22. Dob­rý den děku­ji za odpo­věď a za ocho­tu. Já mám doce­la vel­kou led­ni­ci; jeden šuplík je dokon­ce ozna­čen jako Big ; jen­že pro­blém je ; že tam pořád něco mám ; hlav­ně maso.Jedině to na 24 hod.vyndat ; v led­ni­ci se to mys­lím moc nerozmrazi.a hoto­vou zmrz­li­nu pak pren­dat , nevím zda to někdo tak­to dela.Mohla bys­te mne pora­dit něja­ký zmrz­li­no­vac — vyzkou­še­ny ? Na D test se moc těším ale klid­ně si ho kou­pím už teď pokud budu vědět jaký. ABY nebyl moc vel­ký zkrát­ka šikov­ný pro rodi­nu a nebyl poruchovovy.Omluvte pro­sím úpra­vu tex­tu , píšu z mobi­lu. Děku­ji za las­ka­vost. Mila­da

  • Maso se v led­ni­ci za 24 hodin neroz­mra­zí, ale urči­tě povo­lí a násled­ným zmra­žo­vá­ním mu dost uško­dí­te. Já mám namra­žo­va­cí nádo­bu ke zmrz­li­no­va­či neu­stá­le v mra­zá­ku. Při­znám se, že skla­do­vá­ní vel­ké­ho množ­ství masa v mra­zá­ku moc nechá­pu, vařit z čer­stvé­ho je pře­ci dale­ko lep­ší. Ale kaž­dé­ho věc. Moje mam­ka má v mra­zá­ku i más­lo, buř­ty, maso i něko­lik let sta­ré.…:)

 23. Jinak s tím mís­tem co to zabe­re v mra­zá­ku to není tak hroz­ný, já mám objem nádo­by 1,4l a zabe­re mi tak polo­vi­nu nejmen­ší­ho šuplí­ku v mra­zá­ku. A musím říct, že jsme celá rodi­na spo­ko­je­ná. Zmrz­li­na je z toho fakt dob­rá. Vče­ra jsme děla­li vodo­vou pome­ran­čo­vou s mali­na­mi a byla výbor­ná. U nás bude­me zmrz­li­no­vač asi dost vyu­ží­vat, tak­že kdy­bych nemě­la mís­to v mra­zá­ku tak jdu do samo­mra­zí­cí­ho.

 24. Ješ­tě se zeptám. Blí­ží se léto a moh­ly by být v něja­kém časo­pi­se recep­ty na zmrz­li­ny. Nemá­te někdo tip?

  • Byly jako téma v minu­lém čís­le Ony, pří­lo­hy Mf Dnes. Ale tipu­ju, že ješ­tě urči­tě budou. Já letos nepři­pra­vo­va­la nic, jen dáva­la něja­ké recep­ty ke člán­kům do Týd­ne a DTes­tu — ovšem vět­ši­na je stej­ně tu na blo­gu.

 25. Pár recep­tů jsem v časo­pi­sech vidě­la, ale hod­ně jich je z tepel­ně neu­pra­ve­ných vajec a to já kvů­li malým dětem nechci. Odpo­led­ne jdu s dce­rou dělat vanil­ko­vou s čoko­lá­dou. Na ingre­di­en­cích nešet­řím, tak­že nás to moc lev­ně nevy­jde, ale je to mňam­ka. Baví nás to a hlav­ně člo­věk ví co v té zmrz­li­ně má.

  • Já také nedě­lám z neu­pra­ve­ných vajec — žlout­ky pas­te­ri­zu­ji, syro­vý bílek, kte­rý se někdy při­dá­vá do sor­be­tů nepo­u­ží­vám, v jogur­to­vé ho mám také pas­te­ri­zo­va­ný. Plus se samo­zřej­mě ješ­tě v mak­ru a spol dají kou­pit žlout­ky již pas­te­ri­zo­va­né a zaba­le­né v tetra­pa­ku. Jinak kva­lit­ní zmrz­li­na pros­tě nemů­že být lev­ná, sme­ta­na, ovo­ce, dob­rá čoko­lá­da — to vše sto­jí pení­ze. Nicmé­ně radě­ji méně kva­lit­ní a vlast­ní než litr hnus­né z obcho­du za pár šupů 🙂

