Trocha orientu v Hodoníně (meruňková s kardamomem)

Už jen pár dnů budou na trhu morav­ské meruň­ky, nej­poz­dě­ji do dvou týd­nů je s nimi ámen. Pokud vás nudí kolá­če (u nás na žád­ný ješ­tě pohří­chu nedo­šlo) a mar­me­lá­dy v hor­ku zava­řo­vat odmí­tá­te, zkus­te meruň­ko­vou zmrz­li­nu. Tra­dič­ně se páru­je tře­ba s jogur­tem. Jen­že meruň­ky zrov­na pat­ří k pří­chu­tím, kte­ré není úpl­ně snad­né ve zmrz­li­ně pat­řič­ně vypích­nout a kdo by chtěl, aby jeho zmrz­li­na chut­na­la jako prů­měr­ný meruň­ko­vý jogurt z obcho­du? Meruň­ko­vo-jogur­to­vé poku­sy z loň­ka byly něja­ké mdlé, tak jsem to letos zku­si­la jinak. Pod­le Jeni Baue­ro­vé jsem vyzkou­še­la meruň­ky s bel­gic­kým broskvo­vým pivem (dob­ré, ale je tře­ba ladit cukr pod­le toho, jak slad­ký kriek máte doma, tře­ba má znač­ka Lin­de­mans je slad­ká dost). Nicmé­ně před­po­klá­dám, že bel­gic­ká piva typu lam­bic s růz­ným ovo­cem (zce­la stej­ně jde dělat třeš­ňo­vý, mali­no­vý nebo švest­ko­vý) není zrov­na věc, kte­rou má vaše večer­ka na rohu.

Na meruň­ko­vou s kar­da­mo­mem bys­te ale při tro­še štěs­tí ingre­di­en­ce sehnat moh­li (jas­ně, půjde to i bez kar­da­mo­mu, ale ta chuť je pak mno­hem zají­ma­věj­ší.) Recept pochá­zí od Robi­na a Caro­li­ne Wei­ro­vých. Kar­do­mom je ori­en­tál­ní koře­ní, aro­ma­tic­ké, ale vůbec ne tak „vlez­lé“ jako růžo­vá voda (já jí mám ráda moc, ale řadě jedin­ců pří­liš evo­ku­je kon­zu­ma­ci mýdla). Rády ho pro­to pou­ží­va­jí i jiné náro­dy, tře­ba Skan­di­váv­ci jím koře­ní běž­ně peči­vo, rýžo­vou kaši, kolá­če a vánoč­ní cuk­ro­ví. Zkus­te někdy kar­da­mom spo­jit s jabl­kem a uvi­dí­te, že spo­lu ladí stej­ně dob­ře jako se sko­ři­cí. S meruň­ka­mi je to kom­bi­na­ce méně obvyk­lá, ale pře­kva­pi­vě ladí­cí a lahod­ná.

Na meruň­ko­vý šer­bet (tedy zmrz­li­nu, kte­rá obsa­hu­je jak mlé­ko, tak vodu) si při­prav­te:

 • 450 gra­mů meru­něk
 • 250 ml cuk­ro­vé­ho syru­pu
 • celý zele­ný kar­da­mom, dvě tobol­ky
 • 250 ml plno­tuč­né­ho mlé­ka

Meruň­ky omyj­te, roz­pul­te, zbav­te pec­ky a vlož­te do hrn­ce s cuk­ro­vým syru­pem. Při­hod­ťe k nim kar­da­mom, kte­rý jste před­tím lehce zmáčk­li nožem, aby se uvol­ni­lo jeho aro­ma, ale zrníč­ka se nedo­sta­la ven. Povař­te cca 10 minut, dokud nezměk­nou. Důklad­ně  vychlaď­te, vyn­dej­te kar­da­mom, roz­mi­xuj­te. Pokud máte dřev­na­té meruň­ky nebo vám vadí i sem tam slu­pič­ka, pro­pa­sí­ruj­te hmo­tu přes sít­ko. Při­dej­te vychla­ze­né mlé­ko a může­te vlít do zmrz­li­no­va­če. Já ješ­tě při­ho­di­la vět­ší špet­ku kar­da­mo­mu mle­té­ho. Musí se s ním ale v tom­to pří­pa­dě opa­tr­ně, aro­ma je sil­né a lehce by moh­lo meruň­ky pře­bít. Výsle­dek je pře­kva­pi­vá a jem­ně ori­e­tál­ní chuť, snoubí­cí se čer­s­tvým aro­ma meru­něk..