 26. Dob­ry den, mam zaca­tec­nic­ky dotaz.
  Zmrz­li­no­vac bude darek k naro­ze­ni­nam od man­ze­la, ale rada bych byla teo­re­tic­ky vyzbro­je­na, abychom moh­li hned zacit 😉 jde o stroj, co se dava do mra­za­ku. Jaky je zaklad­ni postup a pri­pad­ne jed­no­du­chy recept na tre­ba coko­la­do­vou nebo vanil­ko­vou ci sme­ta­no­vou?
  Cha­pu to sprav­ne, ze smes na zmrz­li­nu musim nej­driv usle­hat, pri­pad­ne i uva­rit a paks e jes­te tep­la dava do zmrz­li­no­va­ce, kte­ry ji dal sle­ha a chla­di. Pote ji lze jes­te pred poda­va­nim nechat vic ztuh­nout v mra­za­ku?
  Ta smes se do stro­je leje jes­te tep­la? Neroz­mra­zi to namra­ze­nou nado­bu? Nebo se musi jes­te zase i smes zchla­dit v led­ni­ci?

  Diky za odpo­ve­di!
  A.

  • Mys­lím, že vět­ši­nu odpo­vě­di najde­te v návo­du u zmrz­li­no­va­če, včet­ně základ­ních recep­tů. Jak při­pra­ví­te zmrz­li­nu je na vás — postu­pů je celá řada, od slo­ži­těj­ších po jed­no­duš­ší, ostat­ně ten­to blog také obsa­hu­je recep­ty — i na čoko­lá­do­vou, sta­čí pohle­dat přes vyhle­dá­va­cí okén­ko. Vět­ši­nou se ale u sme­ta­no­vých zmrz­lin cukr roz­pouš­tí zahří­vá­ním v mlé­ce, čili se něja­ké tepel­né úpra­vě nevy­hne­te. Pak musí­te směs vychla­dit a tepr­ve pak nalít do zmrz­li­no­va­če. Ostat­ně i ten­to údaj vám pro­zra­zu­jí recep­ty zde uve­de­né, co tře­ba si zku­sit něja­ký pře­číst 🙂

 27. Dob­rý den.Poradil by mi někdo.…zakoupila jsem k robo­tu Kenwu­de také zmrzlinovač,nechala vychla­dit tu dvoj­tou nádo­bu 24 hodin,nechala vychla­dit i ty suroviny,které jsem před­tím roz­mi­xo­va­la na směs ‚tu necha­la vychla­dit a pak vše dala míchat do toho zmrz­li­no­va­če. Zap­la na nej­niž­ší stu­peň otá­če­ní na dobu 30 minut,
  Buhužel,opět hmo­ta nezhoustla,takže nevy­tvo­ři­la zmrzlinu.Směs zůsta­la opět tekutá.Já už oprav­du nevím,kde dělám chybu,už to dělám po tře­tí a zase nic.

  • Já mám ke Kenwo­o­du také zmrz­li­no­vač se zmra­že­ním je to, jak kdy kte­rý recept. Také se mi sta­lo, že jsem lopat­ku nalo­mi­la u hod­ně vychla­ze­né­ho sor­be­tu. Vět­ši­nou nechám pro­tá­čet cca 20 minut a když to neza­be­re dám do mrz­nout do mra­zá­ku. Žád­ný zázrak jsem od toho neče­ka­la, pře­ce jenom je to jen chla­dí­cí nádo­ba a ne zmrz­li­no­vač s chla­dí­cí jed­not­kou. Ale jsem spo­ko­je­ná, opro­ti kupo­va­ným je domá­cí zmrz­li­na bom­ba.

 28. Můžu se zeptat v čem vidí­te základ­ní roz­díl mezi domá­cí­mi výrob­ní­ky s kom­pre­so­rem (Cuisinart/Unold apod) a těmi (polo)profesionálními jako máte vy (Nemox/Lello Mus­so)? Je vel­ký roz­díl v kon­zis­ten­ci (způ­sob míchá­ní, dosa­že­ná tep­lo­ta) nebo jde hlav­ně o objem pro­duk­ce a výdrž mate­ri­á­lu při nepře­tr­ži­tém pro­vo­zu?

  Mě totiž zau­ja­lo, že jste tak dlou­ho vydr­že­la s tím namra­zo­va­cím pří­stro­jem. Ale pokud jedi­nou výho­dou těch domá­cích s kom­pre­so­rem je vyne­chá­ní toho namra­žo­vá­ní, tak vaše­mu pře­sko­če­ní jed­né kate­go­rie začí­nám rozu­mět o něco víc…

  Mým cílo­vým obje­mem je obslou­žit zmrz­li­nou kavár­nu — tedy mít ji jako dopl­něk ne jako hlav­ní nabíd­ku.

  Díky moc za odpo­věď!

  • Rico, Lello Mus­so je již pro­fe­si­o­nál­ní stroj, urče­ný pro malé pro­vo­zy — je pul­to­vý, tak­že na něj nepo­tře­bu­je­te tolik pro­sto­ru a pev­nou pod­la­hu, o inves­ti­cích jako u vel­kých stro­jů pro zmrz­li­nár­ny nemluvě. Tyto stro­je si kupu­jí prá­vě malé kavár­ny a restau­ra­ce, kde je zmrz­li­na jen doplň­kem dal­ší­ho sor­ti­men­tů a dezer­tů, ale nehod­la­jí sle­vo­vat z kva­li­ty (podob­ný výrob­ník, byť od jiné fir­my, jsem nedáv­no vidě­la tře­ba v Maso a Kob­li­ha).
   Za prvé, z Mussa se vám zmrz­li­na dob­že umí­chá, aniž bys­te směs musel nut­ně chla­dit přes noc v led­ni­ci. U namra­zo­va­cí­ho stroj­ku je to nezbyt­né, u těch malých domá­cích z kom­pre­so­rem dopo­ru­čo­va­né. Kon­zis­ten­ce je vyni­ka­jí­cí. A ten stroj sku­teč­ně hod­ně vydr­ží, u mě doma jede nejmé­ně obden, zpra­vi­dla něko­lik dávek za sebou a za tři roky bez jedi­né poru­chy. To by asi jinak sta­vě­né stroj­ky nezvládly.
   S tím namra­zo­va­cím jsem vydr­že­la a pro občas­né pou­ži­tí je klid­ně dopo­ru­ču­ji, ale pro vás účel roz­hod­ně ne. Už před prv­ní vět­ší akcí — Ape­tit pik­ni­kem jsem kou­pi­la Mus­so, pro­to­že bylo jas­né, že potře­bu­ju něco na výdrž. Kama­rád­ka vlast­ní Bau­ma­tic gela­to, je s ním spo­ko­je­na, ale mimo sezo­nu zmrz­li­nu nedě­lá vůbec a v létě stej­ně nej­vý­še dva­krát týd­ně. Tak­že za mě urči­tě něco z vyš­ší řady — vypla­tí se to.

 29. Zdra­vím všech­ny tři,
  kupu­je­me nový stroj na zmz­li­nu toče­nou SC 150 GR od Gel Matic, je to krás­ný brou­ček v retro desig­nu v růzo­vé bar­vě, umož­ňu­je výro­bu zmrz­li­ny z čer­stvé­ho ovo­ce jogur­tu atd… Nicmé­ně mé nad­še­ní zvadlo ve chví­li, kdy jsem zjis­tit­la že se výro­ba se neo­be­jde bez STABILIZÁTORU a co hůř sta­bi­li­zá­tor se neob­jde bez ÉČEK. Prý jsou ve všech toče­ných zmrz­li­nách i v těch kde pro­dej­ce tvr­dí opak.

  Chtě­la jsem moc poprosit o radu, zda bys­te mi nepo­ra­di­ly něja­ký sta­bi­li­zá­tor pří­rod­ní, šetr­ný, pří­pad­ně čím funk­ci sta­bi­li­zá­to­ru nahra­dit.
  Pře­dem děku­ji za rady.