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené se štítky a jeho autorem je zmrzlinarka. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.

7 komentářů u „Trocha orientu v Hodoníně (meruňková s kardamomem)

 1. Kar­da­mon milu­ju, zatím teda pou­ží­vám jen ten suše­ný (han­ba mi, leč u nás na malém měs­tě jsem ráda aspoň za něj) a kom­bi­na­ce s meruň­ka­mi je skvě­lá. Já zrov­na vče­ra aky zmrz­li­no­va­la s meruň­ka­ma děla­la jsem meruň­ko­vou jogur­to­vou se sko­ři­cí a taky meruň­ko­vý sor­bet s chil­li 🙂 Ale hned bych ochun­ta­la tuhle vašis kar­da­mo­nem, mňam!

  • Se suše­ným to jis­tě půjde také. Sko­ři­ce a meruň­ky spo­lu urči­tě ladí, odváž­ná kom­bi­na­ce s chil­li by mě nana­padla, ale ja fakt, že chut­ney se tak klid­ně dělá. Já se teď chys­tám na čoko­lá­du a chil­li, ale to je kla­si­ka 🙂

 2. Popr­vé sly­ším o pou­ží­tí čer­stvé­ho kar­da­mo­nu. Znám zele­ný ( ev. běle­ný — bílý kar­da­mon) a čer­ný kar­da­mon, oba se pro­dá­va­jí jako suše­né tobol­ky. Ani na inter­ne­tu jsem nic o pou­ží­vá­ní čer­s­tvých tobo­lek nena­na­šla. Kde se vůbec dá kou­pit? A jak se pou­ží­vá opro­ti suše­ným tobol­kám / semín­kům?

  • Máte prav­du, jde o moji nepo­zor­nost, mís­to čer­s­tvý jsem měla na mys­li celý a zele­ný (tedy niko­li mle­tý, ten má hně­dou bar­vu). Zda se pou­ží­vá někde čer­s­tvý rov­něž netu­ším, ani zda se dá kou­pit. Díky za upo­zor­ně­ní a opra­vu­ji.

 3. Dob­rý den, Kate­ři­no, koneč­ně jsem natre­fi­la na váš blog. Moc krás­né zmr­li­ny, kllo­bouk dolu. Mám neod­byt­nou chuť na něco od vás. Kde bych moh­la vaši zmrz­li­nu kou­pit, ochut­nat? Dělá­te něco na pro­dej? A kde a kdy? Jest­li je ten­to dotaz už někde zod­po­vě­zen, tak se omlou­vám že obtě­žu­ji. Ale fakt to chci moc ochut­nat.

 4. Meruň­ky jsou po roce zase aktu­ál­ní. Zmrz­li­na byla odzkou­še­na a sně­de­na. Kar­da­mon dodá­vá super šmrnc. Výro­ba neby­la ovšem tak jed­no­du­chá, vaře­né meruň­ky se roz­hod­ly podí­vat po kuchy­ni, když kuchař­ka sle­do­va­la ve ved­lej­ší míst­nos­ti aktu­ál­ní dění ve svě­tě (naštěs­tí se zasta­vi­ly na spo­rá­ku).
  Až se nachla­dí zmrz­li­no­va­cí mísa, vrh­nu se na broskvo­vou, na zahrád­ce yzop neros­te, ale jis­tě se tam najde něja­ká jiná inspi­ra­ce. 😉

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.