  http://www.gelmatic.com/sc-150-gr/

  • Je to tro­chu jinak. Směs na toče­nou zmrz­li­nu potře­bu­je tro­chu jinou kon­zis­ten­ci než směs na kopeč­ko­vou. Tra­dič­ně se vyrá­bí práš­ko­vá, tedy vez­me­te prá­šek, roz­mí­chá­te ve vodě, nali­je­te do stro­je a máte hoto­vo. Prá­šek obsa­hu­je u sme­ta­no­vých tře­ba suše­né mlé­ko, mono a di-gly­ce­ri­dy mast­ných kyse­lin (mís­to mléč­né­ho tuku) a cukr. Prá­šek na ovoc­né obsa­hu­je ovoc­ný základ, cukr, vodu a směs sta­bi­li­zá­to­rů, kte­ré mohou být pří­rod­ní.
   Samo­zřej­mě to jde dělat i jinak. Zkou­ší to pan Hriv­ňák z tuch­lo­vic­ké Zmrz­li­ny 2AD, chys­tá se k tomu Hana Micho­pu­lu v rám­ci při­pra­vo­va­né cuk­rár­ny. Něja­kou lep­ší směs mají v Dob­řa­nech, ale tam slo­že­ní nepro­zra­zu­jí, tak nevím, zda je zce­la bez sta­bi­li­zá­to­rů.
   Ale přes­né slo­že­ní vám nikdo ochot­ně nepro­zra­dí, pro­to­že by se při­pra­vil o kon­ku­renč­ní výho­du.

 30. Dob­rý den. Rád bych se zeptal jest­li je něja­ký dostup­ný zmrz­li­no­vač na trhu s kovo­vý­mi lopat­ka­mi a pokud o něja­kém víte pak kte­rý? Dostup­nost v mém pří­pa­dě si před­sta­vu­ji kolem 5000Kč. Děku­ji

  • V této ceno­vé rela­ci to asi nebu­de žád­ný (o žád­ném nevím). Plas­to­vé lopat­ky niče­mu neva­dí, trvan­li­vost mají dobrou. Mno­hem důle­ži­těj­ší je kon­struk­ce celé­ho mícha­cí­ho ústro­jí, aby se dala dob­ře čis­tit a vybí­rat.

   • Děku­ji za odpo­věď. V tom pří­pa­dě mě zau­ja­li domá­cí zmz­li­no­va­če znač­ky UNOLD a DOMO. Jinak ale podob­né pří­stro­je dělá i guzan­ti nebo např. Delon­gi, nicmé­ně lev­ným ital­ským spo­tře­bi­čům zas tak nevě­řím. Máte něja­ké­ho favo­ri­ta v této kate­go­rii pří­stro­jů?

 31. Rád bych při­dal pár osob­ních zku­še­nos­tí. Vlast­nil jsem zmrz­li­no­vač k robo­tu Kenwo­od. Na občas­nou výro­bu zmrz­li­ny cel­kem ušel. Chtěl jsem ale něco výkon­něj­ší­ho. Dal­ší v řadě byl DeLon­ghi ICK6000, Made in Chi­na, samo­zřej­mě. Sko­ro všech­no plast, jen nádo­ba nere­zo­vá. Opro­ti Kenwo­o­du byl jedi­ný roz­díl v tom, že nemu­sí­te nádo­bu pře­dem nachla­dit. Vydr­žel 12 dní, zhru­ba 20 dávek, pak se uta­vi­lo těs­ně­ní. Nako­nec jsme našel ten správ­ný zmrz­li­no­vač. Po prav­dě to bylo na zákla­dě zku­še­nos­tí autor­ky toho­to webu — Zmrz­li­nář­ky :). Poří­dil jsem celo­ne­re­zo­vý Mus­so Mini http://www.slehame.cz/cz-detail-1142231-zmrzlinovac-mini-2-l.html a od té doby mé nad­še­ní nezná mezí. Hlav­ní výho­da je výkon. Lopat­ka je nere­zo­vá a nádo­ba umí chla­dit až po hor­ní okraj. Při výbě­ru si musí­te vybrat, jest­li chce­te zmrz­li­no­va­če lev­ný nebo kva­lit­ní, pro­to­že lev­ný kva­lit­ní pros­tě nee­xis­tu­je 🙂

 32. Dob­ry den, chte­la bych pora­dit dobrou masin­ku, pro­fi nebo semi­pro­fi. Zmrz­li­nu chci delat na akce… Cca 50 — 100 por­ci, hlav­ne mi zale­zi na tom, aby byla zmrz­li­na oprav­du kva­lit­ni. Dob­re vysle­ha­ne, bez krys­ta­lek ledu. Deku­ji

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